دوره 32، شماره 289: هفته دوم مرداد ماه 1393:911-928

عوامل مؤثر بر اولین تشنج ناشی از تب در کودکان: مرور ساختار یافته

محمد مهدی ناصحی, محمود موسی‌زاده, ساسان ساکت, محمد کاظم بخشنده بالی

چکیده


مقدمه: تشنج ناشی از تب، شایع‌ترین نوع تشنج است که 5-2 درصد کودکان آن را تجربه می‌نمایند. جستجوها نشان می‌دهد که مطالعات اولیه‌ی زیادی در خصوص عوامل مرتبط با تشنج ناشی از تب صورت گرفته است که در کنار هم قرار دادن نتایج آن‌ها بسیار ارزشمند است. بر همین اساس، در پژوهش حاضر با انجام یک مطالعه‌ی مرور ساختار یافته، عوامل مؤثر بر اولین تشنج ناشی از تب در کودکان ایرانی تعیین شد.

روش‌ها: با استفاده از کلید واژه‌های Febrile seizure، Febrile convulsion، Children، Childhood، Fever، Iron deficiency و معادل فارسی آن‌ها و جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی ملی و بین‌المللی، نسبت به انتخاب مقالات اقدام شد. در ادامه با بهره‌گیری از ضوابط مربوط به مطالعات مرور ساختار یافته، مستندات مورد نظر وارد مطالعه شدند.

یافته‌ها: از 28 مقاله‌ی وارد شده به این مرور ساختار یافته، 24 مطالعه از نوع مورد- شاهدی و 4 مطالعه از نوع مقطعی (توصیفی-تحلیلی) بود. تمرکز بیشتر مطالعات اولیه به ترتیب بر تعیین ارتباط بین سطح پلاسمای فریتین و کم خونی فقر آهن با تشنج ناشی از تب (8 مطالعه)، تعیین ارتباط بین سطح سرمی روی با تشنج ناشی از تب (7 مورد) و تعیین ارتباط بین سابقه‌ی فامیلی تب و تشنج با تشنج ناشی از تب در کودکان (7 مطالعه) بود.

نتیجه‌گیری: بر نقش ژنتیک و سابقه‌ی فامیلی تب و تشنج، سطح سرمی روی و سن ابتلای 6 ماه تا 5 سال در پیش‌آگهی تشنج به دنبال تب، اتفاق نظر وجود داشته است؛ اما در ایجاد تب و تشنج، عوامل اتیولوژیک متعدد دیگری از قبیل عناصر کمیاب، مشکلات پری‌ناتال، سابقه‌ی فامیلی صرع، درجه‌ی حرارت بدن و ... نقش دارند که نیاز به مطالعات بیشتری با روش‌شناسی مناسب می‌باشد.


واژگان کلیدی


تشنج ناشی از تب؛ کودکان؛ عناصر کمیاب؛ مرور ساختار یافته

تمام متن:

PDF

مراجع


Kundu GK, Rabin F, Nandi ER, Sheikh N, Akhter SH. Etiology and risk factors of febrile seizure – an update. Bangladesh Journal of Child Health 2010; 34(3): 103-12.

Golestani M. Febrille Seizure. J Shaheed Sadoughi Univ Med Sci 2003; 11(2): 75-84. [In Persian].

Abbaskhaniyan A, Shokrzadeh M, Rafati MR, Mashhadiakabr M, Arab A, Yazdani J. Survey and relation of serum magnesium level in children with seizure. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 22(90): 43-9. [In Persian].

Abbaskhanian A, Vahidshahi K, Parvinnezhad N. The association between iron deficiency and the first episode of febrile seizure. J Babol Univ Med Sci 2009; 11(3): 32-6. [In Persian].

Abuekteish F, Daoud AS, al-Sheyyab M, Nou'man M. Demographic characteristics and risk factors of first febrile seizures: a Jordanian experience. Trop Doct 2000; 30(1): 25-7.

Ghotbi N, Solaimani S. frequency of causes of seizures in children 1 month to 12 years admitted in Besat hospital of Sanandaj. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2002; 7(1): 32-7. [In Persian].

Yakinci C, Kutlu NO, Durmaz Y, Karabiber H, Egri M. Prevalence of febrile convulsion in 3637 children of primary school age in the province of Malatya, Turkey. J Trop Pediatr 2000; 46(4): 249-50.

Waruiru C, Appleton R. Febrile seizures: an update. Arch Dis Child 2004; 89(8): 751-6.

Haghdoost AA, Moosazadeh M. The prevalence of cigarette smoking among students of Iran's universities: A systematic review and meta-analysis. J Res Med Sci 2013; 18(8): 717-25.

Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gotzsche PC, Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. Prev Med 2007; 45(4): 247-51.

Moosazadeh M, Nekoei-Moghadam M, Emrani Z, Amiresmaili M. Prevalence of unwanted pregnancy in Iran: A systematic review and meta-analysis. Int J Health Plann Manage 2014; 29(3): e277-90.

Mansouri M, Bidabadi E, Sobhani AR. Relation of iron deficiency anemia with first febrile convulsion in 6 month to 5 year old children. J Guilan Univ Med Sci 2006; 15(60): 65-72. [In Persian].

Mahyar A, Ayazi P, Fallahi M, Javadi A. Correlation between serum selenium level and febrile seizures. Pediatr Neurol 2010; 43(5): 331-4.

Talebian A, Momtazmanesh N, Moosavi SGH, Khojasteh MR. The relationship between anemia and febrile seizure in children under 5 years old. Iran J Pediatr 2006; 16(1): 79-82. [In Persian].

Salehi Omran MR, Tamaddoni A, Nasehi MM, Babazadeh H, Alizadeh Navaei R. Iron status in febrile seizure: a case-control study. Iran J Child Neurol 2009; 3(3): 39-42.

Talebian A, Andalib S, Moravveji S, Vakili Z. Serum ferritin level in febrile children with and without seizures. Feyz 2011; 15(4): 389-93. [In Persian].

Derakhshanfar H, Abaskhanian A, Alimohammadi H, ModanlooKordi M. Association between iron deficiency anemia and febrile seizure in children. Med Glas (Zenica ) 2012; 9(2): 239-42.

Bidabadi E, Mashouf M. Association between iron deficiency anemia and first febrile convulsion: A case-control study. Seizure 2009; 18(5): 347-51.

Amiri M, Farzin L, Moassesi ME, Sajadi F. Serum trace element levels in febrile convulsion. Biol Trace Elem Res 2010; 135(1-3): 38-44.

Ehsanipour F, Vahid Harandi N, Kani K. Determination of Serum Zinc Level in Children with Febrile Convulsion and its Comparison with that of Control Group. Razi J Med Sci 2005; 12(46): 219-26. [In Persian].

Heydarian F, Ashrafzadeh F, Ghasemian A. Serum zinc level in patients with simple febrile seizure. Iran J Child Neurol 2010; 4(2): 41-4.

Mahyar A, Pahlavan A, Varasteh-Nejad A. Serum zinc level in children with febrile seizure. Acta Med Iran 2008; 46(6): 477-80.

Modarresi MR, Shahkarami SMR, Yaghini O, Shahabi J, Moasaiiebi D, Mahmoodian T. The relationship between zinc deficiency and febrile convulsion in Isfahan, Iran. Iran J Child Neurol 2011; 5(2): 29-33.

Sadeghzadeh M, Khoshnevis Asl P, Koosha A, Mousavinasab N, Norouzi M. The relation between serum zinc level and febrile seizures in children admitted to Zanjan Valie-Asr hospital. J Zanjan Univ Med Sci 2011; 19(74): 17-24. [In Persian].

Talebian A, Vakili Z, Talar SA, Kazemi SM, Mousavi GhA. Assessment of the Relation between Serum Zinc & Magnesium Levels in Children with Febrile Convulsion. Iran J pathol 2009; 4(4): 157-60.

Sadinejad M, Mohsenzadeh A, Varkohi AKh. Determinatine serum level of magnesium In children with febrile seizures. Yafteh 2005; 7(3-4): 105-8. [In Persian].

Derakhshan R, Balaee P, Bakhshi H, Darakhshan Sh. The relationship between serum magnesium level and febrile convulsion in 6 months to 6 years old children. Zahedan J Res Med Sci 2010; 12(2): 40-2. [In Persian].

Heydarian F, Ashrafzadeh F, Kam S. Simple febrile seizure: the role of serum sodium levels in prediction of seizure recurrence during the first 24 hours. Iran J Child Neurol 2009; 3(2): 31-4.

Mahyar A, Ayazi P, Fallahi M, Javadi A. Risk factors of the first febrile seizures in Iranian children. Iran J Pediatr 2010; 1-3.

Hoseininasab A, Daeiparizi MH, Alidoosti K. The survey of Demographic charactristic and Predisposing factors of febrile seizure in childeren admitted to Hospitales of Kerman university of medical sciences. J Med Counc I R Iran 2006; 24(2): 107-12. [In Persian].

Talebian A, Toliyat SMS. Positive familial convulsive attaches and fever among children. Feyz 1999; 2(4): 70-4. [In Persian].

Talebian A, Honarpisheh A, Mohajeri S, Taghddosi M. Surveying the risk factors for first febrile convulsion. Feyz 2003; 7(2): 55-8. [In Persian].

Barzegar M, Kargar M, Keivanchehr N. Epidemiologic and clinical characteristics of the first attack of febrile seizures in children. Med J Tabriz Univ Med Sci 2006; 28(1): 17-21. [In Persian].

Falah R, Akhavan Karbasi S, Mirnaseri F. Evaluation of demographic and clinical characteristics of first febrile seizures in children. J Shaheed Sadoughi Univ Med Sci 2009; 16(5): 61-5. [In Persian].

Talebian A, Amiri Gh. Clinical and CSF findings in infants with initial episode of febrile convulsion. J Qazvin Univ Med Sci 2000; 12: 78-82. [In Persian].

Abbaskhanian A, Rezai MS, Ghafarri J, Abbaskhani Davanloo A. Study of demographic and etiologic first attack of febrile seizure in children. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 22(94): 36-42. [In Persian].

Kumari PL, Nair MK, Nair SM, Kailas L, Geetha S. Iron deficiency as a risk factor for simple febrile seizures--a case control study. Indian Pediatr 2012; 49(1): 17-9.

Daoud AS, Batieha A, Abu-Ekteish F, Gharaibeh N, Ajlouni S, Hijazi S. Iron status: a possible risk factor for the first febrile seizure. Epilepsia 2002; 43(7): 740-3.

Vaswani RK, Dharaskar PG, Kulkarni S, Ghosh K. Iron deficiency as a risk factor for first febrile seizure. Indian Pediatr 2010; 47(5): 437-9.

Abdurrahman KN, Al-Atrushi AM. The association between iron deficiency anemia and first febrile seizure: A case-control study. Duhok Med J 2010; 4(1): 60-6.

Naveed uR, Billoo AG. Association between iron deficiency anemia and febrile seizures. J Coll Physicians Surg Pak 2005; 15(6): 338-40.

Pisacane A, Sansone R, Impagliazzo N, Coppola A, Rolando P, D'Apuzzo A, et al. Iron deficiency anaemia and febrile convulsions: case-control study in children under 2 years. BMJ 1996; 313(7053): 343.

Auvichayapat P, Auvichayapat N, Jedsrisuparp A, Thinkhamrop B, Sriroj S, Piyakulmala T, et al. Incidence of febrile seizures in thalassemic patients. J Med Assoc Thai 2004; 87(8): 970-3.

Margaretha L, Masloman N. Correlation between serum zinc level and simple febrile seizure in children. Paediatr Indones 2010; 50: 326-30.

Dube L, Granry JC. The therapeutic use of magnesium in anesthesiology, intensive care and emergency medicine: a review. Can J Anaesth 2003; 50(7): 732-46.

Miyamoto Y, Yamamoto H, Murakami H, Kamiyama N, Fukuda M. Studies on cerebrospinal fluid ionized calcium and magnesium concentrations in convulsive children. Pediatr Int 2004; 46(4): 394-7.

Chen J, Berry MJ. Selenium and selenoproteins in the brain and brain diseases. J Neurochem 2003; 86(1): 1-12.

Schweizer U, Brauer AU, Kohrle J, Nitsch R, Savaskan NE. Selenium and brain function: a poorly recognized liaison. Brain Res Brain Res Rev 2004; 45(3): 164-78.

Thoman JE, Duffner PK, Shucard JL. Do serum sodium levels predict febrile seizure recurrence within 24 hours? Pediatr Neurol 2004; 31(5): 342-4.

Kiviranta T, Airaksinen EM. Low sodium levels in serum are associated with subsequent febrile seizures. Acta Paediatr 1995; 84(12): 1372-4.

Wadhwa N, Bharucha B, Chablani U, Contractor N. An epidemiological study of febrile seizures with special reference to family history and HLA linkage. Indian Pediatr 1992; 29(12): 1479-85.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.