دوره 31، شماره 259: هفته اول دی ماه 1392:1806-1811

ارزیابی شکستگی هیپ در افراد مبتلا و غیر مبتلا به دیابت

ناصر جان‌محمدی, فاطمه ایزدپناه, بتول استادزاده, سمیرا طهماسبی‌پور, ندا امانی

چکیده


مقدمه: شکستگی هیپ یکی از جدی‌ترین مسایل و دومین علت بستری در جمعیت مسن می‌باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی شکستگی لگن در مبتلایان به دیابت و عوارض آن نسبت به افراد غیر مبتلا به این بیماری انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی روی تمامی بیمارانی که از سال 1387 تا سال 1391 با شکستگی هیپ در بیمارستان شهید بهشتی و یحیی‌نژاد بابل بستری شدند، انجام گرفت. چک لیست در بر دارنده‌ی اطلاعات دموگرافیک، محل شکستگی، نوع درمان، طول مدت بستری، عوارض حین و بعد از عمل جراحی برای همه‌ی بیماران تکمیل شد. اطلاعات به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 و آزمون‌های آماری Student-t و 2χ تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: از 195 بیمار، 116 (5/59 درصد) مرد و 79 نفر (5/40 درصد) زن بودند. 155 نفر (4/79 درصد) غیر‌ مبتلا به دیابت با میانگین سنی 53/17 ± 25/63 سال و 40 بیمار (5/20 درصد) مبتلا به دیابت با میانگین سنی 12/25 ± 67/67 سال بودند. در بین مبتلایان به دیابت 1 نفر (5/2 درصد) به دیابت نوع یک و 39 نفر (5/97 درصد) مبتلا به دیابت نوع دو مبتلا بودند. محل شکستگی در بیماران غیر‌ مبتلا، 8/56 درصد گردن ران، 9/21 درصد اینترتروکانتریک، 1/18 درصد سر ران و در مبتلایان به دیابتی 50 درصد گردن ران، 35 درصد اینترتروکانتریک و 15 درصد سر ران بود. حجم خون تزریقی بعد از عمل در افراد مبتلا و غیر مبتلا به ترتیب 49/1 ± 30/3 و 52/1 ± 43/2 سی سی به صورت Packed Cell بود که به طور معنی‌داری در مبتلایان به دیابت بیشتر بود (029/0 = P).

نتیجه‌گیری: با وجود شیوع بالای شکستگی هیپ و تأثیر دیابت در بروز شکستگی هیپ شاید بتوان با افزایش آگاهی و مراقبت از مبتلایان به دیابت به خصوص سالمندان از ایجاد این صدمات کاست.


واژگان کلیدی


شکستگی هیپ؛ دیابتیک؛ عوارض

تمام متن:

PDF

مراجع


Wang H, Lu YW, Lan L, Zhang Q, Chen HL, Zhang GY, et al. Impact of diabetes on the prognosis of hip fracture: a cohort study in the Chinese population. Chin Med J (Engl) 2013; 126(5): 813-8.

Koh WP, Wang R, Ang LW, Heng D, Yuan JM, Yu MC. Diabetes and risk of hip fracture in the Singapore Chinese Health Study. Diabetes Care 2010; 33(8): 1766-70.

Chen YY, Cheng PY, Wu SL, Lai CH. Parkinson's disease and risk of hip fracture: an 8-year follow-up study in Taiwan. Parkinsonism Relat Disord 2012; 18(5): 506-9.

Lipscombe LL, Jamal SA, Booth GL, Hawker GA. The risk of hip fractures in older individuals with diabetes: a population-based study. Diabetes Care 2007; 30(4): 835-41.

Ekstrom W, Al-Ani AN, Saaf M, Cederholm T, Ponzer S, Hedstrom M. Health related quality of life, reoperation rate and function in patients with diabetes mellitus and hip fracture--a 2 year follow-up study. Injury 2013; 44(6): 769-75.

Norris R, Parker M. Diabetes mellitus and hip fracture: a study of 5966 cases. Injury 2011; 42(11): 1313-6.

Vestergaard P, Rejnmark L, Mosekilde L. Has mortality after a hip fracture increased? J Am Geriatr Soc 2007; 55(11): 1720-6.

Holmberg AH, Johnell O, Nilsson PM, Nilsson JA, Berglund G, Akesson K. Risk factors for hip fractures in a middle-aged population: a study of 33,000 men and women. Osteoporos Int 2005; 16(12): 2185-94.

Chen HF, Ho CA, Li CY. Increased risks of hip fracture in diabetic patients of Taiwan: a population-based study. Diabetes Care 2008; 31(1): 75-80.

Janghorbani M, Feskanich D, Willett WC, Hu F. Prospective study of diabetes and risk of hip fracture: the Nurses' Health Study. Diabetes Care 2006; 29(7): 1573-8.

Schwartz AV, Sellmeyer DE. Diabetes, fracture, and bone fragility. Curr Osteoporos Rep 2007; 5(3): 105-11.

Muraki S, Yamamoto S, Ishibashi H, Nakamura K. Factors associated with mortality following hip fracture in Japan. J Bone Miner Metab 2006; 24(2): 100-4.

Gruson KI, Aharonoff GB, Egol KA, Zuckerman JD, Koval KJ. The relationship between admission hemoglobin level and outcome after hip fracture. J Orthop Trauma 2002; 16(1): 39-44.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.