زمستان 1385:62-57

بررسی سرواپیدمیولوژی تب خونریزی دهندة كریمه كنگو در قصابان و سلاخان استان اصفهان

ایرج کریمی, مجتبی رستمی جلیلیان, صادق چینی کار, بهروز عطائی, نازیلا کسائیان, نوید جلالی, ناصر خسروی

چکیده


مقدمه
تب خونریزی دهندة كریمه كنگو (CCHF) یك بیماری ویروسی مشترك بین انسان و دام می‌باشد كه از سال‌ها قبل از نواحی مختلف ایران گزارش شده ولی در طی سالیان اخیربه صورت همه گیری‌های محدود در نقاط مختلف کشور از جمله اصفهان هم اتفاق افتاده است. هدف از این مطالعه، تعیین آنتی‌بادی IgG تب خونریزی دهندة كریمه كنگو در بین قصابان و سلاخان استان اصفهان به عنوان یكی از مشاغل در معرض خطر بود.

روش ها
در این مطالعه كه به روش مقطعی و با همكاری آزمایشگاه آربوویروس‌ها وتب‌های هموراژیك انستیتوپاستور صورت گرفت، تعداد 80 نفر قصاب و سلاخ از نظر آنتی‌بادی IgG تب خونریزی دهندة كریمه كنگو مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها
تعداد 4 نفر (5%) از موارد مورد بررسی دارای سرولوژی مثبت بودند كه تفاوتی از نظر مثبت بودن بین قصابان و سلاخان وجود نداشت و بیشترین میزان مثبت بودن در میان افراد شاغل در كشتارگاه ‌های شهر اصفهان بود، 2 نفر از افراد مورد بررسی دارای نتیجة حد واسط بودند.

نتیجه گیری
یافته های پژوهش حاضر نشانگر آن است كه با وجود آندمیك بودن بیماری CCHF در میان دام های استان اصفهان میزان سروپوزیتیویتی در میان مشاغل پر خطر خیلی شایع نیست. با این حال بایستی تمهیدات بهداشتی جهت پیشگیری از ابتلاء افراد جامعه و مواجهه شغلی به صورت جدی ‌تر اجرا و پیگیری گردد.

واژگان کلیدی
تب خونریزی دهندة کریمه کنگو، قصاب، سلاخ، سرولوژی، اصفهان

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.