زمستان 1385:37-33

مقایسه میانگین سطح سرمی C3و C4 در مبتلایان به پره اكلامپسی با بارداری طبیعی

شهناز آرام, علی شهبازی

چکیده


مقدمه
فشارخون بالا هنوز هم از علل مرگ و میر مادر‏، نوزاد و جنین می‌باشد. در كشورهای توسعه‌یافته تا 25 % از كل مرگ و میر بارداری و حوالی زایمان به‌علت فشار خون می‌باشد. نقش عوامل ایمونولوژیك در پیدایش پره اكلامپسی در حال گسترش می‌باشد. در بعضی مطالعات كاهش كمپلمان C4 و C3 در حالات پره اكلامپسی دیده شده است. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات سطح سرمی C3و‌ C4 در مبتلایان به پره اكلامپسی و مقایسه آن با بارداری‌های طبیعی است.

روش ها
این مطالعة مورد-شاهدی به مدت یك سال از شهریور 82 تا شهریور 83 انجام گرفته است. بیماران موردمطالعه، خانم‌های باردار با سن حاملگی بالای 20 هفته بودند كه فشار خون بالاتر یا مساوی mmHg به همراه پروتئین اوری mg 300 یا بیشتر در ادرار 24 ساعته و یا gr/dl3 در نمونة ادرار تصادفی داشتند. تعداد مورد 23 نفرو شاهد 34 نفر در نظر گرفته شد.

یافته ها
از 57 نفر خانم باردار مورد مطالعه، 23 نفر مبتلا به پره اكلامپسی بوده و 34 نفر بارداری طبیعی داشتند. میانگین مقدار C3 در مبتلایان به پره اكلامپسی، mg/dl82/25±8/98و در سایر بارداری‌ها mg/dl03/29±5/112 بود (05/0p<)، میانگین مقدار C4 در بیماران مبتلا به پره اكلامپسی، mg/dl62/10±9/27 و در سایرین، mg/dl 25/11±35 بود )05/0p<).

نتیجه گیری
در این مطالعه مقادیر C3 و C4 در مبتلایان به پره اكلامپسی نسبت به بارداری‌ها طبیعی كمتر بود، بنابراین اندازه‌گیری كمپلمان C3 و C4می‌تواند به عنوان یک عامل پیشگویی‌كننده پره اكلامپسی در نظر گرفته شود كه البته این موضوع به مطالعات گسترده‌تری نیاز دارد.

کلید واژه ها
پره اكلامپسی، كمپلمان (C3 و C4)، بارداری

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.