دوره 32، شماره 281: هفته دوم خرداد ماه 1393:477-485

مقایسه‌ی رشد و تكامل در كودكان مبتلا به Infrequent voiding با كودكان سالم

پارسا یوسفی چایجان, فاطمه دره, علی احمد گودرزی, حسن طاهراحمدی, مهدیه نظیری

چکیده


مقدمه: Infrequent voiding یکی از شایع‌ترین مشکلات ادراری در کودکان می‌باشد و اتیولوژی این بیماری هنوز شناخته شده نیست. مطالعات صورت گرفته بیان می‌کنند که كودكان دچار Infrequent voiding رشد خطی آهسته‌تری نسبت به سایر کودکان دارند. هدف این مطالعه، مقایسه‌ی تکامل کودکان دچار Infrequent voiding با کودکان طبیعی است.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، تعداد 100 کودک 6 ساله که دچار Infrequent voiding بودند، وارد مطالعه شدند و از لحاظ رشد و تکامل بر اساس پرسش‌نامه‌ی ASQ (Ages and stages questionnaires) با گروه شاهد که سالم بودند، مقایسه شدند.

یافته‌ها: در بررسی انجام شده در حیطه‌ی شخصی اجتماعی، حل مسأله، برقراری ارتباط و تكامل زبانی گروه شاهد با گروه مورد اختلالات آشکاری داشت (050/0 > P). همچنین به طور معنی‌داری قد كودكان مبتلا به Infrequent voiding كمتر از گروه شاهد بود (050/0 > P) و BMI (Body mass index) و وزن گروه مورد از گروه شاهد بیشتر بود (050/0 > P).

نتیجه‌گیری: با توجه به اختلالات موجود در تكامل كودكان مبتلا به Infrequent voiding، بهتر است در درمان مشکلات تکاملی آن‌ها تلاش بیشتری صورت گیرد. در ضمن، با توجه به افزایش وزن و BMI می‌توان با متناسب كردن وزن كودكان در درمان این اختلال اقدام نمود.


واژگان کلیدی


رشد؛ تعداد کم دفعات دفع ادرار؛ کودک؛ تكامل

تمام متن:

PDF

مراجع


Touchette E, Petit D, Paquet J, Tremblay RE, Boivin M, Montplaisir JY. Bed-wetting and its association with developmental milestones in early childhood. Arch Pediatr Adolesc Med 2005; 159(12): 1129-34.

Makari J, Rushton HG. Nocturnal enuresis in children. Clin Evid 2006; (15): 486-95.

Yousef KA, Basaleem HO, bin Yahiya MT. Epidemiology of nocturnal enuresis in basic schoolchildren in Aden Governorate, Yemen. Saudi J Kidney Dis Transpl 2011; 22(1): 167-73.

Ozden C, Ozdal OL, Altinova S, Oguzulgen I, Urgancioglu G, Memis A. Prevalence and associated factors of enuresis in Turkish children. Int Braz J Urol 2007; 33(2): 216-22.

Nuhoglu B, Ayyildiz A, Fidan V, Cebeci O, Kosar U, Germiyanoglu C. Do children with primary nocturnal enuresis have a retarded bone age? A cross-sectional study. Int J Urol 2006; 13(2): 109-10.

Yousefi P, Salehi B, Rafeie M, Firouzifar M, Mousavinejad SA. Parents function and behavioral disorders in children with and without diurnal voiding dysfunction: A comparative study. Zahedan J Res Med Sci 2014; 16(9): 1-4. [In Persian].

Yousefi P, Salehi B, Firouzifar MR, Sheikholeslami H. The correlation between attention deficit hyperactivity disorder and enuresis in children with nocturnal enuresis. J Isfahan Med Sch 2012; 30(184): 419-26.

[In Persian].

Yousefi P, Firouzifar M, Cyrus A. Correlation between sacral ratio and primary enuresis. J Nephropathol 2012; 1(3): 183-7.

Touwslager RN, Gielen M, Derom C, Mulder AL, Gerver WJ, Zimmermann LJ, et al. Determinants of infant growth in four age windows: a twin study. J Pediatr 2011; 158(4): 566-72.

Yousefi P, Firouzifar MR, Dorreh F. Growth and development in 6-year-old children with and without primary nucturnal enuresis. J Zanjan Univ Med Sci 2012; 20(82): 92-8. [In Persian].

Mohammad Jaafari H, karami H, Rahimikia S, Basiri M. Prevalence of elimination dysfunction, among primary school age children in Sari. J Mazandaran Univ Med Sci 2008; 18(64): 44-51. [In Persian].

Birenbaum TK, Cunha MC. Oral language disorders and enuresis in children. Pro Fono 2010; 22(4): 459-64.

Sarici SU, Kismet E, Turkbay T, Kocaoglu M, Aydin HI, Dundaroz MR, et al. Bone mineral density in children with nocturnal enuresis. Int Urol Nephrol 2003; 35(3): 381-5.

Dundaroz MR, Sarici SU, Denli M, Aydin HI, Kocaoglu M, Ozisik T. Bone age in children with nocturnal enuresis. Int Urol Nephrol 2001; 32(3): 389-91.

von Gontard A, Freitag CM, Seifen S, Pukrop R, Rohling D. Neuromotor development in nocturnal enuresis. Dev Med Child Neurol 2006; 48(9): 744-50.

Erguven M, Celik Y, Deveci M. Bone age and probable aetiological causes in primary nocturnal enuresis. Acta Paediatr 2005; 94(10): 1416-20.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.