دوره 31، شماره 252: هفته دوم آبان ماه 1392:1452-1460

بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت‌های حاد عمدی و غیر عمدی در گروه‌های آسیب‌پذیر بستری در بخش مسمومین بیمارستان مرجع مسمومیت‌ها (بیمارستان نور) استان اصفهان در سال 1391

غلامرضا معصومی, زکیه گنجه‌ای, آیلین تیموری, میرعلی محمد سبزقبائی, احمد یراقی, مجتبی اکبری, نسترن ایزدی مود

چکیده


مقدمه: مسمومیت حاد یکی از مشکلات عمده‌‌‌ی تهدیدکننده‌ی سلامت در سرتاسر جهان می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت‌های حاد عمدی و غیر عمدی در گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه با هدف کمک در برنامه‌ریزی و به کارگیری اقدامات پیشگیرانه بود.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی به بررسی اپیدمیولوژی 786 نفر از افراد گروه آسیب‌پذیر (نوجوانان، زنان سنین باروری و سالمندان) که طی سال 1391 به علت مسمومیت در بخش مسمومین بیمارستان ریفرال استان اصفهان بستری شده بودند، پرداختیم.

یافته‌ها: اكثریت بیماران زن (1/92 درصد) بودند. در 5/89 درصد بیماران مسمومیت از نوع عمدی بود و 1/20 درصد از این افراد سابقه‌ی قبلی اقدام به خودكشی وجود داشت. داروهای اعصاب و روان بیشترین نوع ماده‌ی مسمومیت‌زای مصرف‌شده در این افراد را تشكیل می‌داد (9/51 درصد).تفاوت معنی‌دار بین تركیب جنسی، نتیجه‌ی مسمومیت و ماده‌ی مسمومیت‌زا در افرادی كه قصد خودكشی داشتند، نسبت به افرادی كه قصد خودكشی نداشتند، وجود نداشت. اكثریت بیماران بهبود یافتند و میزان مرگ 5/0 درصد گزارش گردید.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که آسیب‌پذیرترین گروه در معرض خطر مسمومیت‌های عمدی در جامعه‌ی ما زنان سنین باروری می‌باشند که با استفاده از داروها به خصوص داروهای اعصاب و روان اقدام به خودکشی می‌نمایند. این نتایج نشانگر نیاز به توجه و حمایت‌های بیشتر از زنان در سنین باروری جهت جلوگیری از اقدام به خودکشی می‌باشد.


واژگان کلیدی


مسمومیت؛ شیوع؛ اپیدمیولوژی؛ اصفهان

تمام متن:

PDF

مراجع


Sawalha AF, Sweileh WM, Tufaha MT, Al-Jabi DY. Analysis of the pattern of acute poisoning in patients admitted to a governmental hospital in Palestine. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2010; 107(5): 914-8.

Lipnik-Stangelj M. Hospitalizations due to poisonings in Slovenia--epidemiological aspects. Wien Klin Wochenschr 2010; 122(Suppl 2): 54-8.

Sarjami S, Hassanian-Moghaddam H, Pajoumand A, Zarei MR. Epidemiology of adolescent poisoning in Loghman-Hakim hospital. Pajouhesh Dar Pezeshki 2008; 32(1): 81-5.

Shadnia S, Esmaily H, Sasanian G, Pajoumand A, Hassanian-Moghaddam H, Abdollahi M. Pattern of acute poisoning in Tehran-Iran in 2003. Hum Exp Toxicol 2007; 26(9): 753-6.

Marahatta SB, Singh J, Shrestha R, Koju R. Poisoning cases attending emergency department in Dhulikhel Hospital- Kathmandu University Teaching Hospital. Kathmandu Univ Med J (KUMJ) 2009; 7(26): 152-6.

Hassanian-Moghaddam H, Pajoumand A, Sarjami S. One year epidemiological study of acute adult and adolescent poisoning admitted to Loghman Hospital, Tehran 2004-2005. Sci J Forensic Med 2008; 13(4): 235-40.

Paulozzi LJ, Ryan GW. Opioid analgesics and rates of fatal drug poisoning in the United States. Am J Prev Med 2006; 31(6): 506-11.

Limjindaporn C. Acute poison exposure in the emergency department: a 2-year study in a university hospital. J Med Assoc Thai 2010; 93(Suppl 7): S41-S49.

Cassidy N, Lee SK, Donegan CF, Tracey JA. Poisoning in older adults: the experience of the national poisons information centre. Ir Med J 2008; 101(9): 268-70.

McClure CK, Katz KD, Patrick TE, Kelsey SF, Weiss HB. The epidemiology of acute poisonings in women of reproductive age and during pregnancy, California, 2000-2004. Matern Child Health J 2011; 15(7): 964-73.

Karbakhsh M, Zandi NS. Pattern of poisoning in the elderly: an experience from Tehran. Clin Toxicol (Phila) 2008; 46(3): 211-7.

Liisanantti JH, Ala-Kokko TI, Dunder TS, Ebeling HE. Contributing factors in self-poisoning leading to hospital admission in adolescents in northern Finland. Subst Use Misuse 2010; 45(9): 1340-50.

Mohammadi N, Karbakhsh M, Pajoumand A. Epidemiologic aspects of deliberate self-poisoning in adolescents: a hospital-based study in Tehran. Tehran Univ Med J 2007; 65(4): 59-64.

Prosser JM, Perrone J, Pines JM. The epidemiology of intentional non-fatal self-harm poisoning in the United States: 2001-2004. J Med Toxicol 2007; 3(1): 20-4.

Cox S, Kuo C, Jamieson DJ, Kourtis AP, McPheeters ML, Meikle SF, et al. Poisoning hospitalisations among reproductive-aged women in the USA, 1998-2006. Inj Prev 2011; 17(5): 332-7.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.