دوره 31، شماره 267: هفته اول اسفند ماه 1392:2182-2192

بررسی ارتباط بین شاخص های تن سنجی و تغییرات همودینامیک پس از لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل تراشه

سید محمدرضا صفوی, عظیم هنرمند, پرویز کاشفی, محمدعلی عطاری, مرتضی حیدری, محمدرضا حبیب‌زاده, مسعود ناظم, قاسم محمد شریفی, الهام قربانی, حبیب جلالی

چکیده


مقدمه: لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری داخل نای از جمله پروسیجرهای خطرناکی هستند که در صورت عدم توجه به وضعیت بیمار و ویژگی‌های فردی که منجر به لوله‌گذاری مشکل می‌گردند، می‌توانند عواقب جدی و خطرناکی را برای بیمار به همراه داشته باشند. در ارتباط با پیش‌بینی لوله‌گذاری مشکل، تا کنون نظرات مختلفی اعمال شده است که کاربردی‌ترین آن‌ها، معیار Cormack-Lehane می‌باشد که در اکثر مراکز درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما تأثیر شاخص‌های تن‌سنجی در لوله‌گذاری مشکل و پیش‌بینی این عوامل تا زمان اجرای این پژوهش، مورد مطالعه قرار نگرفته بود. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین ارتباط بین شاخص‌های تن‌سنجی و تغییرات همودینامیک پس از لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری داخل تراشه به انجام رسید.

روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بود که در سال 1391 در مرکز آموزشی- درمانی کاشانی اصفهان به انجام رسید. در این مطالعه، بعد از اخذ رضایت‌نامه‌ی آگاهانه‌ی کتبی از بیماران، 130 بیمار دارای معیارهای ورود، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌های ثبت شده شامل سن، وزن، قد، قطر دور گردن، نسبت کمر به باسن و شاخص توده‌ی بدنی بودند. دشواری یا آسانی لوله‌گذاری هنگامی که بیمار به طور کامل بیهوش بود، ارزیابی شد. به منظور بررسی نقش پیش‌گویی کنندگی شاخص‌های چاقی در لوله‌گذاری مشکل و تغییرات قلبی- عروقی پس از انتوباسیون، از آزمون ROC (Receiver operating characteristic) استفاده گردید.

یافته‌ها: بهترین نقطه‌ی برش برای BMI (Body mass index)، 26/56 بود و بر حسب این نقطه‌ی برش، BMI دارای حساسیت 100 درصد، ویژگی 38/84، ارزش اخباری مثبت 10/8 و ارزش اخباری منفی 100 درصد بود. بهترین نقطه‌ی برش برای شاخص دور گردن مقدار 38 بود که بر مبنای آن، درصد حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی به ترتیب 85/7، 28/2، 40/2 و 91/1 درصد بود.

نتیجه‌گیری: می‌توان از شاخص‌های تن‌سنجی نماینده‌ی چاقی جهت پیش‌بینی تغییرات قلبی- عروقی پس از لارنگوسکوپی و اینتوباسیون و نیز عوارض آن‌ها استفاده کرد. همچنین می‌توان از نقاط برش به دست آمده، نتیجه گرفت که مقادیر بالاتر از نقاط برش، با احتمال خطر بالاتری از عوارض قلبی- عروقی پس از لارنگوسکوپی و اینتوباسیون همراه هستند.


واژگان کلیدی


لوله‌گذاری داخل تراشه؛ شاخص‌های تن‌سنجی؛ لارنگوسکوپی

تمام متن:

PDF

مراجع


Mort TC. Emergency tracheal intubation: complications associated with repeated laryngoscopic attempts. Anesth Analg 2004; 99(2): 607-13, table.

Schwartz DE, Matthay MA, Cohen NH. Death and other complications of emergency airway management in critically ill adults. A prospective investigation of 297 tracheal intubations. Anesthesiology 1995; 82(2): 367-76.

Mort TC. Unplanned tracheal extubation outside the operating room: a quality improvement audit of hemodynamic and tracheal airway complications associated with emergency tracheal reintubation. Anesth Analg 1998; 86(6): 1171-6.

Sakles JC, Laurin EG, Rantapaa AA, Panacek EA. Airway management in the emergency department: a one-year study of 610 tracheal intubations. Ann Emerg Med 1998; 31(3): 325-32.

Tayal VS, Riggs RW, Marx JA, Tomaszewski CA, Schneider RE. Rapid-sequence intubation at an emergency medicine residency: success rate and adverse events during a two-year period. Acad Emerg Med 1999; 6(1): 31-7.

Redan JA, Livingston DH, Tortella BJ, Rush BF. The value of intubating and paralyzing the suspected head injured patient in the emergency room. Journal Of Trauma 1989; 29(12): 1730-4.

Gonzalez H, Minville V, Delanoue K, Mazerolles M, Concina D, Fourcade O. The importance of increased neck circumference to intubation difficulties in obese patients. Anesth Analg 2008; 106(4): 1132-6, table.

Kissebah AH, Vydelingum N, Murray R, Evans DJ, Hartz AJ, Kalkhoff RK, et al. Relation of body fat distribution to metabolic complications of obesity. J Clin Endocrinol Metab 1982; 54(2): 254-60.

Gurulingappa, Aleem MA, Awati MN, Adarsh S. Attenuation of Cardiovascular Responses to Direct Laryngoscopy and Intubation-A Comparative Study Between iv Bolus Fentanyl, Lignocaine and Placebo(NS). J Clin Diagn Res 2012; 6(10): 1749-52.

Wilson ME, Spiegelhalter D, Robertson JA, Lesser P. Predicting difficult intubation. Br J Anaesth 1988; 61(2): 211-6.

Ben-Noun LL, Laor A. Relationship between changes in neck circumference and cardiovascular risk factors. Exp Clin Cardiol 2006; 11(1): 14-20.

Ben-Noun L, Sohar E, Laor A. Neck circumference as a simple screening measure for identifying overweight and obese patients. Obes Res 2001; 9(8): 470-7.

Ashwell M, Cole TJ, Dixon AK. Obesity: new insight into the anthropometric classification of fat distribution shown by computed tomography. Br Med J (Clin Res Ed) 1985; 290(6483): 1692-4.

Wing RR, Jeffery RW, Burton LR, Thorson C, Kuller LH, Folsom AR. Change in waist-hip ratio with weight loss and its association with change in cardiovascular risk factors. Am J Clin Nutr 1992; 55(6): 1086-92.

Haffner SM, Stern MP, Hazuda HP, Pugh J, Patterson JK. Do upper-body and centralized adiposity measure different aspects of regional body-fat distribution? Relationship to non-insulin-dependent diabetes mellitus, lipids, and lipoproteins. Diabetes 1987; 36(1): 43-51.

Ben-Noun LL, Laor A. Relationship between changes in neck circumference and changes in blood pressure. Am J Hypertens 2004; 17(5 Pt 1): 409-14.

Ben-Noun L, Laor A. Relationship of neck circumference to cardiovascular risk factors. Obes Res 2003; 11(2): 226-31.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.