دوره 32، شماره 275: هفته چهارم فروردین ماه 1393:182-193

بررسی اپیدمیولوژی مولکولی سویه‌های کریتیدیا در شهر اصفهان و حومه

منیر دودی, گیلدا اسلامی, محبوبه سترکی, سید حسین حجازی

چکیده


مقدمه: ژنوتایپینگ گونه‌های کریتیدیا، جهت انتخاب روش مناسب برای کنترل و پیشگیری از بیماری لیشمانیوز جلدی، تعیین بهتر اثر درمانی داروها و تهیه و ارزیابی واکسن با اهمیت است.

روش‌ها: در این مطالعه، به منظور تشخیص سویه‌های کریتیدیا از 602 بیمار مبتلا به لیشمانیوز پوستی نوع مرطوب مراجعه کننده به مرکز تحقیقات پوست و سالک حضرت صدیقه‌ی طاهره (س) در اصفهان و سایر مراکز درمانی حومه‌ی اصفهان، نمونه‌گیری به عمل آمد. در مورد 201 بیمار (39/33 درصد) ابتدا کشت در محیط NNN (Novy-Nicol-Mac Nea) و سپس استخراج DNA از پروماستیگوت‌ها به عمل آمد و سپس روش PCR-RFLP (Polymerase chain reaction -restriction fragment length polymorphism) اجرا شد و ناحیه‌ی 1ITS (1 Internal transcribed spacer) تکثیر و آنزیم HaeIII به کار گرفته شد.

یافته‌ها: دو گونه‌ی کریتیدیا به نام‌های کریتیدیا فاسیکولاتا 27 مورد (44/13 درصد) و کریتیدیا لوسیلیا 11 مورد (47/5 درصد) و بقیه تریپانوزماتیده با کد 331988GQ بودند که پس از آنالیز مولکولی، 92 درصد شباهت با کریتیدیا فاسیکولاتا و 89 درصد شباهت با کریتیدیا لوسیلیا نشان دادند و 163 مورد (09/81 درصد) گزارش شدند. از 351 بیمار (31/58 درصد) لیشمانیا جداسازی گردید و از 50 بیمار (31/8 درصد) نه لیشمانیا و نه کریتیدیا جداسازی نشد. سپس نمونه‌ی کشت آن‌ها منفی گزارش گردید.

نتیجه‌گیری: در نهایت، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نه تنها کریتیدیا به عنوان آلوده کننده‌ی کشت‌های لیشمانیا در اصفهان و مناطق اطراف آن است؛ بلکه دارای پلی مورفیسم ژنتیکی نیز می‌باشد.

 


واژگان کلیدی


پلی مورفیسم؛ کریتیدیا؛ 1Internal transcribed spacer؛ Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism

تمام متن:

PDF

مراجع


World Health Organization. Control of the leishmaniases [Online]. [cited 2010 Mar 22]; Available from: URL: http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_949_eng.pdf

Doudi M, Hejazi SH, Razavi MR, Narimani M, Khanjani S, Eslami G. Comparative molecular epidemiology of Leishmania major and Leishmania tropica by PCR-RFLP technique in hyper endemic cities of Isfahan and Bam, Iran. Med Sci Monit 2010; 16(11): CR530-CR535.

Garrity G, Brenner DJ, Staley JT, Krieg NR, Boone DR, De Vos P, et al. Bergey's Manual® of Systematic Bacteriology. New York, NY: Springer; 2006. p. 795-836.

Marmur J, Cahoon ME, Shimura Y, Vogel HJ. Deoxyribonucleic Acid Type attributable to a Bacterial Endosymbiote in the Protozoon Crithidia (Strigomonas) oncopelti. Nature 1963; 197: 1228-9.

Mundim MH, Roitman I, Hermans MA, Kitajima EW. Simple nutrition of Crithidia deanei, a reduviid trypanosomatid with an endosymbiont. J Protozool 1974; 21(4): 518-21.

Baker JR, Muller R, Rollinson D. Advances in Parasitology. London, UK: Academic Press; 1998. p. 215-40.

Bailey MS, Lockwood DNJ. Cutaneous leishmaniasis. Clinics in Dermatology 2007; 25(2): 203-11.

Banuls AL, Brisse S, Sidibe I, Noel S, Tibayrenc M. A phylogenetic analysis by multilocus enzyme electrophoresis and multiprimer random amplified polymorphic DNA fingerprinting of the Leishmania genome project Friedlin reference strain. Folia Parasitol (Praha ) 1999; 46(1): 10-4.

El Tai NO. Molecular approaches to direct diagnosis and characterization of Leishmania donovani [Thesis]. Berlin, Germany: Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät I, Der Humboldt-Universität zu Berlin 2002.

Berzunza-Cruz M, Cabrera N, Crippa-Rossi M, Sosa CT, Perez-Montfort R, Becker I. Polymorphism analysis of the internal transcribed spacer and small subunit of ribosomal RNA genes of Leishmania mexicana. Parasitol Res 2002; 88(10): 918-25.

Du Y, Chang KP. PCR amplification and sequence analysis of pre-ribosomal RNA genes from Crithidia endosymbionts, p. 499-504. In: Sato S, Ishida M, Ishikawa H, editors. Endocytobiology. Tiubingen, Germany: Tubingen University Press; 1993.

Tashakori M, Kuhls K, Al-Jawabreh A, Mauricio IL, Schonian G, Farajnia S, et al. Leishmania major: genetic heterogeneity of Iranian isolates by single-strand conformation polymorphism and sequence analysis of ribosomal DNA internal transcribed spacer. Acta Trop 2006; 98(1): 52-8.

Kazemi-Rad E, Mohebali M, Hajjaran H, Rezaei S, Mamishi S. Diagnosis and Characterization of Leishmania Species in Giemsa-Stained slides by PCR-RFLP. Iranian J Publ Health, 2008; 37(1): 54-60.

Schonian G, Akuffo H, Lewin S, Maasho K, Nylen S, Pratlong F, et al. Genetic variability within the species Leishmania aethiopica does not correlate with clinical variations of cutaneous leishmaniasis. Mol Biochem Parasitol 2000; 106(2): 239-48.

Schonian G, Schnur L, El Fari FM, Oskam L, Kolesnikov AA, Sokolowska-Kohler W, et al. Genetic heterogeneity in the species Leishmania tropica revealed by different PCR-based methods. Trans R Soc Trop Med Hyg 2001; 95(2): 217-24.

Cupolillo E, Momen H, Grimaldi G, Jr. Genetic diversity in natural populations of New World Leishmania. Mem Inst Oswaldo Cruz 1998; 93(5): 663-8.

Schonian G, Nasereddin A, Dinse N, Schweynoch C, Schallig HD, Presber W, et al. PCR diagnosis and characterization of Leishmania in local and imported clinical samples. Diagn Microbiol Infect Dis 2003; 47(1): 349-58.

Wang JR, Lee ST, Juan WH, Chuang WL, Hung SI, Chung WH, et al. Indigenous leishmaniasis in Taiwan: report of a case. Int J Dermatol 2008; 47(1): 40-3.

de Souza W, Motta MC. Endosymbiosis in protozoa of the Trypanosomatidae family. FEMS Microbiol Lett 1999; 173(1): 1-8.

Yang BB, Guo XG, Hu XS, Zhang JG, Liao L, Chen DL, et al. Species discrimination and phylogenetic inference of 17 Chinese Leishmania isolates based on internal transcribed spacer 1 (ITS1) sequences. Parasitol Res 2010; 107(5): 1049-65.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.