دوره 31، شماره 263: هفته اول بهمن ماه 1392:1994-1996

تأثیر مسواک زدن با چوب مسواک مکه در بهبودی یبوست بیماران قطع نخاعی

ابراهیم اسفندیاری

چکیده


یبوست یکی از شایع‌ترین مشکلات سلامت در هر جامعه می‌باشد (1)؛ به طوری که شیوع آن در امریکا بین 4 تا 28 درصد (3-2)، و در ایران بین 4/1 تا 37 درصد می‌باشد (4). حدود 42 تا 81 درصد بیماران قطع نخاعی نیز از این عارضه رنج می‌برند (5). در مطالعه‌ی حاضر، فرض بر آن بود که تحریک لثه‌ها توسط چوب مسواک، می‌تواند رفلکس گاستروکولیک را برانگیزاند و در نهایت، مسواک زدن با این چوب می‌تواند به عنوان یک روش درمانی ساده و ارزان قیمت مورد استفاده‌ی بیماران مبتلا به یبوست قرار گیرد....


واژگان کلیدی


Traditional wooden toothbrush; Constipation; Spinal cord injury

تمام متن:

PDF

مراجع


Noiesen E, Trosborg I, Bager L, Herning M, Lyngby C, Konradsen H. Constipation - prevalence and incidence among medical patients acutely admitted to hospital with a medical condition. J Clin Nurs 2013. [Epub ahead of print].

Stewart WF, Liberman JN, Sandler RS, Woods MS, Stemhagen A, Chee E, et al. Epidemiology of constipation (EPOC) study in the United States: relation of clinical subtypes to sociodemographic features. Am J Gastroenterol 1999; 94(12): 3530-40.

Higgins PD, Johanson JF. Epidemiology of constipation in North America: a systematic review. Am J Gastroenterol 2004; 99(4): 750-9.

Iraji N, Keshteli AH, Sadeghpour S, Daneshpajouhnejad P, Fazel M, Adibi P. Constipation in Iran: SEPAHAN Systematic Review No. 5. Int J Prev Med 2012; 3(Suppl 1): S34-S41.

Ebert E. Gastrointestinal involvement in spinal cord injury: a clinical perspective. J Gastrointestin Liver Dis 2012; 21(1): 75-82.

al-Otaibi M. The miswak (chewing stick) and oral health. Studies on oral hygiene practices of urban Saudi Arabians. Swed Dent J Suppl 2004; (167): 2-75.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.