دوره 32، شماره 277: هفته دوم اردیبهشت ماه 1393:292-297

گزارش یک مورد چرخش لوله‌ی فالوپ ناشی از تومور کارسینوئید در یک خانم باردار

الهام نقشینه, مرضیه توکلی

چکیده


مقدمه: چرخش لوله فالوپ از علل غیر شایع درد قسمت تحتانی شکم به خصوص در سنین باروری است. علائم بالینی غیر اختصاصی بوده، شامل درد حاد شدید قسمت تحتانی شکم همراه با تهوع و استفراغ می‌باشد که اغلب بعد از جراحی به علت شکم حاد تشخیص داده می‌شود. تشخیص فوری و اقدام جراحی بموقع می تواند سبب حفظ لوله رحمی گردد. تشخیص و درمان زودرس برای حفظ باروری فرد ضروری است. در موارد مشكوك به چرخش لوله فالوپ، درمان جراحی را نباید به تعویق انداخت، زیرا با تعویق درمان، لوله درگیر دچار نكروز شده و عملکرد خود را از دست خواهد داد.

گزارش مورد: این گزارش از خانم باردار با حاملگی نزدیک به ترم است که بیش از 7 ماه دردهای مکرر در قسمت تحتانی راست شکم داشت و به دلیل افت قلب جنین سزارین شد. لوله فالوپ دچار چرخش و نکروز شده بود که سالپنژکتومی انجام گردید و در پاتولوژی، تومورکارسینویید گزارش شد.

نتیجه‌گیری: این مورد نادر بوده و از تشخیص های افتراقی شکم حاد در طی بارداری می‌باشد.


واژگان کلیدی


چرخش لوله فالوپ؛ حاملگی؛ سالپنژکتومی

تمام متن:

PDF

مراجع


Adekanmi OA, Barrington JW, Edwards G, Farrell D. Isolated torsion and haemorrhagic infarction of a normal fallopian tube in an eleven year old girl. BJOG 2000; 107(8): 1047-8.

Argenta PA, Yeagley TJ, Ott G, Sondheimer SJ. Torsion of the uterine adnexa. Pathologic correlations and current management trends. J Reprod Med 2000; 45(10): 831-6.

Baker KS, Chaudhry AA, Gupta R. Isolated fallopian tube torsion: a case report and review of literature. OMICS J Radiol 2013, 2(2): 113.

Wong SW, Suen SH, Lao T, Chung KH. Isolated fallopian tube torsion: a series of six cases. Acta Obstet Gynecol Scand 2010; 89(10): 1354-6.

Kaur K, Verger C, Awala A. Isolated fallopian tube torsion: a case series. BJOG 2013; 120(Suppl s1): 365.

van der Zanden M, Nap A, van KM. Isolated torsion of the fallopian tube: a case report and review of the literature. Eur J Pediatr 2011; 170(10): 1329-32.

Wang PH, Yuan CC, Chao HT, Shu LP, Lai CR. Isolated tubal torsion managed laparoscopically. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2000; 7(3): 423-7.

Lineberry TD, Rodriguez H. Isolated torsion of the fallopian tube in an adolescent: a case report. J Pediatr Adolesc Gynecol 2000; 13(3): 135-7.

Pena JE, Ufberg D, Cooney N, Denis AL. Usefulness of Doppler sonography in the diagnosis of ovarian torsion. Fertil Steril 2000; 73(5): 1047-50.

Rizk DE, Lakshminarasimha B, Joshi S. Torsion of the fallopian tube in an adolescent female: a case report. J Pediatr Adolesc Gynecol 2002; 15(3): 159-61.

Cass DL, Hawkins E, Brandt ML, Chintagumpala M, Bloss RS, Milewicz AL, et al. Surgery for ovarian masses in infants, children, and adolescents: 102 consecutive patients treated in a 15-year period. J Pediatr Surg 2001; 36(5): 693-9.

Templeman C, Fallat ME, Blinchevsky A, Hertweck SP. Noninflammatory ovarian masses in girls and young women. Obstet Gynecol 2000; 96(2): 229-33.

Ghomian N, Lotfalizadeh M. Isolated torsion of fallopian tube in a 12-year-old premenarcheal girl; a case report. J Reprod Fertil 2008; 9(3): 283-8. [In Persian].

Bahasadri S. Isolated torsion of the fallopian tube in pregnancy: a case report. Razi J Med Sci 2001; 8(26): 1389-91. [In Persian].

Bijarnia R, Saxena P, Das GC, Nath JD. Isolated fallopian tube torsion- an uncommon cause of acute abdomen. Indian Journal of Medical Specialities 2012; 3(2): 42.

Bozkurt M, Kara D., Isolated torsion of the fallopian tube in a postmenopausal woman; a rare entity. Proceedings in Obstetrics and Gynecology 2013; 3(2): 1-7.

Casey RK, Damle LF, Gomez-Lobo V. Isolated fallopian tube torsion in pediatric and adolescent females: a retrospective review of 15 cases at a single institution. J Pediatr Adolesc Gynecol 2013; 26(3): 189-92.

Athanasias P, Doumouchtsis SK, Malick R, Croucher C. Isolated fallopian tube torsion: a rare variant of a common entity with successful laparoscopic detorsion. J Obstet Gynaecol 2013; 33(3): 318-9.

Bora SA, Kanapathippillai R, Backos M. Isolated fallopian tube torsion: an unusual cause of acute abdominal pain. BMJ Case Rep 2011; 2011.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.