فروردین 1389:52-61

بررسی اثر تجویز منیزیم بر پاسخ احترازی غیرفعال و عملکرد حافظه در موش‌های صحرایی دیابتی

نعمت ا... غیبی, مهدی جلالی, محمد صوفی آبادی, حسن جهانی هاشمی, اسماعیل عباسی

چکیده


مقدمه:
وجود منیزیم برای متابولیسم قند لازم است؛ این ماده ممكن است باعث آزاد سازی و فعال شدن انسولین شود. افزایش مقدار گلوگز خون در بیماران دیابتی باعث كاهش منیزیم خون و كمبود آن در ادرار می‌شود .

روش ها:
در این مطالعه 48 موش سفید صحرایی نژاد NMRI در چهار گروه دوازده تایی شامل سالم شاهد، دیابتی شاهد، سالم تحت تیمار منیزیم و دیابتی تحت تیمار منیزیم با چهار هفته تجویز سولفات منیزیم به صورت خوراکی با غلظت g/lit 10 به صورت محلول در آب مورد بررسی قرار گرفتند. القای دیابت با تزریق درون صفاقی استروپتوزتوسین با دوز 60 میلی‌گرم بر كیلوگرم، قند خون با استفاده از كیت بیوشیمیایی و به روش آنزیماتیك– كالریمتریك و سنجش حافظه با استفاده از آزمون یادگیری احترازی غیرفعال در شاتل باکس انجام گرفت. داده‌های مورد بررسی از گروه‌ها با سنجش غلظت گلوکز سرم و وزن حیوان جمع‌آوری و مقایسه شد.

یافته ها:
تفاوت بین گروه‌های سالم شاهد و دیابتی شاهد در افزایش غلظت گلوکز با 0001/0 > P معنی‌دار نشان داد. از طرفی غلظت گلوکز گروه دیابتی تحت تیمار منیزیم بعد از چهار هفته مصرف خوراکی منیزیم با گروه دیابتی شاهد پس از چهار هفته با 0001/0 > P کاهش معنی‌داری نشان داد، اما این تغییر در حیوانات سالم تحت تیمار منیزیم مشاهده نشد. در ارزیابی عملكرد حافظه، میانگین تأخیر زمانی ورود به محیط تاریک در دستگاه شاتل باکس به عنوان مبنای عملکرد حافظه در بازه‌های زمانی 1، 6، 24 و 48 ساعت و 1 و 2 هفته پس از سومین مرحله یعنی آموزش همراه با شوک، در کل 6 بازه‌ی زمانی در بین دو گروه سالم شاهد و گروه دیابتی شاهد با 001/0 > P معنی‌دار بود؛ تفاوت این مقادیر بین گروه دیابتی تحت تیمار منیزیم و سالم شاهد معنی‌دار نبود.

نتیجه گیری:
نتایج حاکی از هم‌خوانی مناسبی بین درمان دیابت با منیزیم و به خصوص کاهش گلوکز سرم حیوانات دیابتی به حد طبیعی و نیز اصلاح عملکرد حافظه و به خاطر آوری بود. مصرف خوراکی و درازمدت منیزیم موجب افزایش توانایی حیوان برای ذخیره نمودن اطلاعات در انبارهای حافظه و افزایش قدرت به یاد آوری اطلاعات انبار شده در حیوانات دیابتی می‌گردد.

واژگان کلیدی:
دیابت، منیزیم، آزمون اجتنابی غیرفعال، حافظه، رات.

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.