دوره 32، شماره 304: هفته اول آذر ماه 1393:1690-1697

بررسی میزان فراوانی استافیلوکوکوس‏های اورئوس جدا شده از سواب بینی کودکان مهدهای کودک اصفهان

حمید رحیمی, مژگان لقمانی, پریسا شعاعی, رامین دیباج, بهروز عطایی, عباس داعی ناصر, حسن شجاعی

چکیده


مقدمه: کلونیزاسیون استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان یک عامل خطر مهم در انتقال و به دنبال آن ایجاد عفونت توسط این باکتری به شمار می‌رود. از سوی دیگر، بینی به عنوان مهم‌ترین جایگاه بدن از لحاظ کلونیزاسیون با این باکتری می‌باشد. میزان ناقلین بینی با استافیلوکوکوس اورئوس در مکان‌هایی که افراد در تماس نزدیک با هم قرار دارند مانند مهدهای کودک بیشتر است. در این مطالعه بر آن شدیم تا میزان کلونیزاسیون استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه‌های سواب بینی گرفته شده از کودکان مهدهای کودک شهر اصفهان را تعیین نماییم.

روش‌ها: این مطالعه به صورت یک مطالعه‌ی مقطعی در سطح مهدهای کودک شهر اصفهان بین کودکان 6-2 ساله در سال 1387 به انجام رسید. اطلاعات اجتماعی و دموگرافیک کودکان مورد مطالعه توسط پژوهشگر و از والدین کودکان جمع‌آوری شدند. از روش‌های استاندارد میکروبیولوژی نیز برای جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از سواب‌های بینی گرفته شده از کودکان مورد مطالعه مورد استفاده شد. در نهایت، از آزمون 2χ برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: از 323 نمونه سواب بینی جمع‌آوری شده از کودکان ،115 (6/35 درصد) نفر با استافیلوکوکوس اورئوس کلونیزه شده بودند. همچنین، میانگین سن کودکان استافیلوکوکوس اورئوس منفی (0/1 ± 7/5 سال) به طور معنی‌داری بالاتر از کودکان استافیلوکوکوس اورئوس مثبت (0/8 ± 0/5 سال) بود (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: کلونیزاسیون بیش از یک سوم کودکان مورد مطالعه نشان دهنده‌ی آلودگی بالای کودکان ایرانی با استافیلوکوکوس اورئوس است که با دیگر مطالعات انجام گرفته در سایر کشورها قابل مقایسه می‌باشد. این شیوع بالا به عنوان یک هشدار، لزوم طراحی و انجام مطالعات دقیق‌تر در ارتباط با تعیین نوع و بررسی نحوه‌ی انتقال باکتری در بین کودکان را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

 


واژگان کلیدی


استافیلوکوکوس اورئوس، ناقلین بینی؛ کودکان

تمام متن:

PDF

مراجع


Topley WWC, Wilson SGS, Mahy BWJ. Topley amd Wilson's microbiology and microbial infections. 10th ed. London, UK: Hodder Arnold; 2005.

Lowy FD. Staphylococcus aureus infections. N Engl J Med 1998; 339(8): 520-32.

Cheng IL, Kanungo S, Schwartz A, McIntyre A, Schreckenberger PC, Diaz PS. Prevalence of Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus nasopharyngeal colonization in healthy children in the United States. Epidemiol Infect 2004; 132(2): 159-66.

Boyce JM. Are the epidemiology and microbiology of methicillin-resistant Staphylococcus aureus changing? JAMA 1998; 279(8): 623-4.

Huang YC, Chou YH, Su LH, Lien RI, Lin TY. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization and its association with infection among infants hospitalized in neonatal intensive care units. Pediatrics 2006; 118(2): 469-74.

von EC, Becker K, Machka K, Stammer H, Peters G. Nasal carriage as a source of Staphylococcus aureus bacteremia. Study Group. N Engl J Med 2001; 344(1): 11-6.

Kluytmans J, van Belkum A, Verbrugh H. Nasal carriage of Staphylococcus aureus: epidemiology, underlying mechanisms, and associated risks. Clin Microbiol Rev 1997; 10(3): 505-20.

Miller LG, Diep BA. Clinical practice: colonization, fomites, and virulence: rethinking the pathogenesis of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection. Clin Infect Dis 2008; 46(5): 752-60.

Graham PL, III, Lin SX, Larson EL. A U.S. population-based survey of Staphylococcus aureus colonization. Ann Intern Med 2006; 144(5): 318-25.

Kuehnert MJ, Kruszon-Moran D, Hill HA, McQuillan G, McAllister SK, Fosheim G, et al. Prevalence of Staphylococcus aureus nasal colonization in the United States, 2001-2002. J Infect Dis 2006; 193(2): 172-9.

Wang JT, Liao CH, Fang CT, Chie WC, Lai MS, Lauderdale TL, et al. Prevalence of and risk factors for colonization by methicillin-resistant Staphylococcus aureus among adults in community settings in Taiwan. J Clin Microbiol 2009; 47(9): 2957-63.

Tabbarai A, Ghaemi E, .Fazeli MR, Bakhshandeh Nosrat S, Behnampour N, Basori M. Prevalence of Staphylococci aureus nasal carrier in healthy school students in Gorgan. J Gorgan Uni Med Sci 2001, 3(2): 6-11 2001; 3(2): 6-11. [In Persian].

Sedighi I, Moez HJ, Alikhani MY. Nasal carriage of methicillin resistant Staphylococcus aureus and their antibiotic susceptibility patterns in children attending day-care centers. Acta Microbiol Immunol Hung 2011; 58(3): 227-34.

Japoni-Nejad A, Rezazadeh M, Kazemian H, Fardmousavi N, van Belkum A, Ghaznavi-Rad E. Molecular characterization of the first community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains from Central Iran. Int J Infect Dis 2013; 17(11): e949-e954.

Okwu M, Bamgbala S, Aborisade W. Prevalence of nasal carriage of community-associated methicillin-resistant staphylococcus aureus (CA-MRSA) among healthy primary school children in Okada, Nigeria. Journal of Natural Sciences Research 2012; 2(4): 61-5.

Dey S, Rosales-Klintz S, Shouche S, Pathak JP, Pathak A. Prevalence and risk factors for nasal carriage of Staphylococcus aureus in children attending anganwaries (preschools) in Ujjain, India. BMC Res Notes 2013; 6: 265.

Lo WT, Wang CC, Lin WJ, Wang SR, Teng CS, Huang CF, et al. Changes in the nasal colonization with methicillin-resistant Staphylococcus aureus in children: 2004-2009. PLoS One 2010; 5(12): e15791.

Halablab MA, Hijazi SM, Fawzi MA, Araj GF. Staphylococcus aureus nasal carriage rate and associated risk factors in individuals in the community. Epidemiol Infect 2010; 138(5): 702-6.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.