زمستان 1385:56-49

بررسی توزیع فراوانی بیان آنتی ژن CD44 در سطح سلولهای تومورال در كارسینوم مجرایی مهاجم پستان

فرشته محمدی زاده, مریم طراوت

چکیده


مقدمه
مولکول CD44 گلیكوپروتئین سطحی سلول است كه انتظار می‌رود بیان آن بر سطح سلول ‌های نئوپلاستیك در كارسینوم مجرائی مهاجم پستان با افزایش توان تهاجمی این تومور همراه باشد. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی نسبی بیان این آنتی‌ژن بر سطح سلول‌های نئوپلاستیك فوق بر اساس وضعیت متاستاز لنفاوی زیر بغل انجام شده است.

روش ها
تعداد 80 مورد كارسینوم مجرایی مهاجم پستان كه در سال‌های 84- 80 تحت عمل جراحی ماستکتومی قرار گرفته بودند و وضعیت گره های لنفاوی زیر بغل در آن ها معلوم بود، مورد مطالعه قرار گرفتند. از بلوك ‌‌های پارافینه حاوی بافت تومورال این بیماران برش‌ هایی تهیه و با آنتی‌بادی CD44 رنگ‌آمیزی ایمونو هیستوشیمی شدند. توزیع فراوانی بیان آنتی‌ژن در دو گروه با و بدون متاستاز لنفاوی با آزمون مجذور کای و میانگین تعداد گره لنفاوی درگیر در دو گروه با و بدون بیان آنتی‌ژن با آزمون t-student در سطح معنی‌دار آماری 01/0p< مورد تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها
در این مطالعه، فراوانی نسبی بیان آنتی‌ژن CD44 بر سطح سلول‌های تومورال در دو گروه با و بدون متاستاز لنفاوی زیر بغل از نظر آماری معنی دار نبود. تفاوت میانگین تعداد گره لنفاوی درگیر در دو گروه با و بدون بیان آنتی‌ژن CD44 بر سطح سلول ‌های تومورال از نظر آماری معنی دار نبود.

نتیجه گیری
یافته های مطالعة حاضر مبنی بر عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین وجود متاستاز لنفاوی و بیان آنتی‌ژن CD44 بر سطح سلول‌های نئوپلاستیك که با یافته های برخی پژوهش های قبلی همخوانی دارد، بیانگر این موضوع است که نمی‌توان از این آنتی‌ژن در پیش‌بینی احتمال متاستاز لنفاوی زیر بغل در كارسینوم مجرائی مهاجم پستان استفاده كرد.

کلید واژه ها
كارسینوم مجرایی مهاجم پستان، CD44، ایمنوهیستوشیمی، متاستاز گره‌های لنفاوی زیر بغل

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.