دوره 31، شماره 253: هفته سوم آبان ماه 1392:1489-1496

بررسی روند فراوانی عمل کاتاراکت اکتسابی در ساکنین اصفهان

فرهاد فاضل, آتوسا جلوانی, زیبا فرج‌زادگان

چکیده


مقدمه: کاتاراکت از بیماری‌های رایج دنیا و شایع‌ترین علت کاهش دید و نابینا شدن در جهان است. در حال حاضر تنها درمان بیماری کاتاراکت جراحی است. هدف ما در این پژوهش بررسی روند فراوانی عمل کاتاراکت اکتسابی در ساکنین اصفهان و همچنین بررسی روند فراوانی 4 عامل خطر مؤثر بر کاتاراکت در طی 5 سال بود.

روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی مقطعی بود که در سال 1391 بر روی تمامی بیماران ساکن اصفهان که از سال 1386 تا 1390 جهت انجام عمل کاتاراکت به مرکز آموزشی- درمانی بیمارستان فیض مراجعه کردند، انجام شد و روند توزیع فراوانی عمل کاتاراکت اکتسابی در 5 سال مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از بین بیماران فوق تعداد 1155 نمونه به صورت سیستماتیک انتخاب شدند و از نظر سن، جنس، مصرف سیگار، دیابت و سابقه‌ی تروما مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها: این بررسی بر روی 29558 بیمار انجام شد. از این تعداد 16491 بیمار ساکن اصفهان بودند و از این تعداد 92/0 درصد آن‌ها مبتلا به کاتاراکت مادرزادی و 08/99 درصد مبتلا به کاتاراکت اکتسابی بودند. فراوانی کاتاراکت اکتسابی در بیماران مورد مطالعه کمابیش روند ثابتی داشت. از بین بیماران مورد مطالعه 1155 مورد از نظر سن، جنس، مصرف سیگار، دیابت و سابقه‌ی تروما بررسی شدند. 6/1 درصد این بیماران در سن کمتر از 40 سال قرار داشتند. از نظر توزیع جنسی، 3/50 درصد زن و 7/49 درصد مرد بودند. 9/20 درصد از بیماران مورد مطالعه، مبتلا به دیابت، 9/14 درصد سیگاری و 8/1 درصد دارای سابقه‌ی تروما بودند.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، فراوانی نسبی عمل کاتاراکت اکتسابی در بیماران مورد بررسی، درسال‌های 1386 تا 1390 تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشت. با توجه به محدود بودن مطالعه به یک مرکز، لازم است مطالعات گسترده‌ی مشابه در سایر مراکز انجام شود. روند فراوانی تروما و مصرف سیگار در گروه نمونه در 5 سال رو به افزایش بوده است و لازم است تمهیداتی در خصوص کاهش موارد تروما (به ویژه در زمینه‌ی رعایت ضوابط ایمنی در محیط کار) و مصرف سیگار اندیشیده شود.


واژگان کلیدی


کاتاراکت اکتسابی؛ فراوانی؛ اصفهان

تمام متن:

PDF

مراجع


Jacobs DS. Cataract in adults. UpToDate [Online]. [cited 2010]; Available from: URL: http://www.uptodate.com/contents/cataract-in-adults.

Liesegang TJ, Skuta GL, Cantor LB. Lens and Cataract. In: Rosenfeld SI, Blecher MH, Bobrow JC, Bradford CA, Glasser D, Berestka JS, editors. Basic and clinical science course. San Francisco, CA: American Academy of Ophthalmology; 2007. p. 45-69.

Harper RA, Shock JP. Lens. In: Vaughan & Asbury's general ophthalmology. Riordan-Eva P, Whitcher JP, editors. New York, NY: Lang Medical Books/ McGraw-Hill; 2008. p.176.

Nangia V, Jonas JB, Gupta R, Khare A, Sinha A. Prevalence of cataract surgery and postoperative visual outcome in rural central India Central India Eye and Medical Study. J Cataract Refract Surg 2011; 37(11): 1932-8.

Masumi R, Oojaghi H, Amini Sani N, Moosavi Z. Epidemiologic study of cataract surgery in Alavi Hospital of Ardebil from April 2003 until January 2004 [MD Thesis]. Ardebil, Iran: Ardebil University of Medical Sciences; 2004. [In Persian].

Shirzadeh E, Bolourian A. Prevalence of cataract in the rural population of Sabzevar (2002-2004). J Sabzevar Univ Med Sci. 2007; 14 (1): 38-43. [In Persian].

Kazemi T, Heydari B, Rezai R, Sharifzadeh Gh, Zarban A. Blood presure, BMI and smoking in patiants with cataract. J Birjand Univ Med Sci 2006; 12(3): 9-15. [In Persian].

Liu B, Xu L, Wang YX, Jonas JB. Prevalence of cataract surgery and postoperative visual outcome in Greater Beijing: the Beijing Eye Study. Ophthalmology 2009; 116(7): 1322-31.

Salomao SR, Soares FS, Berezovsky A, Araujo-

Filho A, Mitsuhiro MR, Watanabe SE, et al. Prevalence and outcomes of cataract surgery in Brazil: the Sao Paulo eye study. Am J Ophthalmol 2009; 148(2): 199-206.

Zhao J, Ellwein LB, Cui H, Ge J, Guan H, Lv J, et al. Prevalence and outcomes of cataract surgery in rural China the China nine-province survey. Ophthalmology 2010; 117(11): 2120-8.

Congdon N, Vingerling JR, Klein BE, West S, Friedman DS, Kempen J, et al. Prevalence of cataract and pseudophakia/aphakia among adults in the United States. Arch Ophthalmol 2004; 122(4): 487-94.

Lecuona K, Cook C. South Africa's cataract surgery rates: why are we not meeting our targets? S Afr Med J 2011; 101(8): 510-2.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.