دوره 31، شماره 251: هفته اول آبان ماه 1392:1413-1421

عوامل خطر بروز پنومو توراكس در نوزادان نارس

زهره بدیعی, هادی روانبد, صدیقه قائمی, علی مهرابی کوشکی, آناهیتا قاسمی

چکیده


مقدمه: پنوموتوراكس در دوران نوزادی نسبت به هر زمان دیگری در دوران زندگی شایع‌تر است. این عارضه، در نوزادان نارس به خصوص در صورتی كه زیر تهویه‌ی مكانیكی باشند، می‌تواند باعث مشكلات تنفسی شدید و تهدید كننده‌ی حیات باشد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، تعیین شیوع و عوامل خطر پنومو توراكس در نوزادان نارس بستری در بیمارستان‌های الزهرا (س) و شهید بهشتی بود.

روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی در سال 1389 در بیمارستان‌های الزهرا (س) و شهید بهشتی انجام شد. در این مطالعه، نوزادان با سن حاملگی کمتر از 37 هفته بستری در NICU (Neonatal intensive care unit) به عنوان جمعیت مرجع در نظر گرفته شدند و اطلاعات اولیه شامل سن حاملگی، جنس و وزن زمان تولد جمع‌آوری شد. جهت نوزادانی که در سیر بستری خود دچار تغییر ناگهانی در شرایط تنفسی شدند، در صورت تأیید پنوموتوراکس توسط گرافی قفسه‌ی سینه، پرسش‌نامه‌ی مربوط به بررسی عوامل خطر دخیل در ایجاد پنوموتوراکس تکمیل شد. داده‌ها به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 با استفاده از آزمون‌های آماری Student-t و 2χ تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: 303 نوزاد دارای معیارهای ورود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. در طی مدت بستری بیماران در NICU، 29 نفر (6/9 درصد) مبتلا به پنوموتوراکس شدند. وزن زمان تولد، سن حاملگی، تعداد زایمان مادر و بیماری مادر در دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به پنوموتوراکس تفاوت معنی‌دار داشت (001/0 > P). همچنین شیوع عوامل مربوط به مداخلات پزشکی از جمله فشردن قفسه‌ی سینه، تهویه با بگ و ماسک و نیاز به لوله‌گذاری داخل تراشه در بین دو گروه تفاوت معنی‌داری داشت (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: نوزادان نارس به علل مختلفی در معرض خطر پنوموتواکس قرار دارند که تعدادی از این عوامل، مربوط به مشخصات نوزاد از قبیل وزن کم در زمان تولد، سن حاملگی کمتر از 37 هفته، تعداد زایمان بالا و بیماری مادر و تعدادی دیگر از عوامل شامل مداخلات پزشکی مانند لوله‌گذاری داخل تراشه، فشردن قفسه‌ی سینه و تهویه با بگ و ماسک می‌باشد. از این‌رو، لازم است ضمن مراقبت دقیق از نوزادان نارس، احتیاطات لازم در انجام مداخلات پزشکی جهت کاهش خطر بروز پنوموتوراکس به عمل آید.


واژگان کلیدی


پنوموتوراکس؛ نوزاد نارس؛ تهویه‌ی مکانیکی

تمام متن:

PDF

مراجع


Klinger G, Ish-Hurwitz S, Osovsky M, Sirota L, Linder N. Risk factors for pneumothorax in very low birth weight infants. Pediatr Crit Care Med 2008; 9(4): 398-402.

Horbar JD, Badger GJ, Carpenter JH, Fanaroff AA, Kilpatrick S, LaCorte M, et al. Trends in mortality and morbidity for very low birth weight infants, 1991-1999. Pediatrics 2002; 110(1 Pt 1): 143-51.

St John EB, Carlo WA. Respiratory distress syndrome in VLBW infants: changes in management and outcomes observed by the NICHD Neonatal Research Network. Semin Perinatol 2003; 27(4): 288-92.

Cunha GS, Mezzacappa-Filho F, Ribeiro JD. Risk factors for bronchopulmonary dysplasia in very low birth weight newborns treated with mechanical ventilation in the first week of life. J Trop Pediatr 2005; 51(6): 334-40.

Linder N, Haskin O, Levit O, Klinger G, Prince T, Naor N, et al. Risk Factors for Intraventricular Hemorrhage in Very Low Birth Weight Premature Infants: A Retrospective Case-Control Study. Pediatrics 2003; 111(5): e590-e595.

Laptook AR, O'Shea TM, Shankaran S, Bhaskar B. Adverse neurodevelopmental outcomes among extremely low birth weight infants with a normal head ultrasound: prevalence and antecedents. Pediatrics 2005; 115(3): 673-80.

Ellison PH, Greisen G, Foster M, Petersen MB, Friis-Hansen B. The relation between perinatal conditions and developmental outcome in low birthweight infants. Comparison of two cohorts. Acta Paediatr Scand 1991; 80(1): 28-35.

Murphy DJ, Hope PL, Johnson A. Neonatal risk factors for cerebral palsy in very preterm babies: case-control study. BMJ 1997; 314(7078): 404-8.

Bhutta ZA, Yusuf K. Profile and outcome of the respiratory distress syndrome among newborns in Karachi: risk factors for mortality. J Trop Pediatr 1997; 43(3): 143-8.

Walker MW, Shoemaker M, Riddle K, Crane MM, Clark R. Clinical process improvement: reduction of pneumothorax and mortality in high-risk preterm infants. J Perinatol 2002; 22(8): 641-5.

Jobe AH. The respiratory system. In: Fanaroff AA, Martin RJ, Editors. Fanaroff and Martin's Neonatal-perinatal Medicine: Diseases of the Fetus and Infant. 8th ed. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier; 2006. p. 713-31.

Miller JD, Carlo WA. Pulmonary complications of mechanical ventilation in neonates. Clin Perinatol 2008; 35(1): 273-xi.

Greenough A, Milner AD, Dimitriou G. Synchronized mechanical ventilation for respiratory support in newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2004; (4): CD000456.

Kamlin C, Davis PG. Long versus short inspiratory times in neonates receiving mechanical ventilation. Cochrane Database Syst Rev 2004; (4): CD004503.

Watkinson M, Tiron I. Events before the diagnosis of a pneumothorax in ventilated neonates. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001; 85(3): F201-F203.

Niwas R, Nadroo AM, Sutija VG, Gudavalli M, Narula P. Malposition of endotracheal tube: association with pneumothorax in ventilated neonates. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2007; 92(3): F233-F234.

Ngerncham S, Kittiratsatcha P, Pacharn P. Risk factors of pneumothorax during the first 24 hours of life. J Med Assoc Thai 2005; 88 (Suppl 8): S135-S141.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.