دوره 32، شماره 305: هفته دوم آذر ماه 1393:1739-1745

آلودگی درماتوفیتی تشک‌های کشتی در مراکز ورزشی

شهلا شادزی, بهروز عطایی, زری نخودیان, دانا دانشمند

چکیده


مقدمه: درماتوفیت‌ها که از خانواده‌ی قارچ‌ها هستند، یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها می‌باشند. هدف این مطالعه، بررسی شیوع آلودگی تشک‌های کشتی به درماتوفیت در مراکز ورزشی شهر اصفهان بود.

روش‌ها: تمام مراکز ورزشی شهر اصفهان که باشگاه کشتی داشتند، در این مطالعه‌ی مقطعی وارد شدند. از هر باشگاه، شش نمونه گرفته شد. برای کشت، نمونه‌ها در میکوزال آگار تلقیح شد. افتراق درماتوفیت‌ها بر اساس مورفولوژی کولونی و ظاهر میکروسکوپی انجام گردید.

یافته‌ها: هفت باشگاه کشتی وارد مطالعه شدند که فقط دو نوع درماتوفیت شامل تریکوفیتون روبروم (در پنج باشگاه) و تریکوفیتون منتا گرافیتیس (در یک باشگاه) یافت شدند. از 21 نمونه، 13 نمونه (9/61 درصد) آلوده بود (به ترتیب تریکوفیتون روبروم 4/52 درصد و تریکوفیتون منتا گرافیتیس 5/9 درصد). تفاوت معنی‌داری بین نوع درماتوفیت و وجود یا عدم وجود تهویه‌ی هوا در باشگاه وجود نداشت (571/0 = P). همچنین توزیع نوع درماتوفیت و سابقه‌ی مثبت عفونت قارچی در یک ماه اخیر، تفاوت معنی‌داری نداشت (792/0 = P).

نتیجه‌گیری: آلودگی تشک‌های کشتی با این دو نوع درماتوفیت، نقش مهمی در عفونت کشتی‌گیران دارد و توصیه می‌شود برنامه‌های پیشگیرانه‌ی مناسب طراحی شوند تا شیوع عفونت قارچی در کشتی‌گیران کاهش یابد.

 


واژگان کلیدی


درماتوفیت؛ کشتی؛ تشک؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


Hainer BL. Dermatophyte infections. American Family Physician 2003; 67(1): 101-10.

Odom R. Pathophysiology of dermatophyte infections. J Am Acad Dermatol 1993; 28(5 Pt 1): S2-S7.

Degreef H. Clinical forms of dermatophytosis (ringworm infection). Mycopathologia 2008; 166(5-6): 257-65.

Metelitsa A, Barankin B, Lin AN. Diagnosis of sports-related dermatoses. Int J Dermatol 2004; 43(2): 113-9.

Adams BB. Tinea corporis gladiatorum: a cross-sectional study. J Am Acad Dermatol 2000; 43(6): 1039-41.

Habibipour R, Moradi-Haghgou L, Bayat S. Survey on dermatophytosis in wrestlers and its relationship with wrestling mats in Hamedan. Zahedan J Res Med Sci 2012; 14(8): 38-42.

Dienst WL, Jr., Dightman L, Dworkin MS, Thompson RK, Howe WB. Pinning down skin infections: diagnosis, treatment, and prevention in wrestlers. Phys Sportsmed 1997; 25(12): 45-56.

Adams BB. Transmission of cutaneous infections in athletes. Br J Sports Med 2000; 34(6): 413-4.

Adams BB. Dermatologic disorders of the athlete. Sports Med 2002; 32(5): 309-21.

Ahmadinejad Z, Razaghi A, Noori A, Hashemi SJ, Asghari R, Ziaee V. Prevalence of fungal skin infections in Iranian wrestlers. Asian J Sports Med 2013; 4(1): 29-33.

Kordi R, Mansournai MA, Nourian RA, Wallace WA. Cauliflower Ear and Skin Infections among Wrestlers in Tehran. J Sports Sci Med 2007; 6(CSSI-2): 39-44.

Mast EE, Goodman RA. Prevention of infectious disease transmission in sports. Sports Med 1997; 24(1): 1-7.

Kohl TD, Martin DC, Nemeth R, Evans DL. Wrestling mats: are they a source of ringworm infections? J Athl Train 2000; 35(4): 427-30.

Aghamirian MR, Ghiasian SA. A clinico-epidemiological study on tinea gladiatorum in Iranian wrestlers and mat contamination by dermatophytes. Mycoses 2011; 54(3): 248-53.

Kohl TD, Giesen DP, Moyer J, Lisney M. Tinea gladiatorum: Pennsylvania's experience. Clin J Sport Med 2002; 12(3): 165-71.

el Fari M, Graser Y, Presber W, Tietz HJ. An epidemic of tinea corporis caused by Trichophyton tonsurans among children (wrestlers) in Germany. Mycoses 2000; 43(5): 191-6.

Hedayati MT, Afshar P, Shokohi T, Aghili R. A study on tinea gladiatorum in young wrestlers and dermatophyte contamination of wrestling mats from Sari, Iran. Br J Sports Med 2007; 41(5): 332-4.

Frisk A, Heilborn H, Melen B. Epidemic occurrence of trichophytosis among wrestlers. Acta Derm Venereol 1966; 46(5): 453-6.

Beller M, Gessner BD. An outbreak of tinea corporis gladiatorum on a high school wrestling team. J Am Acad Dermatol 1994; 31(2 Pt 1): 197-201.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.