زمستان 1385:23-15

فراوانی نسبی و عوامل خطر خونریزی داخل بطن‌های مغزی درنوزادان نارس کمتر از 35 هفته در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان اصفهان

زهره بدیعی

چکیده


مقدمه
خونریزی داخل بطن‌های مغزی (IVH) یک علت مهم مرگ و ناتوانی در نوزادان نارس است. این بیماری می‌تواند باعث اختلال حرکتی، فلج، ناتوانی‌ های رفتاری و اختلال یادگیری شود. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی نسبی و عوامل خطرزای IVH در نوزادان نارس کمتر از 35 هفته است.

روش ها
تعداد 167 نوزاد با سن بارداری کمتر از 35 هفته که در طی سال های 83 تا 85 در بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شدند به ‌طور آینده‌نگر مورد بررسی قرار‌گرفتند. مرگ نوزاد قبل از روز 7 تولد معیار خروج از مطالعه بود. برای این نوزادان در روز 7 تولد، سونوگرافی جمجمه انجام شد و خونریزی مغزی از درجه 1 تا 4 طبقه‌بندی گردید. ارتباط مشخصات نوزادی و مادری با IVH مورد مطالعه قرار گرفت.

یافته ها
فراوانی نسبی IVH در نوزادان کمتر از35 هفته، 5/19% ودر نوزادان با وزن کمتر از 1500 گرم، 25% بود. فراوانی نسبی IVH ارتباط معنی‌داری با سن بارداری (005/0=p) و وزن تولد پایین (002/0=p) داشت. از 167 نوزاد، 9 نفر (3/5%) IVH درجه 1، 14 نفر(3/8%) IVH درجه 2، 9 نفر (3/5%) IVH درجه 3 و 1 نفر (5/0 %) IVH درجه 4 داشتند. دیگرعوامل خطرزای مهم IVH شامل آپگار پایین دقیقه 5 تولد، طول مدت تهویة مکانیکی، زایمان به روش طبیعی، طول مدت نیاز به اکسیژن، تعداد بیشتر ساکشن داخل تراشه، پلاکت پایین و مصرف سورفاکتانت بود. عوامل حفاظتی در مقابل IVH شامل مصرف استروئید قبل از زایمان، بالاتر بودن وزن تولد و سن حاملگی بود.

نتیجه گیری
این بررسی به اهمیت شناخت عوامل خطرزای IVH تأکید می‌کند تا بتوان با کاهش این عوامل خطر، احتمال این عارضه خطیر نوزادی را کاهش داد.

کلید واژه ها
خونریزی داخل بطنی، نوزاد نارس، عوامل خطر

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.