فروردین 1389:9-16

مقایسه‌‌ی مارکرهای ایمنوهیستوشیمی Cox، Ckit و Ki67 در گلیوبلاستوما مولتی‌فورم و دیگر تومورهای اولیه‌ی مغزی در یک بررسی 10 ساله

رضا ملک پور افشار, علیرضا دهستانی

چکیده


مقدمه:
گلیوبلاستوما مولتی‌فورم (GBM) شایع‌ترین و بدخیم‌ترین تومور اولیه‌ی مغز است. با وجود انجام درمان جراحی برای این تومور، طول عمر مبتلایان اغلب زیر یک سال می‌باشد. امروزه استفاده از مسیرهای داخل سلولی و مواد مؤثر در این مسیرها یکی از روش‌های درمانی بدخیمی‌ها است. سیکلواکسیژناز (Cox)، Ckit و Ki67 از واسطه‌های ایمنوهیستوشیمی مهم در مرحله‌بندی و درمان تومورها هستند. هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین این واسطه‌ها در سلول‌های گلیوبلاستوما مولتی‌فورم در نمونه‌ای از بیماران ایرانی بود.

روش ها:
در این مطالعه‌ی مقطعی با گروه شاهد، اسلایدهای گلیوبلاستوما مولتی‌فورم با اسلایدهای سایر تومورهای مغزی موجود در بایگانی بیمارستان شهید باهنر کرمان از نظر وجود Cox-2، Ki67 و Ckit مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. تمامی اسلایدها توسط دو پاتولوژیست مطالعه‌ی ایمینوهیستوشیمی شد و فراوانی این واسطه‌ها در دو گروه تومورهای گلیوبلاستوما مولتی‌فورم و غیر آن توسط آزمون t و معادل غیر پارامتریک آن Mann-Whitney مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت بررسی همبستگی بین شدت مارکرهای فوق و سن بیماران نیز از ضریت همبستگی Spearman استفاده شد.

یافته ها:
تعداد افراد مورد مطالعه در گروه مورد 81 نفر و گروه شاهد 45 نفر بود که اغلب مبتلا به مدولوبلاستوما و الیگودندروگلیوما بودند. در تشخیص‌ها بین دو پاتولوژیست توافق کامل وجود داشت. هیچ گونه تفاوت معنی‌داری از نظر وجود Cox-2، Ki67 و Ckit در دو گروه مشاهده نشد.

نتیجه گیری:
نتایج این مطالعه با سایر مطالعات انجام شده متفاوت است که این تفاوت می‌تواند ناشی از تفاوت ژنتیکی افراد مبتلا به این تومور در مطالعه‌ی حاضر باشد. انجام مطالعات تکمیلی سلولی و نیز مطالعات تجربی جهت بررسی فراوانی این مارکرها در تومورهای مغزی توصیه می‌شود.

واژگان کلیدی: تومور مغزی، گلیوبلاستوما، پاتولوژی، ایمیونوهیستوشیمی.

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.