دوره 31، شماره 250: هفته چهارم مهرماه 1392:1360-1368

بررسی شیوع گاستروانتریت و شناسایی ژنوتایپ‌های در حال گردش روتاویروسی در کودکان بستری شده در بیمارستان امام حسین شهر اصفهان؛ 1392

شراره مقیم, حسین فاضلی, بهرام نصر اصفهانی, هدی جعفری مدرک

چکیده


مقدمه: روتاویروس‌های انسانی از مهم‌ترین عوامل ایجاد گاستروانتریت حاد ویروسی در نوزادان و کودکان کم سن و سال جهان محسوب می‌شوند. از این رو، بررسی نمونه‌های اسهالی کودکان جهت تشخیص میزان شیوع روتاویروس و تعیین ژنوتایپ غالب برای جلوگیری از مصرف نابه‌جای آنتی بیوتیک و استفاده از واکسن ضروری به نظر می‌رسد. هدف این مطالعه، بررسی میزان شیوع روتاویروس و ژنوتایپ غالب آن در جمعیت کودکان زیر 3 سال مبتلا به اسهال حاد در اصفهان بود.

روش‌ها: در این پژوهش، 116 نمونه‌ی مدفوعی از کودکان زیر 3 سال مبتلا به اسهال حاد مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین اصفهان به عنوان بیمارستان مرجع اطفال، جمع‌آوری شد. با استفاده از تکنیک SDS-PAGE (Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis)، اقدام به شناسایی روتاویروس گروه A گردید و سپس، ژنوتایپ نمونه‌های مثبت با روش Nested RT-PCR (Reverse transcription polymerase chain reaction) مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: از 117 نمونه‌ی مدفوع اسهالی، 41 نمونه (3/35 درصد) روتاویروس گروه A مشخص گردید. در تعیین ژنوتایپ مشخص شد که از این تعداد نمونه، بیشترین فراوانی ژنوتیپ‌های روتاویروسی جدا شده مربوط به 8P1G (9/65 درصد) بود و پس از آن، ژنوتیپ‌های 4P8G (1/17 درصد)، 8P8G (2/12 درصد)، 4P1G (4/2 درصد) و 8P4G1G (4/2 درصد) قرار داشتند.

نتیجه‌گیری: یافته‌های ما شیوع بالا عفونت با روتاویروس را نشان می‌دهد. پیشنهاد می‌گردد، در بررسی علت اسهال در کودکان، روتاویروس مورد توجه بیشتری قرار گیرد؛ همچنین، شایع‌ترین ژنوتاپ G8P4 بود که می‌تواند راهنمای تهیه واکسن مناسب باشد.

 


واژگان کلیدی


روتاویروس؛ گاستروانتریت حاد؛ ژنوتیپ؛ اصفهان

تمام متن:

PDF

مراجع


Garcia-Basteiro AL, Bosch A, Sicuri E, Bayas JM, Trilla A, Hayes EB. Hospitalizations due to rotavirus gastroenteritis in Catalonia, Spain, 2003-2008. BMC Res Notes 2011; 4: 429.

Kliegman RM, Stanton B, Geme JS, Schor NF, Behrman RE. Nelson textbook of pediatrics. 19th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2011.

Moghim Sh, Asadi Manesh Sh, Hosseini N, Nasr Azadani H. Frequency of rotavirus in children under three years of age with gastroenteritis in Alzahra Hospital. J Isfahan Med Sch 2012; 30(210): 1679-86. [In Persian].

Khodadadi P, Kargar M, Moshfea AA, Ansari H, Mohammad Hosseini Z. Prevalence of rotavirus in children hospitalized with acute gastroenteritis in Imam Sajjad Hospital of Yasuj, 2011. Armaghane-danesh 2013; 18(1): 61-8. [In Persian].

Brook G, Butel J, Caroll K, Morse S. Medical microbiology. 24thed. New York, NY: McGraw Hill; 2007. p. 501-4.

Kargar M, Najafi A, Zandi. Prevalence of rotavirus gastroenteritis and circulating genotypes in children hospitalized in Borazjan, during 2008-2009. Iran South Med J 2011; 14(4): 246-55. [In Persian].

Kapikian AZ, Chanock RM. Rotaviruses. In: Knipe DM, Howley PM, editors. Fields virology. 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.

Khamrin P, Peerakome S, Tonusin S, Malasao R, Okitsu S, Mizuguchi M, et al. Changing pattern of rotavirus G genotype distribution in Chiang Mai, Thailand from 2002 to 2004: decline of G9 and reemergence of G1 and G2. J Med Virol 2007; 79(11): 1775-82.

Santosham M, Nelson EA, Bresee JS. Implementing rotavirus vaccination in Asia. Vaccine 2007; 25(44): 7711-6.

Maston D, Morren E, Duryea T. Rota virus vaccines for Infant [Online]. [cited 2010 Oct 5]; Available from: URL:http://www.uptodate.com/contents/rotavirus-vaccines-for-infants?detectedLanguage=en&source=search_result&search=Rota+virus+vaccines&selectedTitle=1~22&provider=noProvider.

Parry J. New vaccines to boost child care in developing countries. Bull World Health Organ 2007; 85(6): 426-7.

Sanaie M, Radpour H, Esteghamati AA, Keshtcar AA, Nasiri M, et al. Prevalence and molecular characterization of rotaviruses from children with acute diarrhea in Tabriz. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2009; 13(4): 69-77. [In Persian].

Tamura T, Nishikawa M, Anh DD, Suzuki H. Molecular epidemiological study of rotavirus and norovirus infections among children with acute gastroenteritis in Nha Trang, Vietnam, December 2005-June 2006. Jpn J Infect Dis 2010; 63(6): 405-11.

Gouvea V, Glass RI, Woods P, Taniguchi K, Clark HF, Forrester B, et al. Polymerase chain reaction amplification and typing of rotavirus nucleic acid from stool specimens. J Clin Microbiol 1990; 28(2): 276-82.

Gentsch JR, Glass RI, Woods P, Gouvea V, Gorziglia M, Flores J, et al. Identification of group A rotavirus gene 4 types by polymerase chain reaction. J Clin Microbiol 1992; 30(6): 1365-73.

Hassine-Zaafrane M, Sdiri-Loulizi K, Ben S, I, Kaplon J, Ayouni S, Ambert-Balay K, et al. The molecular epidemiology of circulating rotaviruses: three-year surveillance in the region of Monastir, Tunisia. BMC Infect Dis 2011; 11: 266.

Kargar M, Zare M. High frequency of mixed genotypes rotavirus among children hospitalized with acute gastroenteritis in Marvdasht during 2007-2008. Iran J Clin Infect Dis 2010; 15(49): 1-5.

Eskandarian S, Modarres Gilani SH, Rahbarimanesh AA, Nategh R, Edalat R, et al. RNA electrophoretic patterns and phylogenetic analysis of rotavirus genotypes [Ptype] (VP4) in children with acute gastroenteritis in Tehran-Iran. Iran J Clin Infect Dis 2011; 16(53): 35-40.

Kazemi A, Shykhi A, Mousavinasab N. The comparison of clinical and laboratory findings in gasteroenteritis of rotavirus and others etiology in 2 months to 5 years old admitted patients, Zanjan 2004. J Zanjan Univ Med Sci 2006; 14(57): 32-8. [In Persian].

Maleki E, Daie Parizi MH, Arabzadeh SAM. Relative frequency of rotavirus gastroenteritis in children below 3 years old with acute gastroenteritis referred to Afzalipour Hospital in autumn 2008. J Kerman Univ Med Sci 2010; 17(2): 130-6. [In Persian].

Parashar UD, Bresee JS, Gentsch JR, Glass RI. Rotavirus. Emerg Infect Dis 1998; 4(4): 561-70.

Dey SK, Thongprachum A, Ota Y, Phan TG, Nishimura S, Mizuguchi M, et al. Molecular and epidemiological trend of rotavirus infection among infants and children in Japan. Infect Genet Evol 2009; 9(5): 955-61.

Lacroix L, Galetto-Lacour A, Altwegg M, Egli K, Schmidt M, Gervaix A. Disease burden of rotavirus gastroenteritis in children up to 5 years of age in two Swiss cantons: paediatrician- and hospital-based surveillance. Eur J Pediatr 2010; 169(3): 319-25.

Santo JS, Alfieri AF, Leite JPG, Skraba I, Alfieri AA. Molecular epidemiology of the human group A rotavirus in the Parana State, Brazil. Braz Arch Biol Technol 2008; 51(2): 287-94.

Kargar M, Zareei B, Tabatabaei H. Genotyping of VP7 protein with nested RT- PCR in children hospitalized in Tehran. Iran J infect Dis Trop Med 2008; 12: 11-7.

Annarita P, Grassi T, Donia D, De Donno A, Idolo A, Alfio C, et al. Detection and molecular characterization of human rotaviruses isolated in Italy and Albania. J Med Virol 2010; 82(3): 510-8.

Kargar M, Akbarizadeh AR. Prevalence and molecular genotyping of group a rotaviruses in Iranian children. Indian J Virol 2012; 23(1): 24-8.

Nelson EA, Bresee JS, Parashar UD, Widdowson MA, Glass RI. Rotavirus epidemiology: the Asian Rotavirus Surveillance Network. Vaccine 2008; 26(26): 3192-6.

Mohammed KA, el Assouli SM, Banjar ZM. Human rotavirus subgroups and serotypes in children with acute gastroenteritis in Saudi Arabia from 1988 to 1992. J Med Virol 1994; 44(3): 237-42.

Phan TG, Khamrin P, Quang TD, Dey SK, Takanashi S, Okitsu S, et al. Detection and genetic characterization of group A rotavirus strains circulating among children with acute gastroenteritis in Japan. J Virol 2007; 81(9): 4645-53.

Kheyami AM, Nakagomi T, Nakagomi O, Dove W, Hart CA, Cunliffe NA. Molecular epidemiology of rotavirus diarrhea among children in Saudi Arabia: first detection of G9 and G12 strains. J Clin Microbiol 2008; 46(4): 1185-91.

Ahmed HM, Coulter JB, Nakagomi O, Hart CA, Zaki JM, Al-Rabaty AA, et al. Molecular characterization of rotavirus gastroenteritis strains, Iraqi Kurdistan. Emerg Infect Dis 2006; 12(5): 824-6.

Kargar M, Jafarpour T, Najafi A. Epidemiological survey of group A rotaviruses infection among children under 5 years with acute diarrhea. Zahedan J Res Med Sci 2012 Oct; 14(8): 43-7.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.