دوره 32، شماره 283: هفته چهارم خرداد ماه 1393:550-557

تحلیل بقای 5 ساله‌ی پیوند کلیه و تعیین عوامل مؤثر بر آن

امیرحسین هاشمیان, بهروز بیرانوند, منصور رضایی, امین روشنی شیخ آباد, عبدالرسول بردیده

چکیده


مقدمه: پیوند كلیه روش درمانی مناسب و مؤثرترین استراتژی درمانی برای بیماران مبتلا به مرحله‌ی نهایی نارسایی كلیه می‌باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان بقای 5 ساله‌ی پیوند کلیه و تعیین عوامل مؤثر بر آن، در بین بیماران پیوند شده در دو مرکز پیوند در کرمانشاه از ابتدای سال 1380 تا پایان سال 1391 بود.

روش‌ها: مطالعه به صورت هم‌گروهی گذشته‌نگر بر روی اطلاعات 756 پیوند کلیه‌ی انجام ‌شده در شهر کرمانشاه طی سال‌های 91-1380 صورت پذیرفت. روش‌های Kaplan–Meier و رگرسیون Cox جهت برآورد میزان بقای پیوند و آزمون لگ رتبه (Log rank) برای بررسی اختلاف بین بقای تجمعی زیر گروه‌ها در محیط نرم‌افزاری STATA مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها: با استفاده از روش Kaplan–Meier، میزان بقای شش ماهه، یک ساله، سه ساله و پنج ساله‌ی کلیه‌ی پیوندی به ترتیب 0/89، 4/87، 0/80 و 0/75 درصد به دست آمد. مدل رگرسیونی Cox نشان داد که متغیرهای نسبت دهنده، جنس دهنده و گیرنده، مقدار کراتینین و هموگلوبین بعد از عمل به صورت معنی‌داری با میزان بقای پیوند مرتبط می‌باشند.

نتیجه‌گیری: میزان بقای 5 ساله‌ی پیوند کلیه در این مراکز 75 درصد به دست آمد که در مقایسه با میزان‌های گزارش‌ شده از سایر مراکز بزرگ پیوند کلیه، رضایت‌بخش به نظر نمی‌رسد.

 


واژگان کلیدی


پیوند کلیه؛ میزان بقای پیوند؛ رگرسیون Cox

تمام متن:

PDF

مراجع


Afshar R, Sanavi S, Salimi J. Epidemiology of chronic renal failure in Iran: a four year single- center experience. Saudi J Kidney Dis Transpl 2007; 18(2): 191-4.

Mahdavi-Mazdeh M, Heidary RA, Norouzi S, Aghighi M, Rajolani H, Ahrabi S. Renal replacement therapy in Iran. Urol J 2007; 4(2): 66-70.

Mahdavi-Mazdeh M, Heidary-Rouchi A, Aghighi M, Rajolani H. Organ and tissue transplantation in Iran. Saudi J Kidney Dis Transpl 2008; 19(1): 127-31.

Meier-Kriesche HU, Port FK, Ojo AO, Rudich SM, Hanson JA, Cibrik DM, et al. Effect of waiting time on renal transplant outcome. Kidney Int 2000; 58(3): 1311-7.

Shrestha BM, Haylor JL. Factors influencing long-term outcomes following renal transplantation: a review. JNMA J Nepal Med Assoc 2007; 46(167): 136-42.

Ghods AJ. Renal transplantation in Iran. Nephrol Dial Transplant 2002; 17(2): 222-8.

Tan SY, Chen TP, Lee SH, Tan PS, Chua CT, Teo SM, et al. Cadaveric renal transplantation at University Hospital Kuala Lumpur: a preliminary report. Transplant Proc 2000; 32(7): 1811-2.

Courtney AE, McNamee PT, Maxwell AP. The evolution of renal transplantation in clinical practice: for better, for worse? QJM 2008; 101(12): 967-78.

Bakr MA, Ghoneim MA. Living donor renal transplantation, 1. Saudi J Kidney Dis Transpl 2005; 16(4): 573-83.

Tang H, Chelamcharla M, Baird BC, Shihab FS, Koford JK, Goldfarb-Rumyantzev AS. Factors affecting kidney-transplant outcome in recipients with lupus nephritis. Clin Transplant 2008; 22(3): 263-72.

Rezaei M, Kazemnezhad A, Raesi D. Survival of kidney transplant patients in Kermanshah. Behbood J 2003; 7(3): 27-41. [In Persian].

Hassanzade J, Salahi H, Rajaeefard AR, Zeighami B, Almasi Hashiani A. A 10-year graft survival analysis of renal transplantation and factors affecting it in patients transplanted from live donor in Shiraz Transplant Research Center during 1999-2009. J Kerman Univ Med Sci 2011; 18(1): 28-39. [In Persian].

Iranian network for Organ Procurement [Online]. [cited 2007]; Available from: URL: www.irantransplant.org.ipaddress.com [In Persian].

Ashrafi M, Hamidi Beheshti MT, Shahidi Sh, Ashrafi F. Application of artificial neural network to predict graft survival after kidney transplantation: Reports of 22 years follow up of 316 patients in Isfahan. Tehran Univ Med J 2009; 67(5): 353-9.[In Persian].

Ghods AJ, Ossareh S, Savaj S. Results of renal transplantation of the Hashemi Nejad Kidney Hospital-Tehran. Clin Transpl 2000; 203-10.

El-Husseini AA, Foda MA, Shokeir AA, Shehab El-Din AB, Sobh MA, Ghoneim MA. Determinants of graft survival in pediatric and adolescent live donor kidney transplant recipients: a single center experience. Pediatr Transplant 2005; 9(6): 763-9.

Park K, Kim YS, Kim MS, Kim SI, Oh CK, Han DS, et al. A 16-year experience with 1275 primary living donor kidney transplants: univariate and multivariate analysis of risk factors affecting graft survival. Transplant Proc 1996; 28(3): 1578-9.

Avram MM, Blaustein D, Fein PA, Goel N, Chattopadhyay J, Mittman N. Hemoglobin predicts long-term survival in dialysis patients: a 15-year single-center longitudinal study and a correlation trend between prealbumin and hemoglobin. Kidney Int Suppl 2003; (87): S6-11.

Almasi Hashiani A, Rajaeefard A, Hassanzade J, Salahi H. Survival analysis of renal transplantation and its relationship with age and sex. Koomesh 2010; 11(4): 302-6. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.