دوره 31، شماره 264: هفته دوم بهمن ماه 1392:2031-2041

مقایسه‌ی پودر استنشاقی اریتروپوئیتین و فرم تزریقی آن در افزایش رتیکولوسیت‌های خون

ژاله ورشوساز, محسن مینائیان, مریم سامی

چکیده


مقدمه: در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی به علت آنمی، نیاز به مصرف مکرر و طولانی مدت اریتروپوئیتین وجود دارد. هدف از طرح حاضر، تهیه‌ی یک فرم قابل استنشاق از اریتروپوئیتین به صورت پودر خشک و مقایسه‌ی آن با فرم تزریقی در افزایش رتیکولوسیت‌های خون بود.

روش‌ها: پودر استنشاقی توسط دستگاه اسپری درایر و مخلوط پلی متیل وینیل اتر مالئیک اسید، 2-هیدروکسی پروپیل آلفا سیکلودکسترین وترهالوز تهیه شد. محلول آبکی اریتروپوئیتین فریزر درای شد و با پودر اسپری درای شده، با نسبت 4 به 1 مخلوط گردید. اندازه‌ی ذره‌ای پودر و مقدار دارو در پودر نهایی خشک شده، تعیین شد. جهت مطالعات حیوانی، از 3 گروه 6تایی رت یک گروه دریافت کننده‌ی پودر فاقد دارو، یک گروه دریافت کننده‌ی محلول معمولی تزریق زیر جلدی و یک گروه دریافت کننده‌ی پودر استنشاقی دارو بود. 6 روز قبل از تجویز دارو، معادل 1 درصد وزن غذایی رت‌ها، آهن به صورت گاواژ داده شد و 840 واحد دارو برای هر بار تجویز در هر رت در نظر گرفته شد. در روزهای 0، 1، 4 و 7، جهت شمارش رتیکولوسیت‌ها از گوشه‌ی چشم رت‌ها خون‌گیری به عمل آمد و شمارش رتیکولوسیت‌ها با استفاده از لام هموسیتومتر انجام شد.

یافته‌ها: گروه‌های شاهد منفی، اریتروپوئیتین تزریقی (Eryth) و فرمولاسیون استنشاقی هیچ اختلاف معنی‌دار آماری در روزهای 0 و 1 مطالعه نداشتند. در روز 4 بین هر سه گروه، اختلاف معنی‌دار وجود داشت و تعداد رتیکولوسیت‌ها در فرمولاسیون استنشاقی با 01/0 > P از گروه اریتروپوئیتین تزریقی و با 001/0 > P از گروه شاهد منفی بیشتر بود. در این زمان، بین گروه اریتروپوئیتین تزریقی و شاهد منفی نیز اختلاف معنی‌دار با 01/0 > P دیده شد. در روز 7 نیز نتایج مشابه روز 4 بود با این تفاوت کوچک که اختلاف فرمولاسیون استنشاقی با هر دو گروه اریتروپوئیتین و شاهد منفی با 001/0 > P معنی‌دار بود.

نتیجه‌گیری: پودر استنشاقی اریتروپوئیتین در مقایسه با تزریق زیر جلدی به مقدار بیشتر و طولانی‌تری می‌تواند در افزایش رتیکولوسیت‌های خون مؤثر باشد و به عنوان جایگزین مناسبی برای راه تزریقی این دارو در نظر گرفته شود.


واژگان کلیدی


اریتروپوئیتین؛ رتیکولوسیت؛ دارو رسانی ریوی؛ نارسایی مزمن کلیوی

تمام متن:

PDF

مراجع


Maxwell PH, Pugh CW, Ratcliffe PJ. The pVHL-hIF-1 system. A key mediator of oxygen homeostasis. Adv Exp Med Biol 2001; 502: 365-76.

United States Renal Data System. 2009 Annual Report United States Renal Data System [Online]. [cited 2011 Oct 8]; Available from: URL: http://www.usrds.org

Katzung B, Masters S, Trevor A. Basic and clinical pharmacology 12th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2011. p. 591-2.

Brunton L, Chabner B, Knollman B. Goodman and Gilman's the pharmacological basis of therapeutics 12th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2010. p. 1068-73.

Maitani Y, Moriya H, Shimoda N, Takayama K, Nagai T. Distribution characteristics of entrapped recombinant human erythropoietin in liposomes and its intestinal absorption in rats. Int J Pharm 1999; 185(1): 13-22.

Venkatesan N, Uchino K, Amagase K, Ito Y, Shibata N, Takada K. Gastro-intestinal patch system for the delivery of erythropoietin. J Control Release 2006; 111(1-2): 19-26.

Venkatesan N, Yoshimitsu J, Ito Y, Shibata N, Takada K. Liquid filled nanoparticles as a drug delivery tool for protein therapeutics. Biomaterials 2005; 26(34): 7154-63.

Venkatesan N, Yoshimitsu J, Ohashi Y, Ito Y, Sugioka N, Shibata N, et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic studies following oral administration of erythropoietin mucoadhesive tablets to beagle dogs. Int J Pharm 2006; 310(1-2): 46-52.

Shimoda N, Maitani Y, Machida Y, Nagai T. Effects of dose, pH and osmolarity on intranasal absorption of recombinant human erythropoietin in rats. Biol Pharm Bull 1995; 18(5): 734-9.

Pitt CG, Platz RM. Pulmonary administration of erythropoietin [US Patent No. 5354934]. 1994.

Bitonti AJ, Dumont JA, Low SC, Peters RT, Kropp KE, Palombella VJ, et al. Pulmonary delivery of an erythropoietin Fc fusion protein in non-human primates through an immunoglobulin transport pathway. Proc Natl Acad Sci U S A 2004; 101(26): 9763-8.

Bitonti AJ, Dumont JA. Pulmonary administration of therapeutic proteins using an immunoglobulin transport pathway. Adv Drug Deliv Rev 2006; 58(9-10): 1106-18.

Patton JS. Mechanisms of macromolecule absorption by the lung Advanced Drug Delivery Reviews, 1996; 19(1): 3-36.

Azarmi S, Roa WH, Lobenberg R. Targeted delivery of nanoparticles for the treatment of lung diseases. Adv Drug Deliv Rev 2008; 60(8): 863-75.

Brain JD. Inhalation, deposition, and fate of insulin and other therapeutic proteins. Diabetes Technol Ther 2007; 9(Suppl 1): S4-S15.

Bi R, Shao W, Wang Q, Zhang N. Solid lipid nanoparticles as insulin inhalation carriers for enhanced pulmonary delivery. J Biomed Nanotechnol 2009; 5(1): 84-92.

Grainger CI, Alcock R, Gard TG, Quirk AV, van AG, de Swart RL, et al. Administration of an insulin powder to the lungs of cynomolgus monkeys using a Penn Century insufflator. Int J Pharm 2004; 269(2): 523-7.

Kobayashi S, Kondo S, Juni K. Pulmonary delivery of salmon calcitonin dry powders containing absorption enhancers in rats. Pharm Res 1996; 13(1): 80-3.

Jalalipour M, Najafabadi AR, Gilani K, Esmaily H, Tajerzadeh H. Effect of dimethyl-beta-cyclodextrin concentrations on the pulmonary delivery of recombinant human growth hormone dry powder in rats. J Pharm Sci 2008; 97(12): 5176-85.

Giosue S, Casarini M, Ameglio F, Zangrilli P, Palla M, Altieri AM, et al. Aerosolized interferon-alpha treatment in patients with multi-drug-resistant pulmonary tuberculosis. Eur Cytokine Netw 2000; 11(1): 99-104.

Geller D, Thipphawong J, Otulana B, Caplan D, Ericson D, Milgram L, et al. Bolus inhalation of rhDNase with the AERx system in subjects with cystic fibrosis. J Aerosol Med 2003; 16(2):

-82.

Rooijen N, Sanders A, The macrophage as target or obstacle in liposome-based targeting strategies. Int J Pharm 1998; 162(1-2): 45–50.

Hussain A, Arnold JJ, Khan MA, Ahsan F. Absorption enhancers in pulmonary protein delivery. J Control Release 2004; 94(1): 15-24.

Yoncheva K, Lizarraga E, Irache JM. Pegylated nanoparticles based on poly(methyl vinyl ether-co-maleic anhydride): preparation and evaluation of their bioadhesive properties. Eur J Pharm Sci 2005; 24(5): 411-9.

Major A, Mathez-Loic F, Rohling R, Gautschi K, Brugnara C. The effect of intravenous iron on the reticulocyte response to recombinant human erythropoietin. Br J Haematol 1997; 98(2): 292-4.

Zhang Y, Wang X, Lin X, Liu X, Tian B, Tang X. High azithromycin loading powders for inhalation and their in vivo evaluation in rats. Int J Pharm 2010; 395(1-2): 205-14.

Onoue S, Yamamoto K, Kawabata Y, Hirose M, Mizumoto T, Yamada S. Novel dry powder inhaler formulation of glucagon with addition of citric acid for enhanced pulmonary delivery. Int J Pharm 2009; 382(1-2): 144-50.

Shao Z, Li Y, Mitra AK. Cyclodextrins as mucosal absorption promoters of insulin III: pulmonary route of delivery. Eur J Pharm Biopharm1994; 40: 283-8.

Garcia-Contreras L, Morcol T, Bell SJ, Hickey AJ. Evaluation of novel particles as pulmonary delivery systems for insulin in rats. AAPS PharmSci 2003; 5(2): E9.

Wolff RK. Safety of inhaled proteins for therapeutic use. J Aerosol Med 1998; 11(4): 197-219.

Cefalu WT, Balagtas CC, Landschultz WH, Gelfand RA. Sustained efficacy and pulmonary safety of inhaled insulin during 2 years of outpatient therapy. Diabetes Research and Clinical Practice 2000; 50(Suppl 1): 73.

Labiris NR, Dolovich MB. Pulmonary drug delivery. Part I: physiological factors affecting therapeutic effectiveness of aerosolized medications. Br J Clin Pharmacol 2003; 56(6): 588-99.

Johnson MA, Newman SP, Bloom R, Talaee N, Clarke SW. Delivery of albuterol and ipratropium bromide from two nebulizer systems in chronic stable asthma. Efficacy and pulmonary deposition. Chest 1989; 96(1): 6-10.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.