دوره 31، شماره 254: هفته چهارم آبان ماه 1392:1540-1547

توزیع فراوانی علایم یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

احمدرضا زمانی, سید محمد صحافی, پروین قلع‌ریز, مهدی خزائی

چکیده


مقدمه: ارزیابی زنان یائسه با هدف مشخص کردن عوارض زودرس و دیررس یائسگی و پیشگیری از بروز آن‌ها با مصرف داروهای هورمونی و یا سایر درمان‌های جایگزین ضرورت دارد. هدف کلی از انجام این طرح، تعیین توزیع فراوانی علایم زودرس و دیررس یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال 1391 بود.

روشها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی و مقطعی بود که در سال 1391 انجام گرفت 400 نفر از زنان یائسه‌ی بالای 45 سال مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان الزهرا (س) اصفهان به طور تصادفی انتخاب شدند. برای تعیین عوارض زودرس و دیررس یائسگی از پرسشنامه‌‌ی استاندارد Jones و همکاران استفاده شد. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.

یافتهها: از عوارض زودرس یائسگی، طاسی سر (1 درصد)، ریزش موهای زیر بغل و پوبیس (2 درصد)، وزوز گوش (4 درصد)، سوزش و خارش پوست (7 درصد) و درد پستان (8 درصد) درصد کمی را به خود اختصاص دادند. شیوع عوارضی مانند سوزن سوزن شدن دست یا پا (14 درصد)، تکرر ادرار (19 درصد)، ترشح، سوزش و خارش دستگاه تناسلی (23 درصد) و کوچک شدن اندازه‌ی پستان (28 درصد) کمتر از 30 درصد بود و شیوع عوارضی مانند سر درد و گرگرفتگی بیش از 54 درصد گزارش شد. از عوارض دیررس یائسگی تنها فشار خون مطالعه شد که شیوع آن 5/44 درصد بود.

نتیجهگیری: طبق نتایج این مطالعه با افزایش سن گرگرفتگی، سر درد، فشار خون، کوچک شدن اندازه‌ی پستان و تکرر ادرار و با افزایش شاخص توده‌ی بدنی گرگرفتگی و فشار خون افزایش یافت. زنان بی سواد نسبت به دیگر زنان سر  درد، فشار خون و کوچک شدن اندازه‌ی پستان بیشتری داشتند. سوزن سوزن شدن دست یا پادر زنان مجرد در مقایسه با متأهل‌ها و در زنان بدون فعالیت بدنی در مقایسه با زنان دارای فعالیت بدنی بالاتر بود. فراوانی فشارخون و سوزن سوزن شدن دست یا پا در زنان مصرف‌کننده‌ی دخانیات، بیشتر بود. سر درد و کوچک شدن اندازه‌ی پستان در زنان مصرف‌کننده‌ی قرص‌های هورمونی کمتر از غیر مصرف‌کننده‌ها و بر عکس سوزن سوزن شدن دست یا پا در زنان غیر مصرف‌کننده کمتر از مصرف‌کننده‌ها بود.


واژگان کلیدی


زنان؛ یائسگی؛ عوارض زودرس و عوارض دیررس

تمام متن:

PDF

مراجع


WHO Scientific Group. Research on the menopause in the 1990s. Geneva, Switzerland: World Health Organization. 1996.

Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF, Nygaard IE. Danforth's obstetrics and gynecology. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 1063-72.

Testa MA, Simonson DC. Assesment of quality-of-life outcomes. N Engl J Med 1996; 334(13): 835-40.

Ryan KJ, Berkowitz RS, Barbieri RL, Dunaif AE. Kistner's gynecology and women's health. Trans. Ghazi Jahani B, Ghotbi R. Tehran, Iran: Golban Publication; 2009. p. 746. [In Persian].

Berek JS. Novak's gynecology Trans. Khatibi SN, Monjami A, Rahimzadeh P, Kazemzadeh S. Tehran, Iran: Noor Danesh Publication; 2002. p. 569. [In Persian].

Abedzadeh M, Taebi M, Saberi F, Sadat Z. Quality of life and related factors in Menopausal women in Kashan city. Iran South Med J; 2009: 12(1): 81-8. [In Persian].

Jones M, Marshal DH, Nordi BEA. Standard questionnaire to evaluate the early complications of menopause. Curr Med Res Opin; 1999; 4(13): 12-20.

Jahanfar S, Ramazani Tehrani F, Hashemi SM. Early complications of menopause among woman inTehran. J Reprod Fertil 2002: 3(2): 31-40.

Dhillon HK, Singh HJ, Shuib R, Hamid AM, Mohd Zaki Nik MN. Prevalence of menopausal symptoms in women in Kelantan, Malaysia. Maturitas 2006; 54(3): 213-21.

Lange-Collett J. Promoting health among perimenopausal women through diet and exercise. J Am Acad Nurse Pract 2002; 14(4): 172-7.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.