فروردین 1389:44-51

عوامل مرتبط با انواع اختلالات بلع در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مرضیه پورجواد, فاطمه درخشنده, مسعود اعتمادی فر, بهرام سلیمانی

چکیده


مقدمه:
اختلالات بلع در بیش از یک سوم از بیماران مبتلا به مولتیپل ‌اسکلروزیس (MS) مشاهده می‌شود. با این وجود، این اختلالات در مولتیپل‌ اسکلروزیس اغلب توجه اندکی را به خود معطوف می‌دارند. مطالعه‌ی حاضر به منظور شناسایی عوامل مرتبط با انواع مختلف اختلالات بلع در بیماران مبتلا به مولتیپل‌ اسکلروزیس طراحی و اجرا شد.

روش ها:
عملکرد بلع 101 بیمار مبتلا به مولتیپل‌ اسکلروزیس، به طور بالینی و از طریق آزمون‌های
“Northwestern Dysphagia Patient Check Sheet” و «ارزیابی بالینی دهانی- حلقی»، مورد ارزیابی قرار گرفت. به این ترتیب، 4 نوع اختلال در بلع شامل آسپیراسیون، اختلالات فاز دهانی، تأخیر حلقی و اختلالات فاز حلقی شناسایی شد. سپس به منظور شناسایی عوامل مرتبط با این اختلالات، ارتباط بین انواع اختلالات بلع با میزان ناتوانی (نمره‌ی EDSS)، سن بیمار، سن شروع بیماری و طول دوره‌ی بیماری مولتیپل‌ اسکلروزیس، مورد آزمون قرار گرفت.

یافته ها:
دیسفاژیای دهانی با میزان ناتوانی بیمار و همین طور طول دوره‌ی بیماری در ارتباط بود. همچنین احتمال ابتلای بیماران به تأخیر بلع حلقی نیز با افزایش طول دوره‌ی بیماری به طور معنی‌داری افزایش یافت. دو متغیر سن بیمار و سن شروع بیماری، با هیچ یک از انواع اختلالات بلع در ارتباط نبود.

نتیجه گیری:
با توجه به شناسایی دو عامل میزان ناتوانی و طول دوره‌ی بیماری به عنوان عوامل مرتبط با برخی از انواع اختلالات بلع در بیماری مولتیپل‌ اسکلروزیس، ارزیابی و مدیریت عملکرد بلع در بیمارانی با ناتوانی شدیدتر و دوره‌ی طولانی‌تر بیماری، بسیار ضروری است.

واژگان کلیدی: مولتیپل اسکلروزیس، اختلالات بلع، دیسفاژیا.

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.