دوره 29، شماره 138: هفته دوم تیر ماه 1390:546-554

اثر ال-کارنیتین خوراکی بر سطح سرمی‌ آلبومین و فاکتورهای التهابی در بیماران دیالیز صفاقی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

مژگان مرتضوی, ساحل عسگری, مریم قسامی, شیوا صیرفیان, شهرام طاهری, افسون امامی‌نائینی, افروز اسحاقیان, علی غلامرضایی, لیلا فیاض, شیرین کریمی

چکیده


مقدمه: سوء‌تغذیه یک عارضه‌ی شایع در بیماران تحت دیالیز مداوم است که با فرایندهای التهابی سیستمیک نیز در ارتباط است. کاهش آلبومین، متعاقب سوء‌تغذیه، یک عامل خطر مستقل برای بیماری‌های قلبی-عروقی در بیماران دیالیزی است. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر ال-کارنیتین خوراکی بر سطح سرمی آلبومین و فاکتورهای التهابی مانند پروتئین واکنشی C (C-reactive protein یا CRP) و هموسیستئین در بیماران تحت دیالیز صفاقی بود.

روش‌ها: تاین کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با پلاسبو و دو سو کور بر روی 48 بیمار تحت دیالیز صفاقی در مرکز دیالیز صفاقی شهر اصفهان طی سال‌های 1387 تا 1388 انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه کارنیتین و دارونما تقسیم شدند و به مدت 9 ماه کارنیتین خوراکی (قرص 250 میلی‌گرم، 3 عدد روزانه) یا دارونما دریافت کردند. سطح آلبومین سرم هر سه ماه و CRP و هموسیستئین در شروع و انتهای مطالعه اندازه‌گیری و بین دو گروه مقایسه شد.

یافته‌ها: سطح آلبومین در گروه کارنیتین از 51/0 ± 30/3 به 53/0 ± 7/3 میلی‌گرم در دسی‌لیتر افزایش داشت که نسبت به گروه دارونما به طور معنی‌داری متفاوت بود (044/0 = P). CRP در گروه کارنیتین از 49/2 ± 35/2 به 80/4 ± 37/3 میلی‌گرم در لیتر افزایش داشت که معنی‌دار نبود (304/0 = P)، در حالی که در گروه دارونما CRP از 28/1 ± 37/1 به طور معنی‌داری به 68/2 ± 44/2 میلی‌گرم در لیتر افزایش داشت (039/0 = P). در مقابل، هموسیستئین در گروه کارنیتین از 08/8 ± 40/21 به 85/6 ± 70/25 میکرگرم در لیتر به طور معنی‌داری افزایش داشت (019/0 = P)، در حالی که افزایش هموسیستئین در گروه دارونما از نظر آماری معنی‌دار نبود (159/0 = P). در گروه کارنیتین یک بیمار با سابقه‌ی ‌هایپرتانسیون دچار تشدید فشار خون شد که با افزایش دوز داروهای ضد‌هایپرتانسیون بهبود یافت.

نتیجه‌گیری: در بیماران تحت دیالیز صفاقی تجویز ال-کارنیتین خوراکی اثر مثبت بر سطح آلبومین سرم دارد و از افزایش CRP جلوگیری می‌کند، در عین حال اثر مثبتی بر هموسیستئین ندارد. با توجه به گزارشات اثرات مثبت ال-کارنیتین بر آنمی و پروفایل لیپید در بیماران دیالیزی، تجویز روتین آن برای این بیماران توصیه می‌شود.


واژگان کلیدی


ال-کارنیتین؛ آلبومین؛ التهاب سیستمیک؛ سوء‌ تغذیه؛ دیالیز صفاقی

تمام متن:

PDF

مراجع


Hosseinpanah F, Kasraei F, Nassiri AA, Azizi F. High prevalence of chronic kidney disease in Iran: a large population-based study. BMC Public Health 2009; 9: 44.

Bossola M, Muscaritoli M, Tazza L, Giungi S, Tortorelli A, Rossi FF, et al. Malnutrition in hemodialysis patients: what therapy? Am J Kidney Dis 2005; 46(3): 371-86.

Poole R, Hamad A. Nutrition supplements in dialysis patients: use in peritoneal dialysis patients and diabetic patients. Adv Perit Dial 2008; 24: 118-24.

Wojcik K, Stompor T, Krzanowski M, Miarka P, Zdzienicka A, Sulowicz W. The relationships between activation of non-specific inflammatory process and malnutrition in patients on peritoneal dialysis. Med Pregl 2007; 60 (Suppl 2): 114-6.

De Mutsert R, Grootendorst DC, Indemans F, Boeschoten EW, Krediet RT, Dekker FW. Association between serum albumin and mortality in dialysis patients is partly explained by inflammation, and not by malnutrition. J Ren Nutr 2009; 19(2): 127-35.

Ferrari R, Merli E, Cicchitelli G, Mele D, Fucili A, Ceconi C. Therapeutic effects of L-carnitine and propionyl-L-carnitine on cardiovascular diseases: a review. Ann N Y Acad Sci 2004; 1033: 79-91.

Savica V, Santoro D, Mazzaglia G, Ciolino F, Monardo P, Calvani M, et al. L-carnitine infusions may suppress serum C-reactive protein and improve nutritional status in maintenance hemodialysis patients. J Ren Nutr 2005; 15(2): 225-30.

Bellinghieri G, Santoro D, Calvani M, Savica V. Role of carnitine in modulating acute-phase protein synthesis in hemodialysis patients. J Ren Nutr 2005; 15(1): 13-7.

Signorelli SS, Fatuzzo P, Rapisarda F, Neri S, Ferrante M, Oliveri CG, et al. Propionyl-L-carnitine therapy: effects on endothelin-1 and homocysteine levels in patients with peripheral arterial disease and end-stage renal disease. Kidney Blood Press Res 2006; 29(2): 100-7.

Calo LA, Pagnin E, Davis PA, Semplicini A, Nicolai R, Calvani M, et al. Antioxidant effect of L-carnitine and its short chain esters: relevance for the protection from oxidative stress related cardiovascular damage. Int J Cardiol 2006; 107(1): 54-60.

Arduini A, Bonomini M, Savica V, Amato A, Zammit V. Carnitine in metabolic disease: potential for pharmacological intervention. Pharmacol Ther 2008; 120(2): 149-56.

Steinman TI. L-carnitine supplementation in dialysis patients: does the evidence justify its use? Semin Dial 2005; 18(1): 1-2.

Bostom AG, Lathrop L. Hyperhomocysteinemia in end-stage renal disease: prevalence, etiology, and potential relationship to arteriosclerotic outcomes. Kidney Int 1997; 52(1): 10-20.

Chazot C, Blanc C, Hurot JM, Charra B, Jean G, Laurent G. Nutritional effects of carnitine supplementation in hemodialysis patients. Clin Nephrol 2003; 59(1): 24-30.

Retter AS. Carnitine and its role in cardiovascular disease. Heart Dis 1999; 1(2): 108-13.

El Metwally TH, Hamed EA, Ahmad AR, Mohamed NA. Dyslipidemia, oxidative stress and cardiac dysfunction in children with chronic renal failure: effects of L-carnitine supplementation. Ann Saudi Med 2003; 23(5): 270-7.

Vesela E, Racek J, Trefil L, Jankovy'ch V, Pojer M. Effect of L-carnitine supplementation in hemodialysis patients. Nephron 2001; 88(3): 218-23.

Duranay M, Akay H, Yilmaz FM, Senes M, Tekeli N, Yucel D. Effects of L-carnitine infusions on inflammatory and nutritional markers in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2006; 21(11): 3211-4.

Kalantar-Zadeh K, Braglia A, Chow J, Kwon O, Kuwae N, Colman S, et al. An anti-inflammatory and antioxidant nutritional supplement for hypoalbuminemic hemodialysis patients: a pilot/feasibility study. J Ren Nutr 2005; 15(3): 318-31.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.