دوره 31، شماره 251: هفته اول آبان ماه 1392:1405-1412

بررسی شیوع آسیب حاد کلیه به دنبال عمل جراحی باز قلب

محسن میرمحمدصادقی, الهام فتوحی, هاجر بیگی حبیب‌آبادی, مژگان مرتضوی, سید محسن حسینی, مهدی نعمت بخش

چکیده


مقدمه: آسیب حاد کلیوی (AKI یا Acute kidney injury) سندرم پیچیده‌ای است که با کاهش سریع در میزان فیلتراسیون گلومرولی و در نتیجه احتباس مواد زاید متابولیک مشخص می‌گردد. یکی از شرایط شیوع این سندرم، به دنبال عمل جراحی عروق کرونر (CABG یا Coronary artery bypass surgery) می‌باشد. هدف این مطالعه، تعیین شیوع این سندرم به دنبال عمل جراحی CABG در 1534 بیمار تحت عمل جراحی عروق کرونر بود.

روش‌ها: این مطالعه یک پژوهش مقطعی- توصیفی بود که 1534 بیمار را که از شهریور 1385 تا شهریور 1389 در بیمارستان و مرکز قلب سینا در شهر اصفهان تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار داد. اطلاعات مورد نیاز از پرونده‌های بیماران استخراج و بر اساس آن، پرسش‌نامه‌ها تکمیل گردید. سپس بروز AKI بر اساس شاخص‌های تعریف شده، تعیین شد.

یافته‌ها: از 1534 بیمار مورد بررسی، 4/76 درصد مرد و 6/23 درصد زن بودند. میانگین سنی بیماران 9/8 ± 8/60 سال و میانگین شاخص توده‌ی بدنی آن‌ها 3/4 ± 0/27 بود. در این مطالعه‌، 1/49 درصد افراد، دچار AKI بودند. از کل بیماران، 7/0 درصد نیاز به دیالیز پیدا کردند و 7/2 درصد طی زمان بستری در بیمارستان فوت شدند.

نتیجه‌گیری: شیوع AKI در جمعیت مورد مطالعه، به طور قابل توجهی زیاد بود که مراقبت‌های بیشتر بیمارستانی برای کاهش آن باید مد نظر قرار گیرد.


واژگان کلیدی


آسیب حاد کلیه؛ جراحی باز قلب؛ شیوع؛ اصفهان

تمام متن:

PDF

مراجع


Sharfuddin A, Weisboard SD, Palevsky PM, Molitoris BA. Acute kidney injury. In: Brenner BM, editor. Brenner & Rector's the Kidney. 9th ed. Philadelphia, PA: Saunders-Elsevier; 2012. p. 1045-69.

Clarkson MR, Friedwald J, Eustace JA. Acute kidney injury. Brenner and Rector's The Kidney. Philadelphia, PA: Saunders; 2007. p. 943-87.

Arora P, Kolli H, Nainani N, Nader N, Lohr J. Preventable risk factors for acute kidney injury in patients undergoing cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2012; 26(4): 687-97.

Mariscalco G, Lorusso R, Dominici C, Renzulli A, Sala A. Acute kidney injury: a relevant complication after cardiac surgery. Ann Thorac Surg 2011; 92(4): 1539-47.

Li SY, Chen JY, Yang WC, Chuang CL. Acute kidney injury network classification predicts in-hospital and long-term mortality in patients undergoing elective coronary artery bypass grafting surgery. Eur J Cardiothorac Surg 2011; 39(3): 323-8.

Vellinga S, Verbrugghe W, De Paep R, Verpooten GA, Janssen van Doorn K. Identification of modifiable risk factors for acute kidney injury after cardiac surgery. Neth J Med 2012; 70(10): 450-4.

Parolari A, Pesce LL, Pacini D, Mazzanti V, Salis S, Sciacovelli C, et al. Risk factors for perioperative acute kidney injury after adult cardiac surgery: role of perioperative management. Ann Thorac Surg 2012; 93(2): 584-91.

Greason KL, Sundt TM. Myocardial Revascularization with cardiopulmonary bypass. In: Cohn LH, editor. Cardiac Surgery in the Adult. 4th ed. New York, NY: McGraw-Hill Professional Publishing; 2012. p. 381-400.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.