دوره 31، شماره 258: هفته چهارم آذر ماه 1392:1723-1734

بررسی میزان تأثیر پارامترهای اسپرمی بر روی نتایج درمان به روش تزریق درون رحمی اسپرم

روشنک ابوترابی, حجت حسینی, علی مهرابی کوشکی, شکوفه بقازاده

چکیده


مقدمه: روش تزریق درون رحمی اسپرم (Intrauterine insemination یا IUI) یکی از شایع‌ترین روش‌های مورد استفاده در باروری زنان است که خصوصیات اسپرمی در آن دخیل هستند. مطالعه‌ی حاضر نیز با هدف تعیین میزان تأثیر پارامترهای اسپرمی بر روی نتایج درمان به روش IUI به انجام رسید.

روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی است در سال 1391 در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان انجام شد. جمعیت مورد مطالعه، نمونه‌های مایع منی افرادی بود که به مرکز ناباروری شهید بهشتی اصفهان، جهت درمان به روش IUI مراجعه نموده بودند. این نمونه‌ها به صورت Simple sampling جمع‌آوری گردیدند. در طی این بررسی، پارامترهای دانسیته‌ی اسپرمی، درصد حرکت چهارگانه‌ی اسپرمی، درصد مورفولوژی طبیعی اسپرمی و میزان ویسکوزیتی مایع منی و تجمع (naggregatiA) مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌های به دست‌آمده پس از ورود به رایانه به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: در این مطالعه پارامترهای اسپرمی در 80 نمونه که تحت درمان ناباروری به روش IUI قرار گرفته بودند، بررسی شد. از بین 80 بیماری که تحت درمان با این روش قرار گرفتند، 16 نفر باردار شدند و روش مذکور در 64 نفر موفقیت‌آمیز نبود. میانگین حجم مایع سمن، غظت مایع و پارامترهای حرکتی اسپرم در دو گروه باردارشده و باردارنشده اختلاف معنی‌داری نداشت.

نتیجه‌گیری: مطابق نتایج این مطالعه علاوه بر عوامل اسپرمی، فاکتورهای دیگری مثل تکنیک تزریق اسپرم، مراقبت پزشکی، عوامل ثانوی مانند استعمال سیگار و تجهیزات مورد استفاده در نگه‌داری و تزریق اسپرم نیز امی‌توانند در موفقیت باروری روش IUI تأثیرگذار باشند. به همین دلیل پیشنهاد می‌گردد ضمن بازنگری پروتکل‌های جاری باروری به روش IUI و تطبیق آن با استانداردهای بین‌المللی، زنان کاندید روش مذکور، به همراه همسران خود قبل از تزریق اسپرم، به طور کامل تحت آموزش قرار گیرند.


واژگان کلیدی


تکنیک باروری با روش تزریق درون رحمی اسپرم؛ مایع سمن؛ حرکت اسپرم

تمام متن:

PDF

مراجع


Gurunath S, Pandian Z, Anderson RA, Bhattacharya S. Defining infertility--a systematic review of prevalence studies. Hum Reprod Update 2011; 17(5): 575-88.

Hwang K, Walters RC, Lipshultz LI. Contemporary concepts in the evaluation and management of male infertility. Nat Rev Urol 2011; 8(2): 86-94.

Dhont N, Luchters S, Muvunyi C, Vyankandondera J, De NL, Temmerman M, et al. The risk factor profile of women with secondary infertility: an unmatched case-control study in Kigali, Rwanda. BMC Womens Health 2011; 11: 32.

Jequier AM. Clinical andrology-still a major problem in the treatment of infertility. Hum Reprod 2004; 19(6): 1245-9.

Cooper TG, Noonan E, von Eckardstein S, Auger J, Baker HW, Behre HM, et al. World Health Organization reference values for human semen characteristics. Hum Reprod Update 2010; 16(3): 231-45.

Eliasson R. Semen analysis with regard to sperm number, sperm morphology and functional aspects. Asian J Androl 2010; 12(1): 26-32.

Elia J, Imbrogno N, Delfino M, Mazzilli R, Rossi T, Mazzilli F. The Importance of the Sperm Motility Classes - Future Directions. The Open Andrology Journal 2010; 2: 42-3.

Yousefi B, Azargon A. Predictive factors of intrauterine insemination success of women with infertility over 10 years. J Pak Med Assoc 2011; 61(2): 165-8.

Akl LD, Oliveira JB, Petersen CG, Mauri AL, Silva LF, Massaro FC, et al. Efficacy of the motile sperm organelle morphology examination (MSOME) in predicting pregnancy after intrauterine insemination. Reprod Biol Endocrinol 2011; 9: 120.

Oyeyipo IP, Raji Y, Emikpe BO, Bolarinwa AF. Effects of nicotine on sperm characteristics and fertility profile in adult male rats: a possible role of cessation. J Reprod Infertil 2011; 12(3): 201-7.

Obidi J. Effects of seasen on semen characteristiand fertility of shikabrown breeder cocks [Online]. [cited 2013]; Available from: URL: http://kubanni.abu.edu.ng:8080/jspui/handle/123456789/3053
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.