زمستان 1385:32-24

ارتباط بین اندكس پروتئینی MDM2 و گریدینگ هیستولوژیك تومورهای آستروسیتیك مغزی

پروین محزونی, مسعود یزدی زاده, محمد حسن صانعی

چکیده


مقدمه
فاكتور پروتئینی MDM2 در سال‌های اخیر شناخته شده و موجب مهار آپوپتوز وابسته به پروتئین‌های سر‌كوب كننده تومور می‌شود. هدف مطالعة حاضر، بررسی ارتباط بین MDM2 و گریدینگ هیستولوژیک آستروسیتوما های مغزی برای کاهش ابهامات تشخیصی می‌باشد.

روش ها
تعداد 104 نمونه آستروسیتوم مغزی شامل هر 4 گرید هیستولوژیك، به‌ طور اتفاقی از نمونه‌های جراحی افراد مبتلا طی سال‌های 84-80 در بیمارستان الزهرا (س) وابسته به دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، مورد بررسی قرار گرفتند. از بلوك‌های پارافینی مربوطه برش‌های μm 4 تهیه و رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی برای MDM2 بر روی آن‌ ها انجام شد.

یافته ها
میزان شدت رنگ‌پذیری هسته‌ها (Intensity) برای ماركر MDM2با گریدینگ هیستولوژیك دارای رابطة معنی‌دار بود (02/0p=). بین درصد رنگ‌پذیری هسته‌ها و گریدینگ هیستولوژیك رابطة معنی‌داری یافت نشد. بین درصد مثبت شدن ماركر MDM2 و گریدینگ هیستولوژیك رابطه مثبت معنی‌دار وجود داشت (007/0p=). حاصل ضرب شدت در درصد رنگ‌پذیری نیز به‌ صورت رتبه‌ای محاسبه و میان گریدهای مختلف مقایسه شد كه براساس روش آنالیز ROC Curve فقط برای افتراق گلیوبلا ستوم مولتی فرم از بقیه گریدها با ویژگی 3/95% در نقطه 6Cut point= مفید بود.

نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نقش فاكتور MDM2 را به عنوان یك انكوژن در تشدید تومورهای آستروسیتیك مغزی نشان می‌دهد. لذا، با استفاده از فاكتور MDM2 تنها می‌توان با ویژگی بالایی گرید IV تومورهای آستروسیتیك مغز را از سایر گریدها جدا كرد.

واژگان کلیدی
تومورهای آستروسیتیك مغز، فاكتور پروتئینی MDM2، گریدینگ هیستولوژیك

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.