دوره 32، شماره 275: هفته چهارم فروردین ماه 1393:160-169

بررسی ارتباط بین غلظت فلزات سنگین سرب و روی در خاک برخی اراضی استان اصفهان با بیماری مولتیپل اسکلروز

الهام خسروی, مهران هودجی, مسعود اعتمادی فر

چکیده


مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروز (MS یا Multiple sclerosis) یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مغز و اعصاب است و اغلب در بالغین جوان بروز می‌کند. این بیماری از نظر بالینی با درگیری قسمت‌های مختلف سیستم اعصاب مرکزی در زمان‌های مختلف مشخص می‌گردد. هنوز علت مشخصی برای بروز این بیماری به دست نیامده است. این تحقیق با هدف کشف ارتباط احتمالی بین این بیماری و عوامل محیطی با بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS یا Geographic information system) انجام شد.

روش‌ها: در این تحقیق مناطق مورد مطالعه چند شهرستان از غرب استان اصفهان (نجف‌آباد، مبارکه و لنجان) بودند. چندین نمونه از خاک هر منطقه برداشت شد و برای اندازه‌‌گیری عناصر سرب و روی و انجام آنالیز مورد نظر به آزمایشگاه انتقال داده شد. غلظت فلزات انتخابی با اسپكتروفتومتری جذب اتمی مدل Pye unicam spq)) اندازه‌گیری شد. همچنین آمار بیماری MS طی سال‌های 91-1387 از مرکز بهداشت استان اصفهان تهیه گردید و و خون 15 نفر از بیماران مورد آزمایش فلزات سنگین قرار گرفت، سپس به کمک نرم‌‌افزار GIS نقشه‌های پراکندگی مواد و بیماری ترسیم شد.

یافته‌ها: بخش مهمی از بیماری MS منطبق با پراکندگی سرب در مناطق مورد مطالعه بود؛ اما بیماری ارتباط چندانی با پراکندگی روی نداشت.

نتیجه‌گیری: ترسیم نقشه‌ی بیماری MS نشان داد که مناطق با شیوع بالای بیماری منطبق با بالا بودن آلودگی‌هایی نظیر سرب است و این انطباق، ارتباط بیماری با عوامل و آلودگی‌های محیطی را تبیین می‌نماید.


واژگان کلیدی


بیماری مولتیپل اسکلروز، آلودگی‌های محیطی، شیوع

تمام متن:

PDF

مراجع


Fulgenzi A, Zanella SG, Mariani MM, Vietti D, Ferrero ME. A case of multiple sclerosis improvement following removal of heavy metal intoxication: lessons learnt from Matteo's case. Biometals 2012; 25(3): 569-76.

Reiber H, Teut M, Pohl D, Rostasy KM, Hanefeld F. Paediatric and adult multiple sclerosis: age-related differences and time course of the neuroimmunological response in cerebrospinal fluid. Mult Scler 2009; 15(12): 1466-80.

Das D, Chatterjee A, Mandal BK, Samanta G, Chakraborti D, Chanda B. Arsenic in ground water in six districts of West bengal, India: the biggest arsenic calamity in the world. Part 2. Arsenic concentration in drinking water, hair, nails, urine, skin-scale and liver tissue (biopsy) of the affected people. Analyst 1995; 120(3): 917-24.

Exley C, Mamutse G, Korchazhkina O, Pye E, Strekopytov S, Polwart A, et al. Elevated urinary excretion of aluminium and iron in multiple sclerosis. Mult Scler 2006; 12(5): 533-40.

Wong SL, Lye EJ. Lead, mercury and cadmium levels in Canadians. Health Rep 2008; 19(4): 31-6.

Hoodaji M, Jalalian A. Distribution of Nickel, Manganese and Cadmium in Soil and Crops in the Mobarakeh Steel Plant Region. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources water and Soil Science 2004; 8(3): 55-67. [In Persian].

Hoodaji M, Afyouni M. Use of sewage sludge cadmium chloride on transport of these elements in soil and absorbed by plants. Journal of Environmental Sciences and Technology 2009; 11(2): 47-58. [In Persian].

Suess MJ. Examination of Water for Pollution Control: A Reference Handbook. Oxford, UK: Pergamon Press; 1982. p. 2, 124, 168.

Selinus O, Alloway BJ. Essentials of Medical Geology: Impacts of the Natural Environment on Public Health. New York, NY: Academic Press; 2005.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.