زمستان 1385:43-38

باکتری های شایع، محل عفونت و درمان مناسب در بیماران معتاد تزریقی بستری

فرزین خوروش, محمد فصبحی دستجردی, کامیار مصطفوی زاده, امیر الهی فر

چکیده


مثدمه
مصرف مواد مخدر باعث ضعیف شدن ایمنی و در نتیجه بروز عفونت در افراد معتاد می‌شود، لذا شناخت عوامل عفونی شایع وآنتی بیوتیك مناسب در این موارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

روش ها
این مطالعة مقطعی، بر روی تمامی بیماران معتاد تزریقی بستری طی سال‌های 1381 تا 1384، در بخش عفونی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان انجام شد. ابتدا بیماران بسته به محل درگیری به 4 گروه پوست، اندام، قلب و ریه تقسیم شدند و سپس از آن ها كشت میكروبی تهیه گردیده، نوع باكتری و داروی مؤثر كه منجر به رفع علائم و بهبودی بیمار در زمان ترخیص شده بود مشخص شد.

یافته ها
تعداد 493 نفر با میانگین سنی 75/27 سال و حداقل 15 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد موارد مرگ 59 نفر (96/11%) و بیش از نیمی از موارد آن به‌دلیل اندوكاردیت عفونی بود. شایع ترین عارضه (6/58%) مربوط به عوارض محل تزریق و به دنبال آن ریه (19%) و اندوکاردیت (8/13%) بود؛ 60% از وژتاسیون های موجود، بر روی دریچه تریكوسپید بوده و شایع ترین (8/82%) باكتری جدا شده از محیط کشت استافیلوكوكوس آرئوس بود. بیشترین پاسخ درمانی نسبت به آنتی بیوتیک‌های سفازولین و جنتاماسین به دست آمد. نیاز به وانكو مایسین در 2% بیماران كه همگی در سال آخر مطالعه بستری شده بودند وجود داشت و در یك مورد نیزاز سفپیم استفاده شد.

نتیجه گیری
در پژوهش حاضر، شایع‌ترین باكتری در بیماران معتاد تزریقی استافیلوكوكوس آرئوس می باشد كه در بیشتر موارد به داروهای قدیمی تر و ارزان قیمت از جمله سفازولین، جنتامایسین، سفتریاكسون و كلوگزا سیلین كه خط اول درمانی علیه این باكتری می‌باشند پاسخ مناسب داده اند، و وانکومایسین تنها در موارد محدودی کاربرد داشت.

کلید واژه ها
معتادان تزریقی، استافیلوكوكوس آرئوس، سفازولین، وانكومایسین

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.