دوره 31، شماره 265: هفته سوم بهمن ماه 1392:2081-2088

شناسایی گونه‌های نوکاردیا ایزوله شده از خاک تهران با استفاده از ویژگی‌های فنوتیپی

معصومه رسولی‌نسب, شادی حبیب‌نیا, پروین حیدریه, مهدی فتاحی بافقی, محمدرضا پورمند, سید سعید اشراقی

چکیده


مقدمه: نوكاردیا باكتری رشته‌ای گرم مثبت، هوازی، پارشیال اسید فاست و فرصت طلب می‌باشد که با ورود به دستگاه تنفسی و یا پوست آسیب دیده، بیماری عفونی خطرناکی به نام نوکاردیوزیس را ایجاد می‌نماید. در این مطالعه، جهت شناسایی گونه‏های نوکاردیا‏ از آزمون‌های میکروبیولوژیک که شامل طیف وسیعی از آزمایش‌‏های بیوشیمیایی است، استفاده گردید.

روش‌ها: بعد از جداسازی ایزوله‌های نوکاردیا توسط روش Paraffin baiting، با طیف وسیعی از آزمایش‌های بیوشیمیایی شامل رشد در محیط لیزوزیم براث، هیدرولیز اسید آمینه‌های زانتین، تیروزین، هیپوزانتین و كازئین، ژلاتین و اوره، احیای نیترات، رشد در دمای 45 و 35 درجه‌‌ی سانتی‌گراد، تولید اسید از کربوهیدرات‌ها تعیین هویت ‏گردیدند.

یافته‌ها: در این مطالعه با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایش‌های فنوتیپی، 12 ایزوله به عنوان نوکاردیا آستروئیدس کمپلکس (15/63 درصد)،
 5 ایزوله نوکاردیا سایروسرژیکا، (31/26 درصد) و 1 ایزوله‌ نوکاردیا اوتایدیس کاویاروم (26/5 درصد) تشخیص داده شد. همچنین گونه‌ی 1 ایزوله (26/5 درصد) بر اساس آزمایش‌های فنوتیپی، تعیین هویت نگردید.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه با استفاده از آزمون‌های فنوتیپی چند گونه نوكاردیا از نمونه‌های خاك تهران جدا سازی و خالص گردید. به هر حال، با توجه به افزایش گونه‌های نوكاردیا در خاك و شباهت‌های بسیار میان ویژگی‌های فنوتیپی و متغیر بودن بعضی صفات آن‌ها، برای کسب نتایج بهتر بایستی از آزمون‌های فنوتیپی و ژنوتیپی بیشتری بهره گیری كرد.


واژگان کلیدی


نوکاردیا؛ خاک؛ آزمایش‌های فنوتیپی

تمام متن:

PDF

مراجع


Brown-Elliott BA, Brown JM, Conville PS, Wallace RJ Jr. Clinical and laboratory features of the Nocardia spp. based on current molecular taxonomy. Clin Microbiol Rev 2006; 19(2): 259-82.

Shawar RM, Moore DG, LaRocco MT. Cultivation of Nocardia spp. on chemically defined media for selective recovery of isolates from clinical specimens. J Clin Microbiol 1990; 28(3): 508-12.

Cercenado E, Marin M, Sanchez-Martinez M, Cuevas O, Martinez-Alarcon J, Bouza E. In vitro activities of tigecycline and eight other antimicrobials against different Nocardia species identified by molecular methods. Antimicrob Agents Chemother 2007; 51(3): 1102-4.

Kurup PV, Sandhu RS. Isolation of Nocardia caviae from Soil and Its Pathogenicity for Laboratory Animals. J Bacteriol 1965; 90(3): 822-3.

Dekeyser S, Corroyer-Simovic B, Cachia M, Gillot C, Senneville E, Descamps D. Nocardia otitidiscaviarum, cutaneous infection in a patient receiving long-term corticosteroid treatment. Ann Biol Clin (Paris) 2003; 61(2): 219-22.

Goh KS, Legrand E, Sola C, Rastogi N. Rapid differentiation of "Mycobacterium canettii" from other Mycobacterium tuberculosis complex organisms by PCR-restriction analysis of the hsp65 gene. J Clin Microbiol 2001; 39(10): 3705-8.

Lechevalier HA. Nocardio-form actinomycetes. In: Holt JG, Editor. Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 1994.

Mishra SK, Gordon RE, Barnett DA. Identification of nocardiae and streptomycetes of medical importance. J Clin Microbiol 1980; 11(6): 728-36.

Mishra SK, Randhawa HS. Application of paraffin bait technique to the isolation of Nocardia asteroides from clinical specimens. Appl Microbiol 1969; 18(4): 686-7.

Singh M, Sandhu RS, Randhawa HS. Comparison of paraffin baiting and conventional culture techniques for isolation of Nocardia asteroides from sputum. J Clin Microbiol 1987; 25(1): 176-7.

Khan ZU, Neil L, Chandy R, Chugh TD, Al-

Sayer H, Provost F, et al. Nocardia asteroides in the soil of Kuwait. Mycopathologia 1997; 137(3): 159-63.

Albuquerque de Barros EV, Manfio GP, Ribiero M, V, Mendes Bataus LA, Kim SB, Maldonado LA, et al. Nocardia cerradoensis sp. nov., a novel isolate from Cerrado soil in Brazil. Int J Syst Evol Microbiol 2003; 53(Pt 1): 29-33.

Schlaberg R, Huard RC, Della-Latta P. Nocardia cyriacigeorgica, an emerging pathogen in the United States. J Clin Microbiol 2008; 46(1): 265-73.

Wang L, Zhang Y, Lu Z, Shi Y, Liu Z, Maldonado L, et al. Nocardia beijingensis sp. nov., a novel isolate from soil. Int J Syst Evol Microbiol 2001; 51(Pt 5): 1783-8.

Eshraghi SS, Fatahi Bafghi M, Ghafouri A, Heidarieh P, Habibnia S, Rasouli Nasab M, et al. Isolation and identification of Nocardia asteroids complex isolated from thigh abscess in a patient with Behçet's syndrome: the first report from Iran. Tehran Univ Med J 2013; 71(7): 476-9. [In Persian].

Fatahi Bafghi M, Soori T, Heidarieh P, Rasouli Nasab MR, Habibnia S, Eshraghi SS. Isolation and phenotypic identification of Nocardia nova complex of breast abscess in a patient with pemphigus vulgaris: the first report from Iran. Iran J Breast Dis 2012; 5(2-3): 44-9. [In Persian].

Kageyama A, Yazawa K, Kudo T, Taniguchi H, Nishimura K, Mikami Y. First isolates of Nocardia abscessus from humans and soil in Japan. Nihon Ishinkin Gakkai Zasshi 2004; 45(1): 17-21.

Pottumarthy S, Limaye AP, Prentice JL, Houze YB, Swanzy SR, Cookson BT. Nocardia veterana, a new emerging pathogen. J Clin Microbiol 2003; 41(4): 1705-9.

Wallace RJ, Jr., Brown-Elliott BA, Wilson RW, Mann L, Hall L, Zhang Y, et al. Clinical and laboratory features of Mycobacterium porcinum. J Clin Microbiol 2004; 42(12): 5689-97.

Aghamirian MR, Ghiasian SA. Isolation and characterization of medically important aerobic actinomycetes in soil of Iran. Open Microbiol J 2009; 3: 53-7.

Kachuei R, Emami M, Mirnejad R, Khoobdel M. Diversity and frequency of Nocardia spp. in the soil of Isfahan province, Iran. Asian Pac J Trop Biomed 2012; 2(6): 474-8.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.