فروردین 1389:1-8

اثر آب انگور قرمز بر یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی نر

محمد امامی, علیرضا حسینی, علی سعیدی, دانیال گل بیدی, پرهام رئیسی, حجت ا... علایی

چکیده


مقدمه:
مشخص شده است که یادگیری و حافظه، که از ضروریات بقاء هستند، با افزایش سن دچار آسیب می‌شوند و این انگیزه‌ای را در عرصه‌ی پژوهش در طب سالمندان برای تحقیق در مورد کشف داروهای جدید مؤثر بر تقویت یادگیری و حافظه به وجود آورده است. با افزایش سن، تولید روزافزون استرس اکسیداتیو موجب آسیب فرآیندهای مغزی، از جمله اعمال شناختی، می‌گردد؛ این مطالعه قصد داشت با توجه با این که آب انواع مختلف انگور غنی از آنتی‌اکسیدان‌ها می‌باشند، اثر آب انگور قرمز (Red grape juice) را بر روی حافظه‌ی احترازی غیرفعال و یادگیری در رت‌های یک‌ساله مورد بررسی قرار دهد.

روش ها:
تعداد 20 سر موش صحرایی با وزن تقریبی 330-270 گرم در دو گروه شاهد و آزمون تقسیم شدند. هر دو گروه بدون هیچ محدودیتی به ظرف آب دسترسی داشتند؛ در گروه شاهد ظرف، حاوی آب خالص و در گروه آزمون ظرف، حاوی 80 درصد آب خالص به همراه 20 درصد آب انگور بود و هر روز محتویات ظروف برای جلوگیری از تغییر ترکیبات به صورت تازه تعویض می‌شد. آزمون یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال در دستگاه یادگیری و پس از انجام تیمارهای مورد نظر برای همه‌ی گروه‌ها، با شرایط یکسان انجام شد. در این آزمون، افزایش تأخیر زمانی برای اولین ورود به اتاق تاریک و مجموع زمان ماندن در اتاقک روشن و همچنین کاهش مجموع زمان ماندن در اتاقک تاریک بیان‌گر بهبود یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون غیر پارامتریک Mann-Whitney استفاده شد.

یافته ها:
در مقایسه با گروه شاهد، شاخص‌های یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال در گروه آزمون افزایش چشم‌گیری یافته بود.

نتیجه گیری:
این نتایج نشان می‌دهد آب انگور قرمز سبب بهبود یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال در رت‌ها می‌شود و احتمال می‌رود این اثر مربوط به وجود مواد آنتی‌اکسیدانی در آن باشد.

واژگان کلیدی: آب انگور قرمز، رت، یادگیری، حافظه‌ی احترازی غیرفعال

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.