هفته چهارم فروردین ماه 1390:126-130

فراوانی رتینوپاتی نوزادان نارس در نوزادن ارجاع شده به درمانگاه چشم پزشکی

غلامعلی نادریان, رامین ایرانپور, مجید محمدی زاده, فرهاد فاضل نجف آبادی, زهره بدیعی, فاطمه ناصری, محمد اشکان نادریان, واله سجادی

چکیده


مقدمه: تولد زود هنگام نوزاد می‌تواند موجب بروز رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP یا Retinopathy of Prematurity) شود که در آن رشد طبیعی عروق شبکیه تغییر کرده، رگ‌زایی غیر طبیعی بروز خواهد کرد. در این مقاله بیماران ارجاع شده از دو مرکز شهید بهشتی و الزهرا (س) از نظر بروز ROP و ارتباط آن با سن تولد، وزن تولد و مدت زمان درمان با اکسیژن مورد بررسی قرار گرفتند.

روش‌ها: تعداد 200 نوزاد که وزن تولد آن‌ها کمتر از 1800 گرم و سن تولد آن‌ها کمتر از 34 هفته بود مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌ها به صورت تصادفی از میان افرادی که به درمانگاه چشم پزشکی ارجاع شده بودند، انتخاب گردیدند. فراوانی ROP در این نوزادان و ارتباط سن حاملگی، وزن هنگام تولد و طول مدت دریافت اکسیژن با ROP توسط آزمون‌های Student t-test و 2χ مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: 29 درصد از نوزادان ارجاع شده از مرکز الزهرا (س) مبتلا به درجاتی از ROP بودند که 8 نفر آن‌ها نیاز به لیزردرمانی پیدا کردند. در نوزادان ارجاع شده از مرکز شهید بهشتی 42 درصد مبتلا به درجاتی از ROP شدند که 19 درصد آن‌ها نیاز به لیزر درمانی پیدا کردند. فراوانی بروز ROP در گروهی که بیش از 30 روز تحت درمان با اکسیژن بودند بیشتر از گروه درمان با اکسیژن به مدت کمتر از 10 روز بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به اختلاف نظرهایی که در مورد نقش اکسیژن در بروز ROP وجود دارد، این مقاله نشان می‌دهد که هرچه تعداد روزهای دریافت اکسیژن بیشتر باشد فراوانی ابتلا به بیماری افزایش می‌یابد.


واژگان کلیدی


سن جنینی؛ وزن جنینی؛ رتینوپاتی نوزادان نارس؛ اکسیژن‌تراپی

تمام متن:

PDF

مراجع


Simon JW, Editor. Basic and Clinical Science Course, 2004-2005: Pediatric ophthalmology and strabismus Section 6. Revised ed. San Fran-cisco, CA: American Academy of Ophthalmolo-gy; 2004. p. 307-14.

American Academy of Ophthalmology. 2007-2008 Basic and Clinical Science Course Section 12: Retina and Vitreous. Revised ed. San Fran-cisco, CA: American Academy of Ophthalmolo-gy; 2007. p. 124-35.

An international classification of retinopathy of prematurity. The Committee for the Classifica-tion of Retinopathy of Prematurity. Arch Oph-thalmol 1984; 102(8): 1130-4.

Kanski JJ, Bowling B. Clinical Ophthalmology: A Systematic Approach. 6th ed. Maryland Heights, MO: Elsevier-Health Sciences Division; 2007. p. 601-11.

Kinsey VE. Retrolental fibroplasia; cooperative study of retrolental fibroplasia and the use of oxygen. AMA Arch Ophthalmol 1956; 56(4): 481-543.

Lanman JT, Guy LP, Dancis J. Retrolental fibro-plasia and oxygen therapy. J Am Med Assoc 1954; 155(3): 223-6.

Patz A, Hoeck LE, De La Cruz. Studies on the effect of high oxygen administration in retrolen-tal fibroplasia. I. Nursery observations. Am J Ophthalmol 1952; 35(9): 1248-53.

Holmström G, el Azazi M, Jacobson L, Lenner-strand G. A population based, prospective study of the development of ROP in prematurely born children in the Stockholm area of Sweden. Br J Ophthalmol 1993; 77(7): 417-23.

Lermann VL, Fortes Filho JB, Procianoy RS. The prevalence of retinopathy of prematurity in very low birth weight newborn infants. J Pediatr (Rio J) 2006; 82(1): 27-32.

O'Connor MT, Vohr BR, Tucker R, Cashore W. Is retinopathy of prematurity increasing among infants less than 1250 g birth weight? J Perinatol 2003; 23(8): 673-8.

Hay WW, Jr., Bell EF. Oxygen therapy, oxygen toxicity, and the STOP-ROP trial. Pediatrics 2000; 105(2): 424-5.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.