زمستان 1385:14-8

عفونت كلامیدیا پنومونیه و سكته مغزی ایسكمیك ترومبوتیك

فرشته اشتری, وحید شایگان نژاد, عالیا صابری, فاطمه کارخیران, الهام خسروی

چکیده


مقدمه
پژوهش‌های زیادی ارتباط كلامیدیاپنومونیه و آترواسكلروز و در نتیجه بروز استروك ایسكمیك را مطرح كرده‌اند ولی هنوز نتایج آن‌ها، متضاد است. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین عفونت كلامیدیاپنومونیه و استروک دربیماران ایرانی طراحی و اجرا شده است.

روش ها
آنتی‌‌بادی‌های ضد كلامیدیاپنومونیه (C Pneumoniae IgA, IgG) در81 بیمار مبتلا به استروك و 43 نفر به عنوان گروه کنترل سنجیده و مقایسه شد و میزان آنتی‌بادی بیش از 1/1 (ISR)Immune Status Response به عنوان مثبت در نظر گرفته شد.

یافته ها
در مجموع در 6/13% بیماران دچاراستروك و 3/9% از گروه کنترل CPIgA مثبت گزارش شد ولی این تفاوت از نظرآماری معنی‌دار نبود.
میانگین تیتر C Pneumonia IgA با تفاوت معنی‌داری در گروه مورد بیش‌از گروه شاهد بود (به ترتیب 3/0±6/0 در برابر 3/0±47/0 ISR، 03/0p=). ولی این تفاوت در مورد تیتر IgG معنی‌دار نبود.


نتیجه گیری
بالاتر بودن تیتر آنتی‌بادی IgA کلامیدیا پنومونیه در بیماران مبتلا به استروك ایسكمیك نسبت به گروه كنترل می تواند حاكی از همراهی این عفونت با استروك‌ های ایسکمیك باشد. بررسی این ارتباط مستلزم انجام مطالعات آینده‌نگر می باشد.

کلید واژه ها
سکته مغزی ایسكمیك، كلامیدیا پنومونیه، آنتی بادی سرمی

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.