فروردین 1389:28-36

بررسی اثرات خروج زود هنگام لوله‌ی سینه‌ای پس از جراحی پیوند عروق كرونر بیماران مبتلا به گرفتگی عروق

سید محسن میر محمد صادقی, علی اعتصام پور, زینب شریعت, مژگان قاری پور, محمود سعیدی, پیمان نیلفروش, فاطمه سادات میرمحمدصادقی

چکیده


مقدمه:
كارگذاری لوله‌ی سینه‌ای (Chest Tube یا CT) پس از اعمال جراحی قلب باعث درناژ مؤثر مدیاستن و فضای پلورال می‌شود كه برای جلوگیری از پریكاردیال افیوژن، هموتوراكس و نوموتوراكس امری ضروری و لازم است. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، ارزیابی تأثیر زمان خارج كردن لوله‌های سینه‌ای پس از جراحی پیوند عروق كرونر (Coronary Artery Bypass Graft Surgery یا CABG) بر نتایج بالینی جراحی بود.

روش ها:
تعداد 307 بیمار كاندید عمل جراحی پیوند عروق كرونر به طور تصادفی به دو گروه اول و دوم تقسیم شدند و لوله‌های سینه‌ای آن‌ها به ترتیب 24 و 48 ساعت پس از جراحی به شرط درناژ كمتر از 40 سی‌سی در 4 ساعت خارج شد و سپس اطلاعات قبل از جراحی (سن، جنس، سابقه‌ی دیابت، سكته‌ی فلبی، سكته‌ی مغزی، اختلال عملكرد بطن چپ، سابقه‌ی مصرف آسپیرین، پلاویكس، هپارین و وارفارین)، حین جراحی (زمان پمپ و كلامپ آئورت) و پس از جراحی (تعداد تنفس، میزان اشباع اكسیژن، میزان درد، مصرف مسكن، ایجاد پلورال افیوژن و پریكاردیال افیوژن) آن‌ها مورد آنالیز قرار گرفت .

یافته ها:
میانگین سنی بیماران 24/9  60/59 سال بود و 1/67 درصد آن‌ها مرد بودند. سابقه‌ی دیابت (2/40 در برابر 5/34 درصد) سكته‌ی قلبی (8/45 در برابر 36 درصد)، سكته‌ی مغزی قبلی (88/2 در برابر 2 درصد) و مصرف آسپیرین (5/92 در برابر 85 درصد) که بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. در گروه دوم زمان پمپ و كلامپ آئورت بیشتر بود و به ترتیب با 001/0 > P و 001/0 = P با گروه اول اختلاف معنی‌دار داشت. متوسط زمان باقی ماندن لوله‌ی سینه‌ای در گروه اول 4/3 ± 803/22 ساعت و در گروه دوم 58/3 ± 13/40 ساعت بود (001/0 > P). میزان اشباع اكسیژن در گروه اول بیش از گروه دوم بود كه این تفاوت در 24 ساعت اول پس از جراحی معنی‌دار شد (047/0 = P) و در 24 ساعت دوم معنی‌دار نبود. میانگین درد بیماران بر اساس Visual Analogue Scale (VAS) 30 ساعت پس از جراحی بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نشان داد

نتیجه گیری:
(49/2  22/2 در برابر 57/2  93/2 با 016/0 = P). مدت زمان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) و میانگین مصرف مسكن در 24 ساعت دوم پس از جراحی در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت. در پی‌گیری‌های 7، 14 و 30 روز پس از جراحی هیچ مورد پریكاردیال افیوژن گزارش نشد و میانگین بروز پلورال افیوژن در گروه اول كمتر از گروه دوم بود (7/3 در برابر 5/5 درصد 59/0 = P).
خارج كردن زودهنگام لوله‌های سینه‌ای پس از جراحی پیوند عروق كرونر، هنگامی كه درناژ قابل توجهی وجود نداشته باشد، ضمن كاهش درد و مصرف اكسیژن اقدامی مؤثر در جهت بهبودی پس از جراحی است و ریسك ایجاد پلورال افیوژن و پریكاردیال افیوژن را افزایش نمی‌دهد.

واژگان کلیدی: زمان، خروج لوله‌ی سینه‌ای، جراحی پیوند عروق كرونر.

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.