فروردین 1389:17-27

کاربرد درخت رده بندی برای پیشگویی رتینوپاتی دیابتیک و مقایسه با مدل تابع تشخیص در بیماران دیابتی نوع 2

سید محسن حسینی, مهدی تذهیبی, مسعود امینی, اصغر زارع, حسن جهانی هاشمی, ساره روستا

چکیده


مقدمه:
بیماری دیابت یکی از بیماری‌های شایع در جهان به شمار می‌رود و رتینوپاتی دیابتی به عنوان یک بیماری چشمی، این گروه از بیماران را به شدت درگیر می‌نماید و یکی از عوامل کوری آنان در سنین بالا به شمار می‌رود. با توجه به شیوع بالای دیابت نوع II در جامعه و همچنین خطر بالای رتینوپاتی در این گروه از بیماران، در این مطالعه سعی گردید تا با توجه به مدل رده بندی درختی CART (Classification and Regression Tree) یک الگوی پیش‌گویی و رده‌بندی برای این بیماران معرفی شود.

روش ها:
این بررسی با توجه به اطلاعات 3734 بیمار دیابتی نوع II انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه نمونه‌ی آزمون و یادگیری تقسیم شدند. با توجه به نمونه‌ی یادگیری، مدل رده بندی درخت CART معرفی و دقت آن با توجه به نمونه‌ی آزمون مشخص گردید. نتایج به دست آمده از الگوی درختی CART با نتایج به دست آمده از مدل تابع تشخیص برای کل بیماران مقایسه شد.

یافته ها:
در این مطالعه، مدل رده بندی درختی با دقت 67/0 با توجه به دوره بیماری، فشار خون سیستولیک، سن، جنسیت، تری‌گلیسیرید، کلسترول و قند خون ناشتا به دست آمد. این الگوی رده بندی از حساسیت 71/0 و ویژگی 62/0 برخوردار بو. در این بررسی میزان دقت رده بندی درختی معرفی شده با میزان دقت الگوی رده بندی بر اساس تابع تشخیص تقریبا یکسان بود.

نتیجه گیری:
در این بررسی مشخص گردید که دوره‌ی بیماری دیابت یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده‌ی
رتینوپاتی می‌باشد؛ به طوری که خطر رتینوپاتی در بیماران دیابت نوع II که از بیماری دیابت آن‌ها بیشتر از 5/7 سال می‌گذرد نسبت به سایر بیماران بیشتر است.

واژگان کلیدی:
درخت رده بندی، تحلیل ممیزی (تابع تشخیص)، رتینوپاتی، دیابت نوع II.

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.