دوره 32، شماره 278: هفته سوم اردیبهشت ماه 1393:321-329

بررسی میزان شیوع کراتیت هرپسی در بیماران مراجعه کننده به مرکز چشم‌پزشکی فیض با استفاده از روش واكنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)

مسعود مختاری, کیوان وسطی, تهمینه نریمانی, نفیسه‌السادات حسینی, شراره مقیم

چکیده


مقدمه: ویروس هرپس سیمپلکس (HSV یا Herpes simplex virus) یکی از شایع‌ترین عوامل نابینایی یک طرفه در دنیا می‌باشد. تشخیص این بیماری متکی به علایم بالینی است. در این مطالعه با استفاده از واكنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR یاPolymerase chain reaction)، شیوع بیماری در بیماران مراجعه کننده به مرکز چشم‌پزشکی فیض بررسی گردید.

روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی در سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گردید و نمونه‌ای به حجم 307 نفر از بیمارانی با تظاهرات عمومی کراتیت انتخاب شد. روش PCR به منظور تشخیص 1-DNA HSV انجام پذیرفت. سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS، میزان شیوع برآورد گردید.

یافته‌ها: از 307 نمونه‌ی چشمی، 182 زن (3/59 درصد) و 125 مرد (7/40 درصد) با میانگین سنی 41/7 ± 30/27 سال بودند. تعداد 20 نفر از بیماران با میانگین سنی 31/3 ± 55/27 سال از نظر وجود DNA کراتیت هرپسی مثبت تشخیص داده شدند.

نتیجهگیری: شیوع کراتیت هرپسی در این نمونه، 51/6 درصد محاسبه گردید. میزان ابتلا به این بیماری در جمعیت زنان و مردان تفاوت معنی‌داری نداشت.


واژگان کلیدی


شیوع؛ کراتیت هرپسی؛ واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

تمام متن:

PDF

مراجع


Pasha beyg K, Soleymanjahi H, Mohammadzadeh YS, Rustayi MH. Establishment of ELISA for detecting IgG antibody against herpes simplex virus types: a comparison with the virus neutralization test. Modares J Med Sci Pathol 2008; 11(3): 57-63. [In Persian].

Subhan S, Jose RJ, Duggirala A, Hari R, Krishna P, Reddy S, et al. Diagnosis of herpes simplex virus-1 keratitis: comparison of Giemsa stain, immunofluorescence assay and polymerase chain reaction. Curr Eye Res 2004; 29(2-3): 209-13.

Athmanathan S, Reddy SB, Nutheti R, Rao GN. Comparison of an immortalized human corneal epithelial cell line with Vero cells in the isolation of Herpes simplex virus-1 for the laboratory diagnosis of Herpes simplex keratitis. BMC Ophthalmol 2002; 2: 3.

Kamimura A, Takata MI, Fernandes AC, Neves JP, Viegas MT, Murata VY, et al. Molecular detection of herpes simplex virus by polymerase chain reaction in patients with typical and atypical herpetic keratitis. Arq Bras Oftalmol 2008; 71(6): 827-30.

Sharifi N, Samadi A. Check protests weakness of ocular herpes simplex plugged in patients referred to the hospital eye clinic of Imam Khomeini (RA) Branch. Urmia Med J 2007; 18(1): 396-401. [In Persian].

Koizumi N, Nishida K, Adachi W, Tei M, Honma Y, Dota A, et al. Detection of herpes simplex virus DNA in atypical epithelial keratitis using polymerase chain reaction. Br J Ophthalmol 1999; 83(8): 957-60.

Kaye S, Choudhary A. Herpes simplex keratitis. Prog Retin Eye Res 2006; 25(4): 355-80.

El-Aal AM, El SM, Mohammed E, Ahmed M, Fathy M. Evaluation of herpes simplex detection in corneal scrapings by three molecular methods. Curr Microbiol 2006; 52(5): 379-82.

Farhatullah S, Kaza S, Athmanathan S, Garg P, Reddy SB, Sharma S. Diagnosis of herpes simplex virus-1 keratitis using Giemsa stain, immunofluorescence assay, and polymerase chain reaction assay on corneal scrapings. Br J Ophthalmol 2004; 88(1): 142–4.

Remeijer L, Duan R, van Dun JM, Wefers Bettink MA, Osterhaus AD, Verjans GM. Prevalence and clinical consequences of herpes simplex virus type 1 DNA in human cornea tissues. J Infect Dis 2009; 200(1): 11-9.

Tullo AB, Richmond SG, Easly DL. Presentation and Incidence of Par Trachoma in Adult. J Hyg (Comb) 1981: 87:63-70.

Tamizifar H, Moeeni H, Azizolahi B, Fazeli H. Determine the prevalence of ocular conjunctivitis caused by adenovirus and herpes simplex virus isolation in cell culture technique using direct Immunofluorescence. J Isfahan Med Sch 2004; 22(75): 13-7. [In Persian].

Pereira SR, Camara FP, Guimaraes MA, Vieira NL, Segenreich D, da Costa Guimaraes AC, et al. An immunofluorescence test for diagnosis of ophthalmic herpes in a mouse corneal model. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 2007; 49(2): 87-92.

Kayea SB, Bakera K, Bonshekb R, Maserukab H, Grinfeldc E, et al. Human herpesviruses in the cornea. Br J Ophthalmol 2000;84(6): 559–61.

Khodadoost MA, Sabahi F, Behroz MJ, Roustai MH, Saderi H, Amini-Bavil-Olyaee S, et al. Study of a polymerase chain reaction-based method for detection of herpes simplex virus type 1 DNA among Iranian patients with ocular herpetic keratitis infection. Jpn J Ophthalmol 2004; 48(4): 328-32.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.