فروردین 1389:37-43

بررسی فراوانی کمبود هورمون رشد در کودکان کوتاه قد

شیده عصار, حاجیه شهبازیان, کوروش ریاحی, کرامت خردمند

چکیده


مقدمه:
کمبود هورمون رشد از علل مهم کوتاهی قد درکودکان است که در صورت تشخیص زودرس قابل درمان می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی کمبود هورمون رشد در کودکان کوتاه قد انجام شد .

روش ها:
در یک مطالعه‌ی توصیفی مقطعی، تمامی کودکان کوتاه قد ارجاع شده به درمانگاه غدد بیمارستان گلستان اهواز طی سال‌های 1384 تا 1385، به شرط قد زیر صدک 3 برای سن و جنس، نداشتن بیماری زمینه‌ای توجیه‌گر علت و طبیعی بودن بررسی‌های اولیه، تحت تست تحریکی استاندارد هورمون رشد قرار گرفتند. حداکثر میزان هورمون پس از تحریک کمتر از ng/ml 10 در دو تست مجزا، کمبود هورمون رشد تلقی شد.

یافته ها:
از 202 مورد در سنین 1 تا 15 سال با میانگین 1/9 سال، 24 نفر (8/11 درصد ) کمبود هورمون رشد داشتند. در موارد مبتلا نسبت پسر به دختر 4/2 به 1 بود. اندکس انحراف معیار از میانگین قدی (SDS) در 75 درصد این کودکان ≤ 3- بود و 2/79 درصد صدک وزنی بالاتر یا مساوی 10 داشتند که در مقایسه با کودکان کوتاه قد بدون کمبود هورمون رشد، تفاوت معنی‌دار بود (001/0 > P).

نتیجه گیری:
فراوانی کمبود هورمون رشد در کودکان کوتاه قد در این مطالعه در مقایسه با مطالعات مشابه میزان متوسطی را نشان داد. در کودکان با میانگین قدی ≤ 3- و صدک وزن ≥ 10، کمبود هورمون رشد باید بیشتر مد نظر قرار گیرد. با توجه به میانگین سنی به نسبت بالای مراجعه کنندگان، تأکید بر ارجاع به موقع ضروری به نظر می‌رسد.

واژگان کلیدی: کوتاهی قد، کودکان، کمبود هورمون رشد.

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.