دوره 31، شماره 259: هفته اول دی ماه 1392:1797-1805

بررسی تأثیر معاینه‌ی فیزیکی گردن و علامت‌گذاری ندول تیروییدی احتمالی به وسیله‌ی مارکر سربی بر تفسیر نتیجه‌ی اسکن تیرویید به وسیله‌ی 99mTcO4

مسعود مصلحی, معصومه رحیمی, بیتا مرادی خانی‌آبادی, داریوش شهبازی گهرویی

چکیده


مقدمه: ندول‌های تیروییدی از شایع‌ترین بیماری‌های تیرویید هستند که در نیمی از جمعیت بالغین یافت می‌شوند. روش‌های تشخیصی متعددی برای ارزیابی بیماران به کار می‌رود. اسکن رادیونوکلیید غده‌ی تیرویید توسط 99mTcO4 فعالیت بافت ندول را مشخص می‌کند. معاینه‌ی فیزیکی گردن و علامت‌گذاری ندول با مارکر سربی پیش از انجام سنتی‌گرافی می‌تواند با تعیین مکان ندول در هنگام تفسیر سنتی‌‌گرام از اشتباهات در گزارش فعالیت ندول‌ها بکاهد.

روش‌ها: 117 بیمار مبتلا به ندول تیروییدی که جهت اسکن رادیونوکلیید از غده‌ی تیرویید به مرکز پزشکی هسته‌ای سیدالشهدا (ع) اصفهان ارجاع شده بودند، در فاصله‌ی زمانی مهر ماه 1392-1391 مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از اخذ شرح حال عدم مصرف داروها و مواد مداخله‌گر با اسکن، تکنسیوم رادیواکتیو به بیمار تزریق شد و بیمار مورد اسکن قرار گرفت. سپس غده‌ی تیرویید بیمار معاینه شد و به طور مجدد اسکن انجام شد. در مرحله‌ی سوم بعد از معاینه‌ی تیرویید بیمار، ندول لمس‌شده توسط مارکر سربی علامت‌گذاری شد و سپس اسکن تکرار شد. در آخر نتایج حاصل از تفسیر هر سه تصویربرداری مقایسه گردید.

یافته‌ها: طبق آزمون 2χ معاینه‌ی فیزیکی گردن و علامت‌گذاری ندول تیروییدی لمس‌شده با مارکر سربی، بر تفسیر نتیجه‌ی اسکن تیرویید مؤثر بود و باعث کاهش نتایج مثبت کاذب در ندول‌های گرم و سرد شد (05/0 > P). وطبق آزمون Wald استفاده از روش معاینه‌ی فیزیکی و نیز علامت‌گذاری ندول تیروییدی با مارکر سربی پس از معاینه، باعث کاهش خطای تشخیص در تفسیر نتیجه‌ی اسکن تیرویید می‌شود.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که با افزودن معاینه‌ی فیزیکی که روشی ساده و مقرون به صرفه است، با اسکن رادیونوکلیید، می‌توان در راستای تشخیص ندول‌های تیروییدی سود جست.


واژگان کلیدی


ندول؛ اسکن تیرویید؛ مارکر سربی

تمام متن:

PDF

مراجع


Gharib H, Papini E, Paschke R, Duick DS, Valcavi R, Hegedus L, et al. American Association of Clinical Endocrinologists, Associazione Medici Endocrinologi, and EuropeanThyroid Association Medical Guidelines for Clinical Practice for the Diagnosis and Management of Thyroid Nodules. Endocr Pract 2010; 16 Suppl 1: 1-43.

Ladenson P, Kim M. Thyroid. In: Goldman L, Schafer AI, editors. Goldman's Cecil Medicine. 24th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2012. p. e233-2-e233-5.

Schlumberger MJ, Filetti S, Hay ID. Nontoxic Diffuse and Nodular Goiter and Thyroid Neoplasia. In: Melmed Sh, Polonsky KS, Reed Larsen P, Kronenberg HM, editors. Williams Textbook of Endocrinology. 12th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2011. p. 440-78.

Bomeli SR, LeBeau SO, Ferris RL. Evaluation of a thyroid nodule. Otolaryngol Clin North Am 2010; 43(2): 229-38, vii.

Elaraj DM. Evaluation of Thyroid Nodules. In: Sturgeon C, editor. Endocrine Neoplasia.New York, NY: Springer; 2009. p. 23-34.

Bentley AA, Gillespie C, Malis D. Evaluation and management of a solitary thyroid nodule in a child. Otolaryngol Clin North Am 2003; 36(1): 117-28.

Kim N, Lavertu P. Evaluation of a thyroid nodule. Otolaryngol Clin North Am 2003; 36(1): 17-33.

Knox MA. Thyroid nodules. Am Fam Physician 2013; 88(3): 193-6.

Nakamura H. Management for thyroid nodules. Nihon Rinsho 2012; 70(11): 1872-9. [In Japanese].

Lienart F. Thyroid nodule: benign or malignant? Rev Med Brux 2012; 33(4): 254-62. [In French].

Leidig-Bruckner G, Cichorowski G, Sattler P, Bruckner T, Sattler B. Evaluation of thyroid nodules--combined use of (99m)Tc-methylisobutylnitrile scintigraphy and aspiration cytology to assess risk of malignancy and stratify patients for surgical or nonsurgical therapy--a retrospective cohort study. Clin Endocrinol (Oxf) 2012; 76(5): 749-58.

Cooper DS, Doherty GM, Haugen BR, Kloos RT, Lee SL, Mandel SJ, et al. Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid 2009; 19(11): 1167-214.

Mazzaferi EL. Radioiodine and other treatments and outcomes. In: Werner SC, Ingbar SH, Braverman LE, Utiger RD, editors. Werner and Ingbar's the thyroid: a fundamental and clinical text. 7th ed. Philadelphia, PA: Lippincott-Raven; 1996. p. 922-43.

Milas Z, Shin J, Milas M. New guidelines for the management of thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Minerva Endocrinol 2011; 36(1): 53-70.

Alzahrani AS, Ceresini G, Aldasouqi SA. Role of ultrasonography in the differential diagnosis of thyrotoxicosis: a noninvasive, cost-effective, and widely available but underutilized diagnostic tool. Endocr Pract 2012; 18(4): 567-78.

Wong KT, Ahuja AT. Ultrasound of thyroid cancer. Cancer Imaging 2005; 5: 157-66.

Meah FA, Qureshi MA. Managing the solitary thyroid nodule. Med J Malaysia 1998; 53(4): 453-6.

Saber RA, Wagih S, Sedik A, Fawzy A. Evaluation of Solitary Thyroid Cold Nodules with Technetium-99m Sestamibi and Thallium-201. Journal of the Egyptian Nat Cancer Ins 2001; 13(2): 147-55.

Broome MR. Thyroid scintigraphy in hyperthyroidism. Clin Tech Small Anim Pract 2006; 21(1): 10-6.

Lee ES, Kim JH, Na DG, Paeng JC, Min HS, Choi SH, et al. Hyperfunction thyroid nodules: their risk for becoming or being associated with thyroid cancers. Korean J Radiol 2013; 14(4): 643-52.

Burger AG, Graf D, Helmich-Kapp B, Graf S, Veit F, Lehmann N, et al. Should 99mTcO4 Thyroid Scintigraphy Still Be Used In Investigating Thyroid Nodules In Multinodular Goiter? Clin Thyroidol 2013; 25: 13-5.

Gorges R, Kandror T, Kuschnerus S, Zimny M, Pink R, Palmedo H, et al. Scintigraphically "hot" thyroid nodules mainly go hand in hand with a normal TSH. Nuklearmedizin 2011; 50(5): 179-88. [In German].

Cases JA, Surks MI. The changing role of scintigraphy in the evaluation of thyroid nodules. Semin Nucl Med 2000; 30(2): 81-7.

Boi F, Lai ML, Deias C, Piga M, Serra A, Uccheddu A, et al. The usefulness of 99mTc-SestaMIBI scan in the diagnostic evaluation of thyroid nodules with oncocytic cytology. Eur J Endocrinol 2003; 149(6): 493-8.

Carneiro-Pla D. Ultrasound elastography in the evaluation of thyroid nodules for thyroid cancer. Curr Opin Oncol 2013; 25(1): 1-5.

Bennedbaek FN, Hegedus L. Management of the solitary thyroid nodule: results of a North American survey. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85(7): 2493-8.

Bennedbaek FN, Perrild H, Hegedus L. Diagnosis and treatment of the solitary thyroid nodule. Results of a European survey. Clin Endocrinol (Oxf) 1999; 50(3): 357-63.

Sabel MS, Staren ED, Gianakakis LM, Dwarakanathan S, Prinz RA. Effectiveness of the thyroid scan in evaluation of the solitary thyroid nodule. Am Surg 1997; 63(7): 660-3.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.