دوره 31، شماره 246: هفته چهارم شهریور ماه 1392:1134-1140

فراوانی و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌های باکتریایی زخم‌های سوختگی جداشده از یک مرکز سوختگی در شهر اصفهان

ریحانه جعفری, وجیهه کرباسی‌زاده, شراره مقیم

چکیده


مقدمه: عفونت‌های باكتریایی و مقاومت آنتی‌بیوتیكی و عوامل مسبب آن‌ها مهم‌ترین چالش مراكز سوختگی است. اطلاعات به روز از عوامل باکتریایی عفونت و الگوی مقاومت ضد میکروبی آن‌ها نقش مهمی در کنترل و درمان تجربی عفونت‌های سوختگی دارد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی عوامل باکتریایی مؤثر در ایجاد عفونت در زخم‌های سوختگی و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌های مورد بررسی بود.

روش‌ها: در یك مطالعه‌ی توصیفی در یک بازه‌ی زمانی 5 ماهه 227 نمونه از عفونت زخم‌های سوختگی بیماران بستری در بیمارستان سوختگی شهر اصفهان، بررسی شدند. شناسایی ایزوله‌ها با استفاده از تست‌های بیوشیمیایی مرسوم انجام شد. حساسیت دارویی جدایه‌ها با استفاده از روش انتشار دیسك انجام شد.

یافته‌ها: 7/57 درصد نمونه‌ها مربوط به مردان و 3/42 درصد از نمونه‌ها مربوط به زنان بود. سودوموناس آئروژینوزا با فراوانی 69/44 درصد، شایع‌ترین میکروارگانیسم جداسازی‌شده بود. اسینتوباکتر با فراوانی 1/18 درصد و استافیلوكوكوس آرئوس با فراوانی 1/11درصد در رتبه‌‌های بعدی قرار داشتند. بر اساس نتایج حاصل از آنتی‌بیوگرام، 81 درصد از ایزوله‌ها دارای مقاومت دارویی چندگانه (Multiple drug resistance یا MDR) بودند. بیشترین مقاومت ایزوله‌ها نسبت به آنتی‌بیوتیك کوتریماکسازول مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان‌دهنده‌ی تغییر در فراوانی عوامل باکتریایی جداشده از زخم‌های سوختگی به ویژه افزایش در فراوانی جدایه‌های اسینتوباکتر و نیز سطوح بالای مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌ها بود. بنابراین استراتژی‌هایی برای کنترل پراکندگی سویه‌های دارای مقاومت آنتی‌بیوتیکی چندگانه و شیوه‌های نوینی جهت درمان عفونت‌های سوختگی باید اتخاذ شود.

 


واژگان کلیدی


عفونت‌‌های باکتریایی؛ بخش سوختگی؛ مقاومت آنتی‌بیوتیکی

تمام متن:

PDF

مراجع


Lari AR, Alaghehbandan R, Nikui R. Epidemiological study of 3341 burns patients during three years in Tehran, Iran. Burns 2000; 26(1): 49-53.

Rastegar LA, Bahrami HH, Alaghehbandan R. Pseudomonas infections in Tohid Burn Center, Iran. Burns 1998; 24(7): 637-41.

Mamani M, Derakhshanfar A, Niayesh A, Hashemi SH, Yosefi Mashoof R, Zavar S. Frequency of bacterial burn wounds infection and antimicrobial resistance in burn center of Bessat Hospital of Hamedan. Iran J Surg 2009 .17(1): 45-54. [In Persian].

Rouzbahani R, Omrani Frad M, Zamani AH, Rouzbahani A, Farajzadegan Z, Rezaei F. An epidemiological study on burned patients admitted to Emam Mousa Kazem Hospital, Isfahan, 2003-2004. J Shahrekord Univ Med Sci 2005, 7(1): 79-89. [In Persian].

Ghazvini K, Malek Jafarian M, Amouzgar MH. Bacteriology and antibiotic sensitivity pattern of burn wound infections in Emam Reza Burn Care Center, Mashhad. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2008; 5(4): 55-61. [In Persian].

Oncul O, Ulkur E, Acar A, Turhan V, Yeniz E, Karacaer Z, et al. Prospective analysis of nosocomial infections in a burn care unit, Turkey. Indian J Med Res 2009; 130(6): 758-64.

Selcuk CT, Bozkurt M, Kuvat SV,Tekin A, Tekin R, Kapi E. An evaluation of burn infection caused by multidrug resistant A. baumannii and the treatment approach. Journal of Current Surgery 2011; 1(1): 7-11.

Pruitt BA Jr, McManus AT, Kim SH, Goodwin CW. Burn wound infections: current status. World J Surg 1998; 22(2): 135-45.

Norouzi J, Heydarpour A, Mohammadi M. Acinetobacter as nosocomial pathogens. Iran J Infect Dis Trop Med 2003; 9(24): 1-5. [In Persian].

Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance standards for antimicrobial susceptibility testing: twentieth informational supplement: M100-S20. Wayne PA: Clinical Laboratory Standards Institute; 2010.

Azimi L, Motevallian A, Ebrahimzadeh NA, Asghari B, Lari AR. Nosocomial infections in burned patients in Motahari Hospital, Tehran, Iran. Dermatol Res Pract 2011; 2011: 436952.

Ekrami A, Kalantar E. Bacterial infections in burn patients at a burn hospital in Iran. Indian J Med Res 2007; 126(6): 541-4.

Rastegar Lari AR, Alaghehbandan R, Akhlaghi L. Burn wound infections and antimicrobial resistance in tehran, iran: an increasing problem. Ann Burns Fire Disasters 2005; 18(2): 68-73.

Saadatian Farivar A, Nowroozi J, Emami M. The prevalence of Acinetobacter in sergical ICU in Rasoul Akram Hospital in 2004-2005. J Rafsanjan Univ Med Sci 2005; 4(4): 342-7. [In Persian].

Santucci SG, Gobara S, Santos CR, Fontana C, Levin AS. Infections in a burn intensive care unit: experience of seven years. J Hosp Infect 2003; 53(1): 6-13.

Chim H, Tan BH, Song C. Five-year review of infections in a burn intensive care unit: High incidence of Acinetobacter baumannii in a tropical climate. Burns 2007; 33(8): 1008-14.

Hosseini Jazani N, Babazadeh H, Khalkhali HR. An assessment of the sensitivity of Acinetobacter sp. burn isolates to Ciprofloxacin and some other antibiotics used for treatment. J Jahrom Univ Med Sci 2009; 7(2): 48-58. [In Persian].

Faghri J. Study of bacterial infections among burn patients hospitalized in Isfahan burn center. Sci J Hamdan Univ Med Sci 2007; 14(3): 62-6. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.