دوره 31، شماره 247: هفته اول مهرماه 1392:1194-1207

بررسی زمان بقا و عود بیماران مبتلا به سرطان رکتوم در اصفهان

بهنام صانعی, محسن محمودیه, محسن كلاهدوزان, علی مهرابی کوشکی, فربد فراست

چکیده


مقدمه: سرطان ركتوم یكی از شایع‌ترین سرطان‌های دستگاه گوارش است که همراه با سرطان‌های كولون حدود 10 درصد از مرگ و میرهای ناشی از سرطان را به خود اختصاص می‌دهند. با توجه به شیوع به نسبت بالای سرطان ركتوم در استان اصفهان مطالعه‌ی حاضر به منظور تعیین و مقایسه‌ی میزان بقا وعود بیماران با آمارهای جهانی طرح‌ریزی شد.

روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی تحلیل بقا بود که در سال 1392 در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان انجام شد. در این مطالعه 101 بیمار مبتلا به سرطان ركتوم که از ابتدای سال 1382 تا 1391با تشخیص سرطان ركتوم بستری شده بودند انتخاب شدند و از طریق بررسی پرونده، اطلاعات مورد نیاز آن‌ها استخراج و در خصوص پیامد بیماری و موارد نقص پرونده، با خانواده بیمار تماس گرفته شد و اطلاعات بیماران تكمیل گردید. نتایج پاتولوژی بعد از عمل بیماران استخراج گردید. بیماران به صورت دوره‌ای پیگیری شدند تا در صورت فوت یا بستری مجدد، علت مشخص گردد. اطلاعات گردآوری‌شده در پرسشنامه ثبت و پس از ورود به رایانه به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: میانگین زمان بقا در کل بیماران مورد مطالعه 45/0 ± 45/5 سال بود. همچنین بر حسب آزمون بقای Kaplan-Meier ، میانه‌ی زمان بقا نیز در این بیماران 9/0 ± 6 سال بود. میانگین و میانه‌ی زمان بقا بر حسب مرحله ی بیماری اختلاف معنی‌دار داشت (001/0 > P)، ولی سایر عوامل، تأثیر معنی‌داری در زمان بقای بیماران نداشتند. میانگین و میانه‌ی زمان عود در کل بیماران مورد مطالعه به ترتیب 3/2 ± 05/14 و 83/0 ± 12 ماه بود. انجام شیمی‌درمانی و رادیوتراپی قبل از عمل در زمان عود بیماری تأثیر معنی‌داری داشت و بقیه‌ی عوامل، تأثیری در زمان عود نداشتند.

نتیجه‌گیری: با توجه به بالا بودن میزان عود و پایین بودن بقا در بیماران مورد مطالعه‌‌ی ما نسبت به آمار جهانی یك بازنگری كلی در روند درمان سرطان ركتوم در استان اصفهان پیشنهاد می‌گردد.

 


واژگان کلیدی


سرطان رکتوم؛ عود؛ بقا

تمام متن:

PDF

مراجع


Gilsing AM, Franssen F, de Kok TM, Goldbohm RA, Schouten LJ, de Bruine AP, et al. Dietary heme iron and the risk of colorectal cancer with specific mutations in KRAS and APC. Carcinogenesis 2013. [Epub ahead of print]

Becker N. Epidemiology of colorectal cancer. Radiologe 2003; 43(2): 98-104.

Capdevila J, Saura C, Macarulla T, Casado E, Ramos FJ, Tabernero J. Monoclonal antibodies in the treatment of advanced colorectal cancer. Eur J Surg Oncol 2007; 33 (Suppl 2): S24-S34.

Potter V, Conn A. Chemotherapy and radiotherapy in the treatment of colorectal cancer. Surgery 2006; 24(4): 137-40.

Omidvari S, Hamedi SH, Mohammadianpanah M, Razzaghi S, Mosalaei A, Ahmadloo N, et al. Comparison of abdominoperineal resection and low anterior resection in lower and middle rectal cancer. J Egypt Natl Canc Inst 2013; 25(3): 151-60.

Vasilescu C. Current problems in surgical oncology. Part 3. Total mesorectal excision with curative intent. Why are not all patients with rectal cancer treated with minimally invasive procedures (either by laparoscopy or by robotic surgery)?. Chirurgia (Bucur ) 2011; 106(3): 297-9.

Fridman WH. Principles of the therapeutic use of monoclonal antibodies in oncology. C R Biol 2006; 329(4): 255-9.

Harris M. Monoclonal antibodies as therapeutic agents for cancer. Lancet Oncol 2004; 5(5): 292-302.

Way LW. Current surgical diagnosis and treatment. 11th ed. New York, NY: Appleton & Lange: 1997. P. 721-54.

Nivatvongs S. Surgical management of early colorectal cancer. World J Surg 2000; 24(9): 1052-5.

Sabiston DC, Lyerly HK. Text book of surgery. 16th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2001. p. 961-9.

Yuan HY, Li Y, Yang GL, Bei DJ, Wang K. Study on the causes of local recurrence of rectal cancer after curative resection:analysis of 213 cases. World J Gastroenterol 1998; 4(6): 527-9.

Boostrom SY, Dozois EJ. Recurrent pelvic surgery. Surg Clin North Am 2013; 93(1): 199-215.

Bouchard P, Efron J. Management of recurrent rectal cancer. Ann Surg Oncol 2010; 17(5): 1343-56.

Moynihan G.The surgical treatment of cancer of the sigmoid flexure and rectum. Surg Gynecol Obstet 1908; 6: 463-6.

Kapiteijn E, van de Velde CJ. The role of total mesorectal excision in the management of rectal cancer. Surg Clin North Am 2002; 82(5): 995-1007.

Harnsberger JR, Vernava VM, III, Longo WE. Radical abdominopelvic lymphadenectomy: historic perspective and current role in the surgical management of rectal cancer. Dis Colon Rectum 1994; 37(1): 73-87.

Kapiteijn E, Marijnen CA, Colenbrander AC, Klein KE, Steup WH, van Krieken JH, et al. Local recurrence in patients with rectal cancer diagnosed between 1988 and 1992: a population-based study in the west Netherlands. Eur J Surg Oncol 1998; 24(6): 528-35.

Edge SB, Byrd DR, Compton CC, Fritz AG, Trotti A. AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed ed. New York, NY; 2010.

Ostenfeld EB, Erichsen R, Iversen LH, Gandrup P, Norgaard M, Jacobsen J. Survival of patients with colon and rectal cancer in central and northern Denmark, 1998-2009. Clin Epidemiol 2011; 3(Suppl 1): 27-34.

Yu CS, Yun HR, Shin EJ, Lee KY, Kim NK, Lim SB, et al. Local excision after neoadjuvant chemoradiation therapy in advanced rectal cancer: a national multicenter analysis. Am J Surg 2013; 206(4): 482-7.

Tural D, Ozturk M, Selcukbiricik F, Yildiz O, Elicin O, Turna H, et al. Preoperative chemoradiotherapy improves local recurrence free survival in locally advanced rectal cancer. J BUON 2013; 18(2): 385-90.

Mohiuddin M, Paulus R, Mitchell E, Hanna N, Yuen A, Nichols R, et al. Neoadjuvant chemoradiation for distal rectal cancer: 5-year updated results of a randomized phase 2 study of neoadjuvant combined modality chemoradiation for distal rectal cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2013; 86(3): 523-8.

Ptok H, Mundt A, Lippert H, Gastinger I. Rectal Cancer Surgery in Germany - a 10-Year-Analysis Based on the Data of the "Institute of Quality Assurance in Operative Medicine" at the Otto-von-Guericke University Magdeburg. Zentralbl Chir 2013; 138(4): 418-26.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.