دوره 31، شماره 247: هفته اول مهرماه 1392:1173-1184

تولید آنتی‌بادی پلی کلونال علیه مولکول هورمون رشد نوترکیب انسانی و تهیه‌ی کیت ELISA برای اندازه‌گیری آن و مقایسه‌ی برخی شاخص‌های ارزش تشخیصی کیت با نوع تجاری

مصطفی مانیان, سید حمید زرکش اصفهانی, مجتبی اکبری, حسین خان احمد, محسن مسجدی

چکیده


مقدمه: یكی از روش‌های حساس و دقیق اندازه‌گیری هورمون رشد انسانی (Human growth hormone یا hGH) روش ELISA می‌باشد. برای انجام مطالعات مربوط به تولید این هورمون و اندازه‌گیری کلینیکی آن، نیاز به آنتی‌بادی بر علیه آن و کیت اندازه‌گیری می‌باشد. با توجه به این كه كیت‌های ELISA مربوطه در ایران از كشورهای دیگر تهیه می‌شوند، این مطالعه برای تولید آنتی‌بادی پلی‌كلونال بر ضد هورمون رشد و یك كیت ELISA داخلی برای اندازه‌گیری هورمون رشد انجام شد.

روش‌ها: آنتی‌بادی پلی‌کلونال ضد hGH با ایمونیزاسیون خرگوش به مدت 10 هفته تزریق، تولید شد. سپس ویژگی آن به وسیله‌ی ایموبلاتینگ بررسی گردید. آنتی‌بادی خالص‌شده برای طراحی کیت ELISA استفاده شد. روش ELISAی ساندویچی طراحی‌شده از لحاظ مقادیر آنتی‌بادی پوشاننده و آنتی‌بادی کونژوگه استاندارد گردید. در پایان میزان حساسیت و ویژگی کیت طراحی‌شده با نمونه‌ی خارجی مقایسه شد.

یافته‌ها: آنتی‌بادی پلی‌کلونال با موفقیت بر علیه هورمون رشد در خرگوش تولید و خالص شد. این آنتی‌بادی قابلیت استفاده در تست‌های وسترن بلاتینگ و ELISA را داشت. سپس کیت طراحی‌شده با نوع خارجی از نظر ارزش‌های تشخیصی مقایسه شد و ارزش تشخیصی آن 98 درصد به دست آمد.

نتیجه‌گیری: این کیت دارای ارزش تشخیصی در سنجش hGH است به صورتی که می‌تواند جایگزین مناسبی برای نمونه‌ خارجی باشد. تولید آنتی‌بادی پلی‌کلونال و کیت اندازه‌گیری مربوطه با هزینه‌ی بسیار كمتر مقدور است و گامی در جهت خودكفایی كشور محسوب می‌شود.


واژگان کلیدی


هورمون رشد انسانی؛ آنتی‌بادی پلی‌کلونال؛ ELISA

تمام متن:

PDF

مراجع


Shalet SM, Rahim A, Toogood AA. Growth hormone therapy for adult growth hormone deficiency. Trends Endocrinol Metab 1996; 7(8): 287-90.

Hattori N, Saito T, Yagyu T, Jiang BH, Kitagawa K, Inagaki C. GH, GH receptor, GH secretagogue receptor, and ghrelin expression in human T cells, B cells, and neutrophils. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86(9): 4284-91.

Corpas E, Harman SM, Blackman MR. Human growth hormone and human aging. Endocr Rev 1993; 14(1): 20-39.

Cassorla F, Cianfarani S, Haverkamp F, Labarta JI, Loche S, Luo X, et al. Growth hormone and treatment outcomes: expert review of current clinical practice. Pediatr Endocrinol Rev 2011; 9(2): 554-65.

Voller A, Bidwell DE, Bartlett A. Enzyme immunoassays in diagnostic medicine. Theory and practice. Bull World Health Organ 1976; 53(1): 55-65.

Popii V, Baumann G. Laboratory measurement of growth hormone. Clin Chim Acta 2004; 350(1-2): 1-16.

Andersen M, Petersen PH, Blaabjerg O, Hangaard J, Hagen C. Evaluation of growth hormone assays using ratio plots. Clin Chem 1998; 44(5): 1032-8.

Kitano K, Fukuda Y, Nagahira K, Nasu T, Noguchi C, Izumi R, et al. Production of polyclonal antibody specific for human natriuretic peptide receptor B. J Immunol Methods 1996; 194(2): 147-53.

Melchior F. Generation and purification of rabbit or goat polyclonal antibodies. Melchior's lab protocols 2002 [Online]. [cited 2013]; Available from: http://www.rubicon-net.org/data/file/716_EN_generationandpurificationofrabbitorgoatpolyclonalantibodies.pdf.

Diestre C, Martinez-Lorenzo MJ, Bosque A, Naval J, Larrad L, Anel A. Generation of rabbit antibodies against death ligands by cDNA immunization. J Immunol Methods 2006; 317(1-2): 12-20.

Cooper HM, Paterson Y. Production of polyclonal antisera. Curr Protoc Immunol 2001; Chapter 2: Unit.

Zhang S, Xiang J, Cheng A, Wang M, Li X, Li L, et al. Production, purification and characterization of polyclonal antibody against the truncated gK of the duck enteritis virus. Virol J 2010; 7: 241.

Wadhwa M, Thorpe R, Bird CR, Gearing AJ. Production of polyclonal and monoclonal antibodies to human granulocyte colony-stimulating factor (GCSF) and development of immunoassays. J Immunol Methods 1990; 128(2): 211-7.

Ostler EL, Resmini M, Brocklehurst K, Gallacher G. Polyclonal catalytic antibodies. J Immunol Methods 2002; 269(1-2): 111-24.

Kurpisz M, Gupta SK, Fulgham DL, Alexander NJ. Production of large amounts of mouse polyclonal antisera. J Immunol Methods 1988; 115(2): 195-8.

Jean J, Turcotte C, Simard RE, Fliss I. Production and characterization of polyclonal antibodies against cholecalciferol (vitamin D3). J Immunol Methods 1999; 223(2): 155-63.

Stott DI. Immunoblotting and dot blotting. J Immunol Methods 1989; 119(2): 153-87.

Prasad S, Thraves P, Kanai Y, Smulson M, Dritschilo A. A dot-blot method for screening polyclonal and monoclonal antisera to poly(ADP-ribose). J Immunol Methods 1989; 116(1): 79-85.

Nakazawa M, Mukumoto M, Miyatake K. Production and purification of polyclonal antibodies. Methods Mol Biol 2010; 657: 63-74.

Andrew SM, Titus JA. Purification of immunoglobulin G.In: Current protocols in cell biology. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.; 2001.

Hong TH, Chen ST, Tang TK, Wang SC, Chang TH. The production of polyclonal and monoclonal antibodies in mice using novel immunization methods. J Immunol Methods 1989; 120(2): 151-7.

Samavati N, Mirjalili A, Boutorabi M. An indirect enzyme-linked immunosorbent assay to detect antibodies against brucellosis in cattle or humans. J Isfahan Med Sch 2012; 30(205): 1403-14. [In Persian].

Paulie S, Perlmann H, Perlmann P. Enzyme-linked Immunosorbent Assay. eLS. New York, NY: John Wiley & Sons, Ltd; 2001.

Rezaei M, Zarkesh-Esfahani SM. Production of recombinant human growth hormone by eukaryotic CHO cell and measurement of its biological activity by gene reporter assay. Razi J Med Sci 2013; 19(104): 1-9. [In Persian].

Crowther J. ELISA Theory and practice: Humanupress Totowa New Jersey; 1995.

Yaseri MM, Pakpour Haji A, Rahmani S, Rangin H, Akaberi A, Yekani Nejad MS. Self-Learning concepts of diagnostic tests by graphical approach: sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value. J North Khorasan Univ Med Sci 2012; 4(2): 275-82. [In Persian].

Hashimoto Y, Ikeda I, Ikeda M, Takahashi Y, Hosaka M, Uchida H, et al. Construction of a specific and sensitive sandwich enzyme immunoassay for 20 kDa human growth hormone. J Immunol Methods 1998; 221(1-2): 77-85.

Barazesh A, Madjidi J, Fallah E, Jamali R, Ghazanchaei A, Abdolalizadeh J. Prodution of polyclonal antibody against giardia Lamblia in rabbit. J Ilam Univ Med Sci 2006; 14(4): 26-31. [In Persian].

Alizadeh H, Alizadeh H, Alizadeh H, Alizadeh H, Golchinfar F, Emami T. Preparation and purification of polyclonal antibodies against mycobacterium avium paratuberculosis antigens in rabbit. J Fasa Univ Med Sci 2012; 2(3): 168-73. [In Persian].

Kaboutari J, Arab HA, Foroumadi A, Nikbakht GR, Taheri M. Polyclonal antibody production against bovine serum albuminconjugated artemisinin in rabbit. Iranian Journal of Veterinary Medicine 2008; 2(1): 87-94. [In Persian].

Zare N, Zarkesh Esfahani SH, Shaygannejad V, Gharagozloo M. Designing of an ELISA method for the measurement of serum antibodies against interferon-beta and the study of the frequency of these antibodies in patients with multiple sclerosis treated with CinnoVex. J Isfahan Med Sch 2012; 30(207): 1481-91. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.