زمستان 1385:79-72

ارزیابی اثرات تجویز سیستمیك دوپامین بر اضطراب در موش‌های صحرایی نر

حجت الله علایی, روح الله مولودی, محمد رضا شریفی, محمود حسینی, عبدالله احمدی

چکیده


مقدمه اضطراب یك بیماری رایج درجامعه می‌باشد كه نوروترا نسمیترهای متعددی در آن دخیل می‌باشند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر نوروترا نسمیتر دوپامین بر اضطراب در موش صحرایی نر بود. روش ها این مطالعة تحلیلی از نوع تجربی (مداخله ای) در 98 سر موش صحرایی نر در گروه‌های كنترل و آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند. به گروه كنترل سالین و به گروه‌های آزمایشی غلظت‌ های تهیه شده داروهای هالوپریدول (آنتاگونیست گیرنده دوپامین)، SKF38393 (آگونیست گیرنده D1 دوپامین)، كینپیرول (آگونیست گیرنده D2 دوپامین) به‌روش داخل صفاقی تزریق شد. برای بررسی اثر ضد اضطراب و اضطرابزایی از دو تست وگل و ماز بعلاوه استفاده شد. یافته ها با تزریق غلظت ‌های مختلف هالوپریدول درتست وگل، با افزایش غلظت، تعداد دفعات عبور از جایگاه ایجاد شوك توسط دستگاه، نسبت به گروه كنترل افزایش یافت. درتست مازبعلاوه (M-EP) درغلظت mg/kg 04/0 هالوپریدول تعداد ورود به بازوی باز و زمان ماندن روی این بازو نسبت به كنترل افزایش یافت. تزریق غلظت‌های مختلف كینپیرول درتست وگل به ترتیب افزایش غلظت، تعداد دفعات عبور از جایگاه ایجاد شوك توسط دستگاه، نسبت به گروه كنترل را كاهش داد. در تست EP-M درغلظت mg/kg 1 تعداد ورودی به بازوی باز و زمان ماندن روی این بازو نسبت به كنترل كاهش یافت. نتیجه گیری یافته های این تحقیق نشان می‌دهد با افزایش دوز هالوپریدول اثرات ضد اضطرابی آن باعث تغییرات معنی‌‌دار در رفتارموش‌ ها شده و باعث كاهش اضطراب آن می شود. كینپیرول و SKF38393 با اشغال گیرندهای دوپامینی خاص خود اثر تحریكی مشابه دوپامین درو نزاد داشته و ایجاد اضطراب می‌كنند. واژگان کلیدی دوپامین، تست وگل، تست ماز به‌علاوه، آگونیست گیرنده D1 و D2، آنتاگونیست دوپامین

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.