دوره 33، شماره 342: هفته دوم شهریور ماه 1394:1120-1127

بررسی آگاهی مردم شهر اصفهان در خصوص اهدای اعضا در سال 1392

فرشته زمانی, الهام معظم, الهه معظم

چکیده


مقدمه: مقوله‌ی اهدای اعضا، شاخص‌ترین نماد تلفیق پزشکی و خدمات بالینی با نگرش و باورهای مردم است. به منظور طراحی راهکارهای گسترش فرهنگ اهدای عضو در جامعه، در این مطالعه میزان آگاهی و اطلاعات مردم شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

روش‌ها: با انجام یک مطالعه‌ی توصیفی در جامعه‌ی مورد مطالعه، نمونه‌ای برابر 975 نفر از افراد بالاتر از 15 سال شهر اصفهان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ی خود ساخته در 2 بخش اطلاعات زمینه‌ای و سؤالات آگاهی بود. اطلاعات با کمک نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های t و One-way ANOVA (One-way analysis of variance) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: از بین 975 شركت كننده‌ی حاضر در مطالعه، 516 نفر (9/52 درصد) زن و 459 نفر (1/47 درصد) مرد بودند كه میانگین سنی آن‌ها، 12/5 ± 45/30 سال بود. میانگین نمره‌ی آگاهی شرکت کنندگان در خصوص اهدای عضو، برابر 2/2 ± 3/5 بود كه با توجه به گروه‌بندی صورت گرفته، در حد متوسط بود. همچنین، توزیع فراوانی رده‌بندی وضعیت آگاهی افراد نشان داد كه اكثریت افراد، آگاهی متوسطی در خصوص اهدای عضو داشته‌اند. همچنین، بررسی عوامل مؤثر بر میزان آگاهی افراد در خصوص اهدای عضو نشان داد كه عواملی نظیر جنسیت، سن، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال، تأثیر قابل ملاحظه‌ای از نظر آماری بر آگاهی شركت كنندگان در خصوص اهدا نداشت (050/0 < P) و در مقابل، سطح تحصیلات و وضعیت درآمد افراد بر میزان آگاهی آن‌ها اثرگذار بود (050/0 > P).

نتیجه‌گیری: آگاهی جامعه‌ی استان در خصوص پیوند اعضا در حد خوب تا متوسط می‌باشد. همچنین، با توجه به نقش صدا و سیما در اطلاع‌رسانی، به نظر می‌رسد این رسانه از ابزارهای مهم جهت افزایش آگاهی افراد می‌باشد.


واژگان کلیدی


اهدای اعضا؛ آگاهی؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


Broumand B. Transplantation activities in Iran. Exp Clin Transplant 2005; 3(1): 333-7.

Larijani B, Zahedi F, Taheri E. Ethical and legal aspects of organ transplantation in Iran. Transplant Proc 2004; 36(5): 1241-4.

Mehdizadeh A, Fazelzadeh A. Life in death: an overview of solid organ transplant in Shiraz, Iran. Exp Clin Transplant 2007; 5(2): 701-7.

Ghods AJ, Savaj S. Iranian model of paid and regulated living-unrelated kidney donation. Clin J Am Soc Nephrol 2006; 1(6): 1136-45.

Wijdicks EF. The diagnosis of brain death. N Engl J Med 2001; 344(16): 1215-21.

Saleem T, Ishaque S, Habib N, Hussain SS, Jawed A, Khan AA, et al. Knowledge, attitudes and practices survey on organ donation among a selected adult population of Pakistan. BMC Med Ethics 2009; 10: 5.

Ashraf O, Ali S, Ali SA, Ali H, Alam M, Ali A, et al. Attitude toward organ donation: a survey in Pakistan. Artif Organs 2005; 29(11): 899-905.

Naqvi SA, Ali B, Mazhar F, Zafar MN, Rizvi SA. A socioeconomic survey of kidney vendors in Pakistan. Transpl Int 2007; 20(11): 934-9.

Evers S, Farewell VT, Halloran PF. Public awareness of organ donation. CMAJ 1988; 138(3): 237-9.

Morgan SE, Harrison TR, Afifi WA, Long SD, Stephenson MT. In their own words: the reasons why people will (not) sign an organ donor card. Health Commun 2008; 23(1): 23-33.

Larijani B, Zahedi F, Taheri E. Deceased and living organ donation in Iran. Am J Transplant 2006; 6(6): 1493.

Morgan SE, Movius L, Cody MJ. The power of narratives: the effect of entertainment television organ donation storylines on the attitudes, knowledge, and behaviors of donors and nondonors. Journal of Communication 2009; 59(1): 135-51.

Alam AA. Public opinion on organ donation in Saudi Arabia. Saudi J Kidney Dis Transpl 2007; 18(1): 54-9.

Albright CL, Glanz K, Wong L, Dela Cruz MR, Abe L, Sagayadoro TL. Knowledge and attitudes about deceased donor organ donation in Filipinos: a qualitative assessment. Transplant Proc 2005; 37(10): 4153-8.

Breitkopf CR. Attitudes, beliefs and behaviors surrounding organ donation among Hispanic women. Curr Opin Organ Transplant 2009; 14(2): 191-5.

Shahbazian H, Dibaei A, Barfi M. Public attitudes toward cadaveric organ donation: a survey in Ahwaz. Urol J 2006; 3(4): 234-9.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.