دوره 32، شماره 272: هفته اول فروردین ماه 1393:16-24

بررسی تأثیر درمان فاز اول بیماری پریودنتال بر فراوانی تولد نوزادان زودرس و با وزن کم در مادران باردار مبتلا به بیماری پریودنتال

محمد رضا ناصح, آذین وحید, نازنین زنگنه, فاطمه لالوها, مرضیه رضایی, نوید محمدی, فرحناز رضایی

چکیده


مقدمه: هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی میزان تأثیر درمان پریودنتال بر وقوع نوزادان نارس و با وزن کم در مادران باردار مبتلا به پریودنتیت خفیف تا متوسط بود.

روش‌ها: برای 60 بیمار شرکت کننده در مطالعه، معاینات پریودنتال شامل اندازه‌گیری عمق پاکت (PD یا Probing depth)، میزان از دست رفتن چسبندگی بافت‌های پریودنتال (CAL یا Clinical attachment level) و نیز خونریزی هنگام پروب کردن (BOP یا Bleeding on probing) ثبت شد. پس از آن، گروه مورد (شامل 30 بیمار) تحت درمان پریودنتال شامل آموزش بهداشت، جرمگیری و تسطیح سطح ریشه در شروع مطالعه و در انتهای ماه هشتم بارداری قرار گرفتند. برای گروه شاهد (شامل 30 نفر) تنها شاخص‌های پریودنتال ثبت گردید.

یافته‌ها: وقوع نوزادان با وزن کم و نارس در گروه مورد به صورت معنی‌داری نسبت به گروه شاهد کمتر بود (006/0 = P) و هیچ گونه ارتباطی بین شاخص‌های کلینیکی اندازه‌گیری شده با مدت زمان بارداری و یا وزن نوزادان ملاحظه نشد. از طرفی، یک ارتباط مثبت و ضعیف بین وزن نوزادان با بهبود شاخص‌های پریودنتال مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه از این فرضیه که پریودنتیت مادران باردار عاملی جهت به دنیا آوردن نوزادان با وزن کم و نارس در نمونه‌های مطالعه‌ی حاضر می‌باشد، حمایت می‌کند. بنابراین درمان پریودنتال در مادران مبتلا به پریودنتیت می‌تواند به کاهش مشکلات حین بارداری و افزایش وزن نوزادان کمک نماید و باعث می‌شود تا نوزادان در زمان طبیعی به دنیا بیایند.

 


واژگان کلیدی


بیماری پریودنتال؛ حاملگی؛ تولد با وزن کم؛ نارس

تمام متن:

PDF

مراجع


McGaw T. Periodontal disease and preterm delivery of low-birth-weight infants. J Can Dent Assoc 2002; 68(3): 165-9.

Moreu G, Tellez L, Gonzalez-Jaranay M. Relationship between maternal periodontal disease and low-birth-weight pre-term infants. J Clin Periodontol 2005; 32(6): 622-7.

Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza'S clinical periodontology. 10th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2006.

Karimi M, Rafeeian S. Evaluation of relation between periodontal diseases and preterm delivery of low-birth-weight infants at Kossar Hospital In Qazvin [Thesis]. Qazvin, Iran: Qazvin University of Medical Sciences; 2000.

Marcdante K, Kliegman RM, Behrman RE. Nelson essentials of pediatrics.5th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2006.p. 388.

Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap II LC, Wenstrom K. Williams obstetrics.22th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2005. p. 128, 533, 535.

Scannapieco FA. Position paper of The American Academy of Periodontology: periodontal disease as a potential risk factor for systemic diseases. J Periodontol 1998; 69(7): 841-50.

Sadatmansouri S, Sedighpoor N, Aghaloo M. Effects of periodontal treatment phase I on birth term and birth weight. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2006; 24(1): 23-6.

Gazolla CM, Ribeiro A, Moyses MR, Oliveira LA, Pereira LJ, Sallum AW. Evaluation of the incidence of preterm low birth weight in patients undergoing periodontal therapy. J Periodontol 2007; 78(5): 842-8.

Lopez NJ, Da S, I, Ipinza J, Gutierrez J. Periodontal therapy reduces the rate of preterm low birth weight in women with pregnancy-associated gingivitis. J Periodontol 2005; 76(11 Suppl): 2144-53.

Radnai M, Pal A, Novak T, Urban E, Eller J, Heffter N, et al. The possible effect of basic periodontal treatment on the outcome of pregnancy. Fogorv Sz 2008; 101(5): 179-85.

Tarannum F, Faizuddin M. Effect of periodontal therapy on pregnancy outcome in women affected by periodontitis. J Periodontol 2007; 78(11): 2095-103.

Michalowicz BS, Hodges JS, DiAngelis AJ, Lupo VR, Novak MJ, Ferguson JE, et al. Treatment of periodontal disease and the risk of preterm birth. N Engl J Med 2006; 355(18): 1885-94.

Santos-Pereira SA, Giraldo PC, Saba-Chujfi E, Amaral RL, Morais SS, Fachini AM, et al. Chronic periodontitis and pre-term labour in Brazilian pregnant women: an association to be analysed. J Clin Periodontol 2007; 34(3): 208-13.

Sanchez AR, Bagniewski S, Weaver AL, Vallejos N. Correlations between maternal periodontal conditions and preterm low birth weight infants. J Int Acad Periodontol 2007; 9(2): 34-41.

Gomes-Filho IS, da Cruz SS, Rezende EJ, da Silveira BB, Trindade SC, Passos JS, et al. Periodontal status as predictor of prematurity and low birth weight. J Public Health Dent 2006; 66(4): 295-8.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.