زمستان 1385:71-63

شیوع درد مزمن در محل عمل بعد از آپاندکتومی باز

رضا نیک اندیش, محمد علی سهم الدینی, سعید خادمی, فاطمه گنجی, سارا سلیمان زاده, نجمه حبیبی

چکیده


مقدمه
گرچه آپاندکتومی شایع‌ترین عمل جراحی اورژانس شکمی است، در رابطه با شیوع و عوامل خطر ایجاد درد مزمن بعد از این عمل بررسی جامعی صورت نگرفته است. هدف مطالعة حاضر بررسی شیوع درد مزمن بعد از آپاندكتومی باز و عوامل خطر احتمالی در ایجاد آن بوده است.

روش ها
در این بررسی توصیفی و مقطعی ضمن تماس تلفنی با بیمارانی که از سال 1378 لغایت سال 1383 در یک بیمارستان دانشگاهی در شهرستان فسا تحت عمل جراحی آپاندکتومی باز قرار گرفته بودند، پرسشنامه‌ای در رابطه با وجود درد در محل عمل تکمیل گردید. همچنین با مراجعه به پروندة بیمار گزارش آسیب‌شناسی آپاندیس بررسی و ثبت گردید.

یافته ها
از میان 1130 بیمار که در فاصله زمانی فوق تحت عمل آپاندکتومی باز قرار گرفته بودند امكان دسترسی به 155 (13%) بیمار وجود داشت و پرسشنامه تلفنی از ایشان تكمیل شد. میانگین مدت زمان سپری شده پس از عمل جراحی، 28 ماه بود.در زمان مصاحبه 41 نفر (26%) از بیماران از درد محل عمل شكایت داشتند که در این میان 8/9% از درد شدید در حال استراحت و 22% از درد شدید در حین فعالیت‌ های روزمره رنج می‌بردند. خاطرة بیماران مبتلا به درد مزمن از درد شدید بعداز عمل به‌ طور معنی‌دار بیش از بیمارانی بود كه فاقد درد مزمن در محل عمل بودند. مزمن‌ شدن درد محل عمل برحسب جنس، سن و وجود التهاب در آسیب‌شناسی تفاوت معنی‌داری نداشت.

نتیجه گیری
درد مزمن بعد از عمل آپاندکتومی باز شایع است، احتمال مزمن شدن درد در بیمارانی که بعداز عمل درد حاد شدیدتری تجربه می‌کنند بیشتر است ولی به نظر می‌رسد مزمن شدن درد ارتباطی با سن، جنس و یافته های آسیب‌شناسی نداشته باشد.

واژگان کلیدی
درد مزمن، آپاندكتومی

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.