دوره 31، شماره 249: هفته سوم مهرماه 1392:1305-1313

بررسی ارتباط بین سطح سرمی Total PSA و نسبت Free PSA به Total PSA با درجه‌ی بدخیمی سرطان پروستات در نمونه‌های بیوپسی

محمد یزدانی, آذر برادران, مجید کبیری, علی مهرابی کوشکی

چکیده


مقدمه: سرطان پروستات، چهارمین سرطان شایع در دنیا و شایع‌ترین سرطان احشایی در مردان است و تشخیص به موقع و غربالگری این بیماری، می‌تواند تأثیر مثبتی در طول عمر بیمار آن بگذارد. آزمون‌های Total PSA (Total Prostate specific antigen ) و نسبت Free PSA به Total PSA از روش‌های تشخیص و غربالگری این بیماری است و در حال حاضر به طور شایع در غربالگری این بیماری استفاده می‌گردد. اما تاکنون مطالعه‌ی کاملی که ارتباط بین سطح سرمی PSA و درجه‌ی بیماری را تعیین کند، انجام نشده است. از این‌رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سطح سرمی Total PSA و نسبت Free PSA به Total PSA با درجه‌ی بدخیمی سرطان پروستات در نمونه‌های بیوپسی به انجام رسید.

روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 85 نفر از مبتلایان به سرطان پروستات که بیماری آن‌ها با بیوپسی در آزمایشگاه پاتولوژی و تشخیص طبی تأیید شده است، مورد مطالعه قرار گرفتند. سطح سرمی Total PSA و Free PSA این افراد اندازه‌گیری شد و درجه‌ی بدخیمی بیماری نیز از طریق آزمایشگاه پاتولوژی تعیین و ارتباط بین سطح سرمی Total PSA و Free PSA و درجه‌ی بدخیمی سرطان پروستان (طبق معیار گلیسون) مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های به دست آمده از مطالعه با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: بین درجه‌ی گلسیون و نسبت Free PSA/total PSA یک همبستگی معکوس به میزان 38/0 وجود داشت که طبق آزمون همبستگی Spearman، معنی‌دار بود (037/0 = P). بین سطح سرمی PSA و درجه‌ی گلسیون نیز یک همبستگی مستقیم به میزان 37/0 مشاهده شد که طبق این آزمون، از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: : با توجه به این که سرطان پروستات به طور معمول دیر تشخیص داده می‌شود و انجام بیوپسی به سختی مورد پذیرش بیماران قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، نظر به وجود ارتباط بین گرید کانسر پروستات و سطح سرمی Free PSA و نسبت Free PSA/Total PSA، می‌توان با توجه به سطح سرمی Total PSA و Free PSA، تدابیر لازم جهت درمان به موقع بیماران اتخاذ نمود.

 


واژگان کلیدی


سرطان پروستات؛ Total PSA؛ Free PSA

تمام متن:

PDF

مراجع


Lujan M, Paez A, Llanes L, Miravalles E, Berenguer A. Prostate specific antigen density. Is there a role for this parameter when screening for prostate cancer? Prostate Cancer Prostatic Dis 2001; 4(3): 146-9.

Tabibi A, Mehrabi S, Ozhand A, ZareS. Comparison of pathology and prevalence of prostate cancer in patient with PSA 4-10 ng/ml. Armaghane-danesh 2007; 12(4): 32. [In Persian].

Stephan C, Xu C, Cammann H, Graefen M, Haese A, Huland H, et al. Assay-specific artificial neural networks for five different PSA assays and populations with PSA 2-10 ng/ml in 4,480 men. World J Urol 2007; 25(1): 95-103.

Lang PH, Ercole CJ, Lightner DJ, Fraley EE, Vessella R. The value of serum prostate specific antigen determination before and after radical prostatectomy. J Urol 1989; 141: 873-9.

Christensson A, Bjork T, Nilsson O, Dahlen U, Matikainen MT, Cockett AT, et al. Serum prostate specific antigen complexed to alpha 1-antichymotrypsin as an indicator of prostate cancer. J Urol 1993; 150(1): 100-5.

Partin AW, Hanks GE, Klein EA, Moul JW, Nelson WG, Scher HI. Prostate-specific antigen as a marker of disease activity in prostate cancer. Oncology (Williston Park) 2002; 16(9): 1218-24.

Baradaran A, Mahmoud Rafieian-kopaei M. Histopathological study of the combination of metformin and garlic juicefor the attenuation ofgentamicin renal toxicity in rats. J Ren Inj Prev 2012; 2(1): 15-21.

Nematbakhsh M, Ashrafi F, Pezeshki Z, Fatahi Z, Kianpoor F, Sanei MH. A histopathological study of nephrotoxicity, hepatoxicity or testicular toxicity: Which one is the first observation as side effect of Cisplatin-induced toxicity in animal model? J Nephropathol 2012; 21(3):190–3.

Tavafi M. Protection of renal tubules against gentamicin induced nephrotoxicity. J Ren Inj Prev 2012; 2(1): 5-6.

Tavafi M. Inhibition of gentamicin – induced renal tubular cell necrosis. J Nephropathol 2012; 1(2): 83-6.

Beyer DC, Thomas T, Hilbe J, Swenson V. Relative influence of Gleason score and pretreatment PSA in predicting survival following brachytherapy for prostate cancer. Brachytherapy 2003; 2(2): 77-84.

Xiao Q, Yin H, Lu Z, Meng K, Zhou X. Gleason histologic grading of prostate carcinoma in relation to serum PSA, PSA in situ and immunohistochemical expression of 34 beta E12 and P504S. Zhonghua Nan Ke Xue. 2004; 10(5): 362-5. [In Chinese]

Lakhatakia C, Bharadwaj C, Kumar VK, Mandal P. Immunophenotypic characterization of benign and malignant prostatic lesions. Medical Journal Armed Forces India. 2007; 63(3): 243-8.

Farajian Abbasi M, Mousavi SA, Zare S. Prostate specific antigen staining intensity in prostatic adenocarcinoma correlates with serum prostate specific antigen , Bandar Abbas, Iran. Hormozgan Med J 2012; 16(5): 349-54.

Vickers AJ, Cronin AM, Aus G, Pihl CG, Becker C, Pettersson K, et al. Impact of recent screening on predicting the outcome of prostate cancer biopsy in men with elevated prostate-specific antigen: data from the European Randomized Study of Prostate Cancer Screening in Gothenburg, Sweden. Cancer 2010; 116(11): 2612-20.

Gheissari A. Acute kidney injury and renal angina. J Ren Inj Prev 2013; 2(2): 33-4.

Nasri H. Acute kidney injury and beyond. J Ren Inj Prev 2012; 1(1): 1-2.

Maghsoudi AR, Baradaran-Ghahfarokhi M, Ghaed-Amini F, Nasri H, Dehghani Mobarakeh M, Rafieian-Kopaei M. Renal failure and sub mental lymphadenopathy in a 68 years old woman. J Nephropathol 2012; 1(3): 198-201.

Nasri H. Sudden onset of acute renal failure requiring di- alysis associated with large B-cell lymphoma of colon. J Nephropathology 2012; 1(3): 202-6.

Kumar V, Abbas AK, Aster J. Robbins Basic Pathology. Trans. Fathollahi AR, Gooranoureimy O. Tehran, Iran: Arjmand: 2008. [In Persian].

Ghorbani A. Renal protective effect of selenium on cisplatin-induced nephrotoxicity. J Ren Inj Prev 2012; 1(1): 31-2.

Nasri H. Cisplatin and renal injury; current concepts. J Ren Inj Prev 2013; 2(3): 89-90.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.