زمستان 1385:48-44

یافته‌های آسیب‌شناسی در پولیپوز سینونازال و ارتباط آن با عوامل مستعدكننده

محمد بلوچی, نظام الدین برجیس, احمد رضا اخوت, حامد عباسی, سعید طالبی

چکیده


مفدمه
هدف این مطالعه، تعیین یافته‌های آسیب‌شناسی در 30 بیمار دچار پولیپوز بینی پس از انجام عمل آندوسكوپی سینوس و یافتن ارتباط بین این یافته‌ها و عوامل مستعد‌كننده این بیماری بود.

روش ها
این پژوهش آینده‌نگر در 30 بیمار دچار پولیپوز بینی كه در فاصله زمانی فروردین 1383 لغایت آبان ماه 1385 تحت عمل جراحی آندوسكوپیك بینی و سینوس‌ها قرار گرفته بودند، انجام شد. پس از معاینه و شرح حال دقیق، بیماران تحت عمل جراحی قرار گرفته و نمونه جهت بررسی آسیب‌شناسی به آزمایشگاه ارسال شد. بر اساس معیارهای آسیب‌شناسی، پولیپ‌ها به دو دسته ائوزینوفیلیك و نوتروفیلیك تقسیم شدند، سپس بررسی تحلیلی در زمینه ارتباط بین این یافته‌ها با معیارهای به دست‌ آمده از شرح حال و معاینه فیزیكی انجام شد.

یافته ها
در مجموع 20 نفر ( 67/66% ) از بیماران مذکر و 10 نفر ( 33/ 23%) از آنها مؤنث بودند. بیشترین سن فراوانی پولیپوز مربوط به گروه سنی 60-50 سال بود و رینیت آلرژیك و انحراف سپتوم شایع‌ترین اختلالات همراه بودند. پولیپوز ائوزینوفیلیك شایع‌ تر از نوع پولیپوز نوتروفیلیك بود (18% در برابر 12%، 04/0p=).

نتیجه گیری
‌پولیپوز ائوزینوفیلیك شایع‌ترین نوع پولیپوز بینی در پژوهش حاضر بود. فراوانی پولیپوز در مردان بیش از زنان بود. بیماری‌های آلرژیك و اختلالات ساختمانی بینی مهم‌ترین عوامل همراه با پولیپوز بینی بودند.

کلید واژه ها
پولیپوز بینی، جراحی آندوسكوپی بینی، عوامل مستعدكننده

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.