دوره 31، شماره 247: هفته اول مهرماه 1392:1208-1215

سندروم وقفه‌ی تنفسی خواب در بیماران مبتلا به تشنجات پارشیل پیچیده

محمدرضا نجفی, عادله دادخواه, علی مهرابی کوشکی, معصومه علیجان‌پور

چکیده


مقدمه: آپنه‌ی انسدادی خواب (Obstructive sleep apnea یا OSA) یك گروه از اختلالات خواب وابسته به تنفس هستند كه در نتیجه‌ی انسداد راه هوایی فوقانی اتفاق می‌افتند. بر اساس بعضی مطالعات به نظر می‌رسد بینOSA  و صرع به ویژه نوعCPS  (Complex partial seizures)، ارتباط وجود دارد. این مطالعه به ارزیابی تخمین خطر OSA و میزان خواب‌آلودگی روزانه در بیماران مبتلا به CPS پرداخت.

روش‌ها: این مطالعه، یك مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بود كه بر روی 90 نفر انجام شد. افراد به دو گروه 45 نفره تقسیم شدند. در یک گروه افراد مبتلا به CPS كه تحت درمان قرار داشتند و در گروه دیگر 45 فرد شاهد غیر مبتلا به صرع به عنوان گروه شاهد تقسیم شدند. برای آن‌ها پرسشنامه‌ی كیفیت خواب تكمیل گردید. اطلاعات دموگرافیك، نوع و تعداد داروی ضد تشنج مصرفی و موارد عود تشنج در 3 ماه اخیر نیز از آن‌ها سؤال شد. اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل وارد نرم‌افزار SPSS شد.

یافته‌ها: میانگین نمره‌ی OSA در دو گروه بیمار و شاهد به ترتیب 41/1 ± 95/1 و 43/1 ± 84/1 بود و بر اساس آزمون Student-t تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت (71/0 = P). میانگین نمره‌ی پرسشنامه‌ی EPWORTH در دو گروه بیمار و شاهد به ترتیب 4/4 ± 1/5 و 8/4 ± 3/5 بود و آزمون Student-t اختلاف معنی‌داری بین دو گروه نشان نداد (86/0 = P).

نتیجه‌گیری: شواهدی از ارتباط بینOSA  و CPS به دست نیامد، اما با توجه به اهمیت بالای OSA، باید مطالعات بیشتر در آینده انجام گیرد. همچنین بیماران جهت تشخیص قطعی OSA تحت پلی‌سومنوگراقی قرار گیرند. و سپس اثر درمان OSA در بهبود كنترل تشنج‌ها و كیفیت زندگی آن‌ها نیز بررسی گردد.

 

 


واژگان کلیدی


سندرم وقفه‌ی تنفسی خواب؛ تشنج پارشیال پیچیده؛ خواب‌آلودگی روزانه

تمام متن:

PDF

مراجع


Kryger MH, Basner R. Management of obstructive sleep apnea in adult [Online]. [cited 2011 June 3]; Available from: URL: http://www.uptodate.com/contents/management-of-obstructive-sleep-apnea-in-adults.

Phillipson EA. Sleep apnea. In: Longo D, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Jameson J, Jameson J, editors. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2013. p. 2186-9.

Chervin RD. Sleepiness, fatigue, tiredness, and lack of energy in obstructive sleep apnea. Chest 2000; 118(2): 372-9.

Manni R, Terzaghi M. Comorbidity between epilepsy and sleep disorders. Epilepsy Res 2010; 90(3): 171-7.

Phillips B, Kryger MH. Management of obstructive sleep apnea- hypopnea syndrome: overview. In: Kryger MH, Roth T, Dement WC, editors. Principles and practice of sleep medicine. 4th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2005.

Nobili L, Proserpio P, Rubboli G, Montano N, Didato G, Tassinari CA. Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) and sleep. Sleep Med Rev 2011; 15(4): 237-46.

van Golde EG, Gutter T, de Weerd AW. Sleep disturbances in people with epilepsy; prevalence, impact and treatment. Sleep Med Rev 2011; 15(6): 357-68.

Crespel A, Coubes P, Baldy-Moulinier M. Sleep influence on seizures and epilepsy effects on sleep in partial frontal and temporal lobe epilepsies. Clin Neurophysiol 2000; 111)Suppl 2): S54-S59.

Vaughn BV, D'Cruz OF, Beach R, Messenheimer JA. Improvement of epileptic seizure control with treatment of obstructive sleep apnoea. Seizure 1996; 5(1): 73-8.

Katagal P, Yardi N. The relationship between sleep and epilepsy. Seminars in Pediatric Neurology 2008; 15(2): 42-48.

Najafi MR. Sleep disorders. Isfahan, Iran: Mani Publications; 2000. [In Persian].

Vignatelli L, Bisulli F, Naldi I, Ferioli S, Pittau F, Provini F, et al. Excessive daytime sleepiness and subjective sleep quality in patients with nocturnal frontal lobe epilepsy: a case-control study. Epilepsia 2006; 47(Suppl 5): 73-7.

Weatherwax KJ, Lin X, Marzec ML, Malow BA. Obstructive sleep apnea in epilepsy patients: the Sleep Apnea scale of the Sleep Disorders Questionnaire (SA-SDQ) is a useful screening instrument for obstructive sleep apnea in a disease-specific population. Sleep Med 2003; 4(6): 517-21.

Malow BA, Levy K, Maturen K, Bowes R. Obstructive sleep apnea is common in medically refractory epilepsy patients. Neurology 2000; 55(7): 1002-7.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.