دوره 29، شماره 140: هفته چهارم تیرماه 1390:626-633

میزان متوسط دوز تجمعی پرتوی دریافتی در نوزادان بستری در بخش جراحی نوزادان به دنبال انجام رادیوگرافی‌های تشخیصی و درمانی در طول مدت بستری

داریوش شهبازی, مسعود ناظم, محمد رضا شعربافچی‌زاده, محمد صالح جعفرپیشه فرد

چکیده


مقدمه: مهم‌ترین عارضه‌ی دریافت بیش از حد پرتو ایکس افزایش خطر بروز بدخیمی‌ها و به خصوص انواع سرطان‌ها است. بخش جراحی نوزادان بیمارستان الزهرا (س) محل بستری نوزادانی است که دچار انواع بیماری‌های جراحی هستند و تحت انجام انواع روش‌های تصویربرداری، از گرافی ساده تا فلوروسکوپی و CT اسکن قرار می‌گیرند. ممکن است در حین انجام روش‌های تصویربرداری معمول پرتو ایکس، آسیب‌های پرتوی اتفاق بیفتد. با توجه به میزان پرتودهی دستگاه‌های رادیولوژی موجود و تعداد و انواع گرافی‌های به عمل آمده برای نوزادان بخش جراحی نوزادان مرکز پزشکی الزهرا (س) اصفهان، هدف این مطالعه تعیین متوسط دوز تجمعی دریافتی توسط نوزادان بود.

روش‌ها: این مطالعه به صورت توصیفی و آینده‌نگر، در بخش جراحی نوزادان بیمارستان الزهرا (س)، با حجم نمونه‌ی 168 نفر صورت پذیرفت. اندازه‌گیری دوز جذبی پرتو در سطح بدن به كمك دوزیمتر ترمولومینسانس (TLD مدل 200GR) انجام گرفت.

یافته‌ها: متوسط مدت بستری نوزادان مورد مطالعه 64/7 روز بود. بیشترین رادیوگرافی به عمل آمده رادیوگرافی قفسه‌ی صدری با تعداد کل 338 عدد بود. متوسط تعداد رادیوگرافی‌های ساده برای هر نوزاد در طول مدت بستری 77/2 عدد بود. متوسط دوز دریافتی پرتو ایکس توسط نوزادان در طول مدت بستری معادل 13/3 میلی‌سیورت (Millisievert یا mSv) و بیشترین میزان دوز پرتو برای یک نوزاد معادل 83/42 میلی‌سیورت بود. متوسط دوز دریافتی در بیمارانی که فلوروسکوپی داشتند 6/12 میلی‌سیورت و در بیمارانی که تنها رادیوگرافی ساده داشتند یا رادیوگرافی نداشتند 863/0 میلی‌سیورت بود.

نتیجه‌گیری: متوسط دوز دریافتی برای این بیماران در طول مدت بستری، تا حداکثر دوز مجاز سالانه فاصله زیادی دارد، اما در مقایسه‌ی با سایر مراکز مشابه در دنیا دوز قابل توجهی است. متوسط دوز دریافتی برای بیمارانی که فلوروسکوپی داشتند بسیار بالا و عامل خطر بود.


واژگان کلیدی


پرتو ایکس؛ دوز تجمعی؛ رادیوگرافی‌ ساده؛ فلوروسکوپی

تمام متن:

PDF

مراجع


United Nations Scientific Committee on Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) Sources aeoir. Report to the General Assembly with Scientific Annexes. New York: United Nations Scientific Committee; 2000.

Karatzis EN, Danias PG. Exposure to ionizing radiation from cardiovascular imaging and therapeutic procedures may be a considerable unrecognized risk for subsequent cancer development. J Am Coll Radiol 2008; 5(6): 694-5.

Zagoria RJ, Dixon RL. Radiology of urolithiasis: implications of radiation exposure and new imaging modalities. Adv Chronic Kidney Dis 2009; 16(1): 48-51.

Brenner D, Elliston C, Hall E, Berdon W. Estimated risks of radiation-induced fatal cancer from pediatric CT. AJR Am J Roentgenol 2001; 176(2): 289-96.

Eeg KR, Khoury AE, Halachmi S, Braga LH, Farhat WA, Bagli DJ, et al. Single center experience with application of the ALARA concept to serial imaging studies after blunt renal trauma in children--is ultrasound enough? J Urol 2009; 181(4): 1834-40.

Brenner DJ, Hall EJ. Computed tomography--an increasing source of radiation exposure. N Engl J Med 2007; 357(22): 2277-84.

ICRP 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection ICRP Publication 103. Ann ICRP 2007; 37(2-4).

Mettler FA, Jr., Huda W, Yoshizumi TT, Mahesh M. Effective doses in radiology and diagnostic nuclear medicine: a catalog. Radiology 2008; 248(1): 254-63.

Donadieu J, Zeghnoun A, Roudier C, Maccia C, Pirard P, Andre C, et al. Cumulative effective doses delivered by radiographs to preterm infants in a neonatal intensive care unit. Pediatrics 2006; 117(3): 882-8.

Wilson-Costello D, Rao PS, Morrison S, Hack M. Radiation exposure from diagnostic radiographs in extremely low birth weight infants. Pediatrics 1996; 97(3): 369-74.

Armpilia CI, Fife IA, Croasdale PL. Radiation dose quantities and risk in neonates in a special care baby unit. Br J Radiol 2002; 75(895): 590-5.

Puch-Kapst K, Juran R, Stoever B, Wauer RR. Radiation exposure in 212 very low and extremely low birth weight infants. Pediatrics 2009; 124(6): 1556-64.

European Commission. European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images in Paediatrics. EUR 16261 EN. Luxembourg: European Commission; 1996.

Brindhaban A, Al Khalifah K. Radiation dose to premature infants in neonatal intensive care units in Kuwait. Radiat Prot Dosimetry 2004; 111(3): 275-81.

Pedrosa de Azevedo AC, Osibote AO, Bastos Boechat MC. Survey of doses and frequency of X-ray examinations on children at the intensive care unit of a large reference pediatric hospital. Appl Radiat Isot 2006; 64(12): 1637-42.

Makri T, Yakoumakis E, Papadopoulou D, Gialousis G, Theodoropoulos V, Sandilos P, et al. Radiation risk assessment in neonatal radiographic examinations of the chest and abdomen: a clinical and Monte Carlo dosimetry study. Phys Med Biol 2006; 51(19): 5023-33.

Brindhaban A, Eze CU. Estimation of radiation dose during diagnostic X-ray examinations of newborn babies and 1-year-old infants. Med Princ Pract 2006; 15(4): 260-5.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.