دوره 32، شماره 308: هفته اول دی ماه 1393:1855-1862

بررسی شاخص های های یورودینامیک در زنان مبتلا به هیپوتیروئیدیسم که با شکایت از سمپتومهای دستگاه ادرای تحتانی(LUTS) به درمانگاه اورولوژی مراجعه کرده اند»

مهتاب ضرغام, مسعود تیموری, فرشید علی‌زاده, فرانک بهرامی, محمد هاتف خرمی

چکیده


مقدمه: هیپوتیروئیدیسم و نوروپاتی و میوپاتی‌های ناشی از آن، می‌تواند تأثیر قابل توجهی در عملکرد سیستم اداری تحتانی داشته باشد؛ چرا که فعالیت کیسه‌ی عضلانی مثانه و عملکرد مناسب اسفنکترهای آن، به طور قوی در کنترل واکنش‌های اتونوم و سوماتیک است و نسبت به هر نوع نوروپاتی آسیب پذیر می‌باشد. این مطلب حایز اهمیت است که با وجود شیوع بالای هیپوتیروئیدیسم، در حال حاضر، گزارش‌های محدودی در حد Case report در مورد الگوی یورودینامیک این بیماران در دسترس است.

روش‌ها: در فاصله‌ی اردیبهشت ماه 1389 تا اردیبهشت ماه 1392 از میان تمامی بیماران زنی که به درمانگا‌ه‌های اورولوژی در بیمارستان‌های نور و الزهرا (س) مراجعه کردند، تعداد 1058 بیمار از علایم مزمن ادراری شکایت داشتند که حدود 68 نفر مبتلا به هیپوتیروئیدیسم بودند و از این تعداد، برای 43 نفر آزمایش یورودینامیک انجام و نتایج آن آنالیز شد.

یافته‌ها: کاهش سرعت ادرار کردن (Qmax یا Maximum urinary flow rate) در 2/37 درصد بیماران مشاهده گردید. در 3/21 درصد بیماران، انسداد خروجی مثانه وجود داشت. اختلال حسی مثانه در 3/33 درصد مشاهده شد که این اختلال، در نهایت به شکل کاهش حس ادرار کردن (Hyposensitivity) بود. 2/37 درصد از بیماران باقی‌مانده‌ی ادراری (PVR یا Post-void residual) بیش از حد طبیعی داشتند.

نتیجه‌گیری: شایع‌ترین اختلالات فاز تخلیه (Voiding phase) به ترتیب عبارت از کاهش قدرت تخلیه، افزایش باقی‌مانده‌ی ادرار (PVR) و انسداد در خروجی مثانه (BOO یا Bladder outlet obstruction) بوده‌اند. شایع‌ترین اختلالات فاز پر شدن (Filling phase) عبارت از کاهش حس مثانه و OAB (Overactive bladder) بودند.

 


واژگان کلیدی


هیپوتیروئیدیسم؛ کم کاری تیروئید؛ نوروپاتی؛ آزمون یورودینامیک؛ علایم دستگاه ادرای تحتانی

تمام متن:

PDF

مراجع


Andreoli TE, Benjamin I, Griggs RC, Wing EJ, Fitz JG. Andreoli and Carpenter's cecil essentials of medicine. Philadelphia, PA: Saunders; 2010.

Heinrich TW, Grahm G. Hypothyroidism Presenting as Psychosis: Myxedema Madness Revisited. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2003; 5(6): 260-6.

Rubin DI, Aminoff MJ, Ross DS, Wilterdink JL. Neurologic manifestations of hyperthyroidism and Graves' disease. UpToDate 2009 [Online]. [cited 2014 Nov]; Available from: URL:http://www.uptodate.com/contents/neurologic-manifestations-of-hyperthyroidism-and-graves-disease

Nebuchennykh M, Loseth S, Mellgren SI. Aspects of peripheral nerve involvement in patients with treated hypothyroidism. Eur J Neurol 2010; 17(1): 67-72.

Murinson B, Chaudhry V. Metabolic and endocrine neuropathies. In: Katirji B, Kaminski HJ, Ruff RL, editors. Neuromuscular disorders in clinical practice. New York, NY; 2014. p. 693-702.

Moller LA, Lose G, Jorgensen T. The prevalence and bothersomeness of lower urinary tract symptoms in women 40-60 years of age. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79(4): 298-305.

Alizadeh F, Zargham M, Nouri-Mahdavi K, Khorrami MH, Izadpanahi MH, Sichani MM. Bladder involvement in thyroid dysfunction. J Res Med Sci 2013; 18(2): 167.

Lee WC, Wu HC, Huang KH, Wu HP, Yu HJ, Wu CC. Hyposensitivity of C-fiber afferents at the distal extremities as an indicator of early stages diabetic bladder dysfunction in type 2 diabetic women. PLoS One 2014; 9(1): e86463.

Prieto L, Castro D, Esteban M, Salinas J, Jimenez M, Mora A. Descriptive epidemiological study of the diagnosis of detrusor overactivity in urodynamic units in Spain. Actas Urol Esp 2012; 36(1): 21-8. [In Spanish].

Regaining bladder control. How to overcome female urinary incontinence. Johns Hopkins Med Lett Health After 50 2013; 25(11): 4-5.

Wood-Allum CA, Shaw PJ. Thyroid disease and the nervous system. Handb Clin Neurol 2014; 120: 703-35.

Leanza V, Intagliata E, Ferla F, Leanza A, Cannizzaro MA, Vecchio R. Mini-invasive tension-free surgery for female urinary incontinence. G Chir 2014; 35(1-2): 36-41.

Iglesias P, Diez JJ. Thyroid dysfunction and kidney disease. Eur J Endocrinol 2009; 160(4): 503-15.

Rodrigo C, Gamakaranage CS, Epa DS, Gnanathasan A, Rajapakse S. Hypothyroidism causing paralytic ileus and acute kidney injury - case report. Thyroid Res 2011; 4(1): 7.

Tang DH, Colayco D, Piercy J, Patel V, Globe D, Chancellor MB. Impact of urinary incontinence on health-related quality of life, daily activities, and healthcare resource utilization in patients with neurogenic detrusor overactivity. BMC Neurol 2014; 14: 74.

Restorick JM, Mundy AR. The density of cholinergic and alpha and beta adrenergic receptors in the normal and hyper-reflexic human detrusor. Br J Urol 1989; 63(1): 32-5.

Andersen LF, Agner T, Walter S, Hansen JM. Micturition pattern in hyperthyroidism and hypothyroidism. Urology 1987; 29(2): 223-4.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.